Tworzenie własnych formatów

Tworzenie formatów dla obiektów typu ogólnego.

Dane obiektów w tym formacie wyświetlane są w takiej samej postaci w jakiej zostały wprowadzone. Nie będą jednak wyświetlane zera wiodące, ani kończące w liczbach. Ponadto zapis typu 123.456,78 zostanie przekształcony w zapis 123456,78. Liczby większe niż 1000000 zostaną wyświetlone w tzw. postaci naukowej, czyli liczba 123456789 zostanie przekształcona na 1,23457e+008.

Gdy chcesz automatycznie dopisywać jakiś tekst do wprowadzanych danych powinieneś skorzystać ze znaku "&". Np. po wprowadzeniu własnego formatu typu:

"Ciężar: " & " kg"

wprowadzenie do tego pola liczby 23 spowoduje wyświetlenie zdania:

Ciężar: 23 kg

Tworzenie formatów dla obiektów typu data i godzina.

Możesz wprowadzać następujące formaty dla daty i godziny:

Format Przykład wyniku Opis wyniku
d 5 wyświetlenie dnia miesiąca bez zer wiodących
dd 05 wyświetlenie dnia miesiąca z zerami wiodącymi
ddd Nie wyświetlenie dnia miesiąca jako skrótu dnia tygodnia
dddd Niedziela wyświetlenie dnia miesiąca jako pełnej nazwy dnia tygodnia
M 4 wyświetlenie miesiąca jako liczby bez zer wiodących
MM 04 wyświetlenie miesiąca jako liczby z zerami wiodącymi
MMM Kwi wyświetlenie skrótu nazwy miesiąca
MMMM Kwiecień wyświetlenie pełnej nazwy miesiąca
yy 95 wyświetlenie skrótu roku w postaci dwucyfrowej
yyyy 1995 wyświetlenie pełnego zapisu roku
h 3 wyświetlenie godziny bez zer wiodących
hh 03 wyświetlenie z zerami wiodącymi
mm 45 wyświetlenie minut (zawsze w postaci dwucyfrowej)
ss 10 wyświetlenie sekund (zawsze w postaci dwucyfrowej)
am lub AM   wyświetlenie czasu "12-godzinnego" z symbolem zdefiniowanym w panelu sterowania systemu
inne symbole   Część znaków jest wyświetlana tak jak zostaną one wpisane, są to: spacja, znak tabulacji, separator listy (zdefiniowany w panelu sterowania) i tekst ujęty w cudzysłów. Jeżeli chcesz umieścić znak cudzysłowu w tekście musisz go poprzedzić znakiem "\".

Tworzenie formatów dla obiektów typu liniowo-kątowego.

Możesz określać formaty wymiarów liniowych i kątowych w systemach: metrycznym, angielskim i drukarskim. We własnym formacie nie możesz mieszać różnych systemów. W każdym tworzonym formacie musisz podać dwie pozycje, pierwszą dla jednostki głównej (np. metry) i drugą dla jednostki podrzędnej (np. centymetry), z tym że wpisując wartości podajesz tylko wielkość w jednostce podrzędnej, a program sam przeliczy na zapis w jednostkach głównych i podrzędnych.

Możesz wprowadzać następujące formaty:

Symbol Jednostka
mi mila
yds jard
ft lub ' (apostrof) stopa
in lub " (cudzysłów) cal
km kilometr
m metr
cm centymetr
mm milimetr
pica pica
punkty lub pts punkt
cycero cycero
didot didot
stopnie stopień (dla kątów)

Tworzenie formatów dla obiektów typu liczbowego.

Możesz wprowadzać następujące formaty:

Format Typ Znaczenie
0 Cyfra Symbol 0 jest zamieniany zawsze na cyfrę. Jeżeli wprowadzona liczba ma mniej cyfr niż liczba zer podana w formacie to są wyświetlane dodatkowe zera. Np. liczba 1,23 w formacie 00,0000 wyświetlona zostanie jako 01,2300. Jeżeli liczba ma więcej cyfr niż zdefiniowano, to wyświetlone zostaną najbardziej znaczące, np. liczba 12,34 w formacie 0,0 zostanie wyświetlone jako 12,3.
# Cyfra Rezerwowanie miejsca na symbol grupujący cyfry.
. (kropka) Symbol Symbol grupujący cyfry.
, (przecinek) Symbol Przecinek dziesiętny.
$ Waluta Wyświetlenie znaku waluty.
/? Ułamek Wyświetlenie liczby jako ułamka (często w postaci przybliżonej), np. liczba 1,73, w formacie #.##0/81 zostanie wyświetlona jako 1 59/81.
K Symbol Wyświetlenie liczb w formacie tysięcy. Np. liczba 12345 w formacie 0,0 K zostanie wyświetlone jako 12,3 K.
M Symbol Wyświetlenie liczb w formacie milionów. Np. liczba 1234567,8 w formacie 0,0 M jest wyświetlana jako 1,2 M.
% Procent Wyświetlanie liczb w formacie procentowym. Np. liczba 1,2 w formacie 0,0% wyświetlana jest jako 120,0%.
E+00 lub e+00 Notacja Wyświetlanie liczb w notacji naukowej. Np. liczba 12345,6 w formacie 0,00e+00 jest wyświetlana jako 1,23e+04.
- (minus) Symbol Określenie miejsca wyświetlania znaku liczby ujemnej. Np. liczba 12,345 w formacie #,##0- wyświetlana jest jako 12,345-.