Biblioteka Multimedialna

Recenzja programu Klik uczy zasad ruchu drogowego

Uczestnictwo w ruchu drogowym jest nieustannym sprawdzianem wiadomości, umiejętności i postaw, jakie reprezentuje człowiek w różnych, czasami nieprzewidywalnych sytuacjach. Prowadzenie działań edukacyjnych umożliwiających wyeliminowanie lub maksymalne ograniczenie zagrożeń w ruchu drogowym jest nieodzowne.
Program "Klik uczy zasad ruchu drogowego" to gra o zdecydowanych walorach edukacyjnych. Uczy poruszania się po drogach w charakterze pieszego, pasażera i rowerzysty. Rozwija zdolności i zainteresowania poznawcze uczniów, ćwiczy uwagę, wyobraźnię, spostrzegawczość - funkcje niezbędne do właściwej analizy i oceny sytuacji na drodze. Gra może być wykorzystywana na lekcjach poświęconych tematyce wychowania komunikacyjnego w nauczaniu wczesnoszkolnym, a niektóre jej elementy nawet w nauczaniu przedszkolnym. Stanowić może również cenną pomoc dla uczniów klasy czwartej, ubiegających się o kartę rowerową.
Zawarte w programie dwie drogi dostępu do gier mogą być wykorzystywane przez nauczycieli przy wprowadzaniu określonych wiadomości, jak i przy ich utrwalaniu i sprawdzaniu. Rozwiązując zadania w trybie tematycznym, przewidzianym do wykorzystania w klasie, dziecko wraz z Klikiem poznaje podstawowe zagadnienia z zakresu: bezpieczne miejsce do zabawy, pieszy na drodze, pojazd na drodze, komunikacja, znaki drogowe. Tryb zabawowy oparty jest natomiast na koncepcji drogi do szkoły, pięciu bohaterów programu. Dzieci zmierzają różnymi drogami do tej samej szkoły, rozwiązują zagadki i zadania odpowiadające różnorodnym sytuacjom drogowym. Dziecko poznaje podstawowe zasady poruszania się po drodze osiedlowej, w mieście, poza miastem oraz w różnych środkach lokomocji. Samodzielne i poprawne rozwiązanie każdej zabawy jest nagrodzone, a postępy zapisywane w własnym Dyplomie dziecka. Jest to swoista nagroda motywująca ucznia do rozwiązywania i pokonywania kolejnych zadań. Możliwość wydruku dyplomu daje dziecku satysfakcję, jak również ukazuje postępy dotyczące funkcjonowania w ruchu drogowym.
Zastosowany w programie "inteligentny" help w postaci Klika podsuwa dziecku komunikaty wyjaśniające i ostrzegawcze, obrazuje niebezpieczeństwo środkami interaktywnymi, co zachęca dziecko do samodzielnych prób wykonania każdej zabawy. Aktywna pomoc włącza się dopiero po trzech nieudanych próbach, co zmusza gracza do samodzielnego poszukiwania rozwiązania problemu i nie zwalnia go z myślenia. W konsekwencji rozwiązanie każdego zadania wiąże się z satysfakcją, jaką daje dziecku samodzielność.
Ikony wyjaśniające na dole ekranu oraz automatyczne zapisywanie stanu gry sprawia, że można kilkakrotnie powtórzyć polecenie, zakończyć lub ponownie rozpocząć grę dostosowując ją do indywidualnego tempa pracy każdego dziecka. Odgrywa to ważną rolę przy indywidualizowaniu pracy z dzieckiem w szkole.
Obsługa programu jest intuicyjna i czytelna dla małego odbiorcy, u którego pobudza do działania zmysł wzroku i słuchu, co korzystnie wpływa na jego rozwój umysłowy i emocjonalny, a także rozwój percepcji wzrokowej i słuchowej.
Zastosowanie programu "Klik uczy zasad ruchu drogowego" pozwala określić poziom opanowanej wiedzy w zakresie funkcjonowania dziecka w ruchu drogowym. Stanowi pomoc dla nauczycieli i rodziców w przygotowaniu ucznia do bycia uczestnikiem ruchu drogowego, świadomym swoich praw i obowiązków oraz konsekwencji wynikających z podejmowania zachowań ryzykownych.
Znając specyfikę edukacji wczesnoszkolnej, mogę stwierdzić, że program "Klik uczy zasad ruchu drogowego" z całą pewnością uczy i kształtuje poprawne formy zachowania dziecka w ruchu drogowym.

Janina Kowalik