Biblioteka Multimedialna


Pobierz umowę w formacie MS Word


Umowa

W dniu .... ................. 2007 roku w Warszawie została zawarta umowa pomiędzy Fundacją Edukacji Ekonomicznej w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 30, pełniącą funkcję Sekretariatu Programu Interkl@sa, zwana dalej FUNDACJĄ, reprezentowana przez ............................................................... a firmą .................................................., zwaną dalej PRODUCENTEM/WYDAWCĄ, reprezentowaną przez .................................... .

 1. Przedmiotem umowy jest organizacja i rozwijanie Biblioteki Multimedialnej Interkl@sy przy Polskim Portalu Edukacyjnym Interkl@sa (www.interklasa.pl).
 2. Producent udostępnia Bibliotece Multimedialnej Interkl@sy, działającej w ramach Fundacji nieodpłatnie ... egzemplarze produktów multimedialnych posiadających walory edukacyjne do przetestowania przydatności w działalności edukacyjnej, wymienione w załączniku do umowy. Udostępnione programy pozostają własnością Producenta.
 3. Producent wyraża zgodę na udostępnianie przekazanych produktów:
  1. w czytelni biblioteki multimedialnej dla celów promocyjnych i badawczych;
  2. na spotkaniach, konferencjach, szkoleniach, warsztatach organizowanych przez Program Interkl@sa promujących zastosowanie multimediów w edukacji;
  3. nauczycielom, pedagogom, placówkom edukacyjnym i innym o odpowiednich kompetencjach merytorycznych, w celu opracowania materiałów metodyczno-wdrożeniowych - na zasadzie czasowego przekazania oprogramowania do przetestowania na czas realizacji umowy o współpracy, której przedmiotem jest wykonanie materiałów metodycznych wykorzystujących to oprogramowanie. Z zastrzeżeniem, że umowa ta wykluczać będzie możliwość używania oprogramowania dla innych celów i chronić będzie w pełni prawa autorskie producenta.
 4. Producent zobowiązuje się udostępnić posiadane materiały promocyjne produktu (najlepiej w wersji cyfrowej), które mogą ułatwić bibliotece promocję programu multimedialnego.
 5. Fundacja w ramach Biblioteki Multimedialnej Interkl@sy zobowiązuje się:
  1. utrzymywać katalog przekazanych do biblioteki produktów na Polskim Portalu Edukacyjnym wraz z odpowiednim przekierowaniem do stron WWW producentów;
  2. inicjować i organizować powstanie bibliografii adnotowanej, której przedmiotem są opracowania na temat przekazanych produktów;
  3. umożliwiać i organizować prace badawcze w zakresie zastosowania przekazanych produktów w edukacji poprzez odpowiednie umowy o współpracy z nauczycielami, pedagogami, placówkami edukacyjnymi i innymi o odpowiednich kompetencjach merytorycznych, których wynikiem będą opracowania metodyczno-wdrożeniowe;
  4. udostępniać producentowi oprogramowania wszystkie opracowania powstałe w wyniku umowy o współpracy wymienionej w pkt 3.;
  5. publikować opracowania wspomniane w pkt 3. niniejszej umowy na Polskim Portalu Edukacyjnym Interkl@sa po uprzednim skonsultowaniu się z producentem;
  6. inicjować badania wdrożeniowe przekazanych produktów w szkołach, bibliotekach, świetlicach i innych placówkach związanych z edukacją.
 6. Fundacja ze swojej strony nie odpowiada za szkody wyrządzone z winy wypożyczającego lub podczas transportu.
 7. Fundacja może w przyszłości powoływać filie terenowe Biblioteki Multimedialnej Interkl@sy, które działać będą na identycznych warunkach.
 8. Wszelkie zmiany warunków umowy wymagają formy pisemnej podpisanej przez obie jej strony.
 9. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej.
 10. Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ProducentFundacja Edukacji Ekonomicznej

Załącznik do umowy z dnia ..................... 2006 r.
Pomiędzy Fundacją Edukacji Ekonomicznej a
firmą ..............................................

Lista programów multimedialnych przekazanych w ramach umowy dnia ................ 2006 r.

Lp.Nazwa programuMateriały dodatkowe/promocyjne
1.  
2.  
3.  
4.  
5.