HOME WSTĘP KSIĘGI FOTO HISTORIA AUTORZY MAPA
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII

KSIĘGA VII: definicje twierdzenia

Księga VII - Definicje:
Definicja 1.
Jednostka istnieje z racji tego, iż każda z rzeczy, która istnieje jest zwana jeden.
Definicja 2.
Liczba złożona składa się z wielu jednostek.
Definicja 3.
Liczba jest częścią składową liczby, mniejsza jest częścią większej, kiedy mierzy większą.
Definicja 4.
Ale łączy się z nią kiedy jej nie mierzy.
Definicja 5.
Większa liczba jest wielokrotnością mniejszej, jeżeli jest przez nią mierzona.
Definicja 6.
Liczba parzysta to taka liczba, która jest podzielna na dwie równe części.
Definicja 7.
Liczba nieparzysta to taka liczba, która nie dzieli się na dwie równe części lub taka, która różni się od najbliższej liczby parzystej o jeden.
Definicja 8.
Iloczyn liczb parzystych to liczba, która powstaje przez pomnożenie przez siebie dwóch liczb parzystych.
Definicja 9.
Iloczyn liczby parzystej i nieparzystej to liczba, która powstaje przez pomnożenie liczby parzystej przez liczbę nieparzystą.
Definicja 10.
Iloczyn liczb nieparzystych to liczba, która powstaje przez pomnożenie przez siebie dwóch liczb nieparzystych.
Definicja 11.
Liczba pierwsza jest to taka liczba, która dzieli się tylko przez jeden i siebie.
Definicja 12.
Liczby względnie pierwsze są to takie liczby, które mają tylko jeden wspólny dzielnik.
Definicja 13.
Złożona liczba to taka, która jest zmierzona przez jakąś liczbę.
Definicja 14.
Liczby względnie różne to te, które sa zmierzone przez jakąś ich współną miarę.
Definicja 15.
Liczba jest pomnozona przez drugą wtedy, kiedy mnożona liczba jest dodana do siebie tyle razy, ile jest jednostek w drugiej liczbie.
Definicja 16.
Jeśli mnożymy dwie liczby przez siebie, to ich iloczyn tworzy nową liczbę, którą nazywamy polem prostokąta a jego boki są liczbami, które mnożyliśmy.
Definicja 17.
A kiedy trzy liczby mają wielokrotność, która jest pewną liczbą, ta liczba jest nazywana stałą i jej krańcowe cyfry mają wielokrotność jednej z nich.
Definicja 18.
Kwadrat liczby jest równy wielokrotności równej liczby lub liczbie, która jest zawarta w dwóch równych liczbach.
Definicja 19.
Sześcian jest równy iloczynowi równej liczby przez równą i znów przez równą lub jest liczbą, która zawiera trzy jednakowe liczby.
Definicja 20.
Liczby są proporcjonalne, gdy pierwsza jest tą sama wielokrotnością lub częścią drugiej jak trzecia czwartej.
Definicja 21.
Liczby powierzchniowe i objętościowe są podobne, gdy mają swoje boki proporcjonalne.
Definicja 22.
Liczba doskonała to taka, która jest równa sumie jej własnych części.

Księga VII - Twierdzenia:
Twierdzenia - w przygotowaniu

© Copyright by Bronisław Pabich 2002 - 2019
pabich@interklasa.pl