Biblioteka Multimedialna

Co zrobić aby móc przetestować program multimedialny?

Zamówienie
Konkretny, wybrany z Katalogu Biblioteki Multimedialnej, program multimedialny należy zamówić: Tekst umowy zostanie przesłany na podany adres e-mail.
Umowa
W umowie należy uzupełnić „wykropkowane miejsca”:
 • imię i nazwisko testującego (nauczyciela, bibliotekarza, pedagoga i in.);
 • nazwę, adres i telefon ośrodka dydaktyczno-szkoleniowego, w którym jest zatrudniony;
 • liczbę zamówionych programów;
 • datę sporządzenia umowy;
 • tytuły wypożyczanych programów.
Pod umową należy:
 • złożyć odręczny podpis;
 • przystawić pieczątkę ośrodka zatrudniającego osobę testującą (nazwa, adres, telefon);
 • podać adres, pod który ma zostać wysłana przesyłka - adres ośrodka dydaktyczno-szkoleniowego lub adres prywatny testującego.
Uzupełnioną i podpisaną umowę w dwóch egzemplarzach należy wysłać na adres:
      Biblioteka Multimedialna Interkl@sy
      Fundacja Edukacji Ekonomicznej
      Al. Jerozolimskie 30 II p.
      00-024 Warszawa.
Przesyłka
Przesyłka z programem będzie wysyłana natychmiast po otrzymaniu umowy. Do przesyłki dołączona będzie umowa podpisana przez naszą stronę. Koszt przesyłki ok. 15 zł. pokrywa testujący (przesłanie tam i z powrotem).
W momencie odbioru przesyłki należy uiścić opłatę pocztową za przesyłkę!
Osoby z Warszawy i okolic zapraszamy do Biblioteki Multimedialnej Interkl@sy osobiście!


Pobierz umowę w formacie MS Word, pełny tekst umowy jest zamieszczony poniżej.


Umowa

W dniu .... ................. 2007 roku w Warszawie została zawarta umowa pomiędzy Fundacją Edukacji Ekonomicznej w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 30, pełniącą funkcję Sekretariatu Programu Interkl@sa, zwana dalej FUNDACJĄ, reprezentowaną przez ................................................., a Panią/Panem ............................................., zwaną/zwanym dalej TESTUJĄCYM zatrudnionym w placówce oświatowej/kulturalnej .................................................. .

 1. Przedmiotem umowy jest opracowanie przez Testującego materiałów metodyczno-wdrożeniowych wykorzystujących oprogramowanie multimedialne oraz przekazanie tych materiałów do Biblioteki Multimedialnej Interkl@sy (www.interklasa.pl/bmi) działającej przy Polskim Portalu Edukacyjnym Interkl@sa (www.interklasa.pl).
 2. Fundacja przekazuje Testującemu do przetestowania przydatności w działalności edukacyjnej jeden egzemplarz .... programów multimedialnych, posiadających walory edukacyjne, na okres 4 tygodni od daty zawarcia umowy.
 3. Lp.Nazwa programuMateriały dodatkowe/promocyjne
  1.  
  2.  
  3.  
 4. Testujący zobowiązuje się:
  1. opracować materiały metodyczno-wdrożeniowe wykorzystujące program multimedialny określony w pkt. 2 i dostarczyć je w formie elektronicznej (zapisane na dyskietce, płycie CD lub pocztą elektroniczną) w ciągu 6 tygodni od daty zawarcia umowy;
  2. opracowane materiały powinny wykorzystywać w możliwie najpełniejszym zakresie program multimedialny (m.in.: uwzględniać specyfikę prezentacji multimedialnej); powinny stanowić szczegółowy - merytoryczny projekt zajęć edukacyjnych (scenariusz lekcji) np. zajęć przedmiotowych, kółka zainteresowań, zajęć bibliotecznych, klubów młodzieżowych itp.;
  3. zwrócić program multimedialny w nienaruszonym stanie (płyta CD + opakowanie + materiały promocyjne) w terminie 5 tygodni od daty zawarcia umowy.
 5. Testujący bierze na siebie pełną odpowiedzialność materialną za udostępniony mu na mocy niniejszej umowy program multimedialny oraz zobowiązuje się zabezpieczyć wszystkie prawa właściciela wynikające z prawa autorskiego a w szczególności:
  1. używać oprogramowania wyłącznie dla czynności związanych z przygotowywanym opracowaniem;
  2. nie udostępniać oprogramowania podmiotom trzecim;
  3. zabezpieczyć oprogramowanie przed nielegalnym użyciem oraz kopiowaniem.
 6. W przypadku uszkodzenia programu multimedialnego Testujący zobowiązany jest natychmiast zgłosić ten fakt Fundacji i odkupić taki sam programu lub zwrócić jego równowartość pieniężną.
 7. Testujący wyraża zgodę na opublikowanie przekazanego opracowania metodyczno-wdrożeniowego na Polskim Portalu Edukacyjnym Interkl@sa oraz wykorzystania go przez producenta oprogramowania.
 8. Fundacja zobowiązuje się przekazać opracowanie Testującego do publikacji na Polskim Portalu Edukacyjnym Interkl@sa. Decyzję o jego publikacji podejmuje redakcja portalu w uzgodnieniu z producentem oprogramowania.
 9. Wszelkie zmiany warunków umowy wymagają formy pisemnej podpisanej przez obie jej strony.
 10. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej.
 11. Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
TestującyFundacja Edukacji Ekonomicznej