Biblioteka Multimedialna

Recenzja programu Język polski P4

Program Język polski P4 eduROM to multimedialny podręcznik zawierający treści zgodne z podstawą programową i programem nauczania języka polskiego w klasie IV. Jest doskonałym połączeniem cech nowoczesnej aplikacji z podręcznikiem tradycyjnym i został wpisany na listę środków dydaktycznych zatwierdzonych przez MEN do użytku szkolnego.

To bardzo dobry program wspomagający naukę języka ojczystego w klasie IV i niektórych treści przewidzianych podstawą programową dla klas V i VI. Obejmuje wiadomości z zakresu kształcenia literackiego, kulturalnego, z nauki o języku i ortografii.

Ten interaktywny podręcznik na płytach CD-ROM posiada bardzo ciekawą i praktyczną dla użytkownika obudowę; różne opcje – notatki, zakładki, wyniki, itp. Opcja Notatki pozwala uczniowi na tworzenie własnych notatek do każdego rozdziału, tematu i umieszczanie ich w notatniku. Użytkownik może te informacje przeglądać i zmieniać. Zakładki ułatwiają szybkie wyszukiwanie, zaznaczanie, zapisywanie i łatwe wybieranie potrzebnego materiału. Spełniają podobną rolę do wyszukiwarki.

Program Język polski P4 jest prosty w obsłudze dzięki czytelnie opracowanemu paskowi nawigacyjnemu, który umożliwia łatwe, a tym samym szybkie poruszanie się po stronach poszczególnych rozdziałów i tematów. Czasami jednak pasek ten wysuwa się przy wykonywaniu ćwiczeń, co utrudnia uczniowi pisanie.

Walorem pierwszoplanowym tego programu jest wartość edukacyjna i sposób, w jaki zapewnia on użytkownikowi możliwość interaktywnego zdobywania wiedzy z różnych działów języka polskiego. Równie ważnym atutem eduROM-u jest bogata i ciekawa szata graficzna dająca możliwość korzystania z ilustracji, wysłuchania wzorcowej recytacji utworów, odnalezienia biografii autora (Biogramy) i odszukania haseł w Słowniczku. Poza Biogramami i Słowniczkiem jest także Zeszyt, który umożliwia uczniowi zapisywanie dłuższych wypowiedzi pisemnych, zapewnia możliwość ich poprawiania i zmieniania.
Różnorodne opcje dostępne w tym programie nie tylko ułatwiają i uatrakcyjniają pracę na lekcji, ale pełnią także rolę samokształceniową. Umożliwiają użytkownikowi - uczniowi zdobywanie i utrwalanie wiadomości i umiejętności, służą też ich poszerzaniu i uzupełnianiu. Dzięki odpowiednim ikonom możliwe jest szybkie przechodzenie z jednej opcji programu do drugiej. Funkcje każdej ikony są jasno i dokładnie opisane.

EduROM Język polski P4 jest materiałem audiowizualnym, który może być wykorzystywany w edukacji na lekcjach języka polskiego, na zajęciach pozalekcyjnych, zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych i do samodzielnej nauki w domu. Daje on możliwość samodzielnego wykonywania ćwiczeń gramatycznych, ortograficznych, słownikowych i językowych oraz sprawdzania stopnia opanowania i zapamiętania wiadomości.

Materiał nauczania jest podzielony na osiem rozdziałów, z których każdy zawiera kilka logicznie ze sobą powiązanych tematów. Każdy temat zawiera bogaty materiał merytoryczny przedstawiony za pomocą ilustracji, opisów, krótkich filmów, historyjek, dialogów, ciekawostek, itp. To stanowi urozmaicenie, wpływa na atrakcyjność zajęć lekcyjnych, motywuje uczniów do pracy i wpływa na efektywność nauczania. Pomaga nauczycielowi samodzielnie dobierać stopień trudności realizowanych zagadnień. Przy każdym omawianym temacie znajdują się różnorodne ćwiczenia umożliwiające uczniowi działanie na konkretnym materiale językowym i sprawdzanie na bieżąco swojej wiedzy (dzięki opcji Wyniki). Ponadto najważniejsze wiadomości są zebrane w formie definicji (Zapamiętaj), które uczeń może przeczytać sam lub wysłuchać odczytane przez lektora. Są one wplecione w strony wykładowe.

Jest to doskonały sposób utrwalania opanowanych wiadomości i przygotowywania się do sprawdzianu. Dzięki opcjom Pokaż błędy, Pokaż rozwiązanie, uczeń ma możliwość sprawdzenia swoich błędów, poprawienia ich, a tym samym dokonania świadomej samooceny. Przy niektórych lekcjach użytkownik może korzystać z dodatkowych informacji podanych w formie ciekawostek. Dzięki programowi eduROM ma zatem możliwość samokształcenia i samooceny własnych wiadomości i umiejętności.

Przy pomocy programu multimedialnego Język polski P4 nauczyciel może prowadzić lekcje w sposób ciekawy dla uczniów. Może dzięki niemu wprowadzać nowe zagadnienia i utrwalać już zdobyte wiadomości i umiejętności, organizować pracę indywidualną i grupową. Wykorzystując ten program na pewno wpłynie na aktywność uczniów, pomoże im zdobyć odpowiednie wiadomości i umiejętności; będzie mógł szybko je sprawdzić i dokonać ich oceny przy pomocy Raportu ćwiczeń. Wykorzystując ćwiczenia ortograficzne nauczyciel może pomóc uczniom mającym trudności z poprawnym pisaniem. Będzie mógł urozmaicić często monotonne ćwiczenia ortograficzne i zwiększyć zaangażowanie uczniów dzięki atrakcyjności jaką jest dla dzieci praca z komputerem.

W programie, po każdym rozdziale, znajduje się temat Testy-Sprawdź się z paskiem wyników i procentowym wykazem dobrych rozwiązań. Może on stanowić formę powtórki, konkursu (wyłaniającego najlepszych uczniów) lub sprawdzianu podsumowującego wiedzę i umiejętności z całego działu tematycznego. Dodatkowym plusem jest to, że rozwiązania zostaną bardzo szybko sprawdzone przez komputer. Jednak nie dla wszystkich czwartoklasistów procentowy wykaz będzie jasny i zrozumiały. Poza tym materiał powtórzeniowy -Testy jest opracowany wybiórczo i niedokładnie. Stanowiłby bardziej dokładną informację o osiągnięciach ucznia, gdyby zadania testowe dotyczyły zagadnień bardziej szczegółowo. Moim zdaniem brakuje także oddzielnego bloku poświęconego ćwiczeniom utrwalającym i sprawdzającym.

Program może wykorzystywać kilku użytkowników na tym samym komputerze, co jest szczególnie przydatne przy równoległych klasach. Odpowiednie opcje programu pozwalają zachować indywidualny tok pracy każdego użytkownika i możliwość śledzenia jego indywidualnych wyników.

Uzupełnianie lekcji materiałem audiowizualnym jakim jest eduROM Język polski P4, daje wiele możliwości, które pomagają uczniowi zdobyć rzetelną wiedzę i umiejętności praktyczne z języka polskiego. Program ten stanowi doskonałą pomoc dydaktyczną.

Małgorzata Klassa