Klawisze skrótów

Polecenie

Tabela

Klawisze

Opis

Edycja (polecenia) : Cofnij

Główna

Alt Backspace

Cofa ostatnio wykonaną operację

Właściwości : Właściwości

Główna

Alt Enter

Wyświetla właściwości obiektu lub narzędzia w zależności od bieżącego zaznaczenia lub wybranego narzędzia

Transformacje : Rozmiar...

Główna

Alt F10

Otwiera roletę Rozmiar 

Transformacje : Pochylenie...

Główna

Alt F11

Otwiera roletę Pochylenie

Położenie tekstu : Wyrównaj do linii bazowej

Główna

Alt F12

Wyrównuje tekst do linii bazowej

Rolety : Wymiary liniowe...

Główna

Alt F2

Zawiera funkcje do przypisywania atrybutów liniom wymiarów liniowych

Znajdź i zamień : Znajdź tekst...

Edycja tekstu

Alt F3

Znajduje określony tekst na rysunku

Rolety : Soczewka...

Główna

Alt F3

Otwiera roletę Soczewka

Transformacje : Położenie...

Główna

Alt F7

Otwiera roletę Położenie 

Transformacje : Obrót...

Główna

Alt F8

Otwiera roletę Obrót 

Transformacje : Skala i odbicie lustrzane...

Główna

Alt F9

Otwiera roletę Skala i odbicie lustrzane 

Powiększenie i chwytanie : Chwyt - przesuń w dół

Główna

Alt Strzałka w dół

Chwyta i przesuwa rysunek w dół

Powiększenie i chwytanie : Chwyt - przesuń w górę

Główna

Alt Strzałka w górę

Chwyta i przesuwa rysunek w górę

Powiększenie i chwytanie : Chwyt - przesuń w lewo

Główna

Alt Strzałka w lewo

Chwyta i przesuwa rysunek w lewo

Powiększenie i chwytanie : Chwyt - przesuń w prawo

Główna

Alt Strzałka w prawo

Chwyta i przesuwa rysunek w prawo

Wyrównanie i rozkład : Wyrównaj do dołu

Główna

B

Wyrównuje zaznaczone obiekty do dołu

Wyrównanie i rozkład : Wyrównaj środki w pionie

Główna

C

Wyrównuje w pionie środki zaznaczonych obiektów

Wyrównanie i rozkład : Wyrównanie i rozkład...

Główna

Ctrl A

Otwiera okno dialogowe Wyrównanie i rozkład

Czcionka : Pogrubienie

Edycja tekstu

Ctrl B

Zmienia styl tekstu na pogrubiony

Rolety : Metamorfoza...

Główna

Ctrl B

Otwiera roletę Metamorfoza

Edycja (polecenia) : Kopiuj

Główna

Ctrl C

Kopiuje zaznaczone obiekty do schowka

Edycja (polecenia) : Duplikuj

Główna

Ctrl D

Umieszcza kopię zaznaczonych obiektów w zadanej odległości

Poruszanie się w tekście : Usuń wyraz z prawej

Edycja tekstu

Ctrl Delete

Usuwa wyraz na prawo od punktu wstawiania

Formatowanie tekstu : Wyrównanie do środka

Edycja tekstu

Ctrl E

Zmienia wyrównanie tekstu na wyrównanie do środka

Rolety : Głębia...

Główna

Ctrl E

Otwiera roletę Głębia

Poruszanie się w tekście : Przenieś punkt wstawiania na koniec ramki

Edycja tekstu

Ctrl End

Przenosi punkt wstawiania na koniec ramki

Obszar roboczy : Wywołaj pasek właściwości

Główna

Ctrl Enter

Wywołuje pasek właściwości i uaktywnia pierwszy widoczny element

Rolety : Wypełnienie specjalne...

Główna

Ctrl F

Otwiera roletę Wypełnienie specjalne

Pomoc : Tematy Pomocy

Główna

Ctrl F1

Otwiera okno dialogowe Pomocy na karcie Spis treści

Opcje : Opcje - Tekst

Edycja tekstu

Ctrl F10

Otwiera okno dialogowe Opcje z wybraną stroną Tekst

Edycja węzłów : Edycja węzłów...

Główna

Ctrl F10

Zawiera narzędzia do edycji węzłów obiektu lub krzywej 

Rolety : Symbole...

Główna

Ctrl F11

Otwiera okno dokowane symboli

Narzędzia językowe : Sprawdzanie pisowni...

Główna

Ctrl F12

Otwiera okno sprawdzania pisowni; sprawdza pisownię zaznaczonego tekstu

Powiększenie i chwytanie : Menedżer widoków...

Główna

Ctrl F2

Otwiera okno dokowane Menedżer widoków

Style, warstwy i obiekty : Style grafiki i tekstu...

Główna

Ctrl F5

Otwiera okno dokowane stylów grafiki i tekstu

Rolety : Obwiednia...

Główna

Ctrl F7

Otwiera roletę Obwiednia

Formatowanie tekstu : Przekształć

Główna

Ctrl F8

Przekształca tekst ozdobny w tekst akapitowy i odwrotnie

Rolety : Obrys...

Główna

Ctrl F9

Otwiera roletę Obrys

Grupowanie/Łączenie : Grupuj

Główna

Ctrl G

Grupuje zaznaczone obiekty

Formatowanie tekstu : Justowanie wymuszone

Edycja tekstu

Ctrl H

Zmienia wyrównanie tekstu na justowanie pełne, łącznie z wymuszeniem justowania w ostatnim wierszu

Plik : Eksportuj

Główna

Ctrl H

Eksportuje tekst lub obiekty do innego formatu

Poruszanie się w tekście : Przenieś punkt wstawiania na początek ramki

Edycja tekstu

Ctrl Home

Przenosi punkt wstawiania na początek ramki

Czcionka : Kursywa

Edycja tekstu

Ctrl I

Zmienia styl tekstu na kursywę

Plik : Importuj

Główna

Ctrl I

Importuje tekst lub obiekty

Edycja (polecenia) : Kopiuj

Główna

Ctrl Insert

Kopiuje zaznaczone obiekty do schowka

Formatowanie tekstu : Justowanie pełne

Edycja tekstu

Ctrl J

Zmienia wyrównanie tekstu na justowanie pełne

Opcje : Opcje - Obszar roboczy...

Główna

Ctrl J

Otwiera okno dialogowe służące do ustawiania opcji programu CorelDRAW

Grupowanie/Łączenie : Rozłącz

Główna

Ctrl K

Rozłącza zaznaczony obiekt

Formatowanie tekstu : Wyrównanie do lewej

Edycja tekstu

Ctrl L

Zmienia wyrównanie tekstu na wyrównanie do lewej

Grupowanie/Łączenie : Połącz

Główna

Ctrl L

Łączy zaznaczone obiekty

Formatowanie tekstu : Wypunktuj tekst

Główna

Ctrl M

Dodaje/usuwa znaki wypunktowania tekstu (przełącznik)

Formatowanie tekstu : Brak wyrównania

Edycja tekstu

Ctrl N

Powoduje, że tekst nie jest wyrównywany

Plik : Nowy dokument

Główna

Ctrl N

Tworzy nowy rysunek

Rozmiar czcionki : Zmniejsz rozmiar czcionki

Edycja tekstu

Ctrl NUMPAD2

Zmniejsza rozmiar czcionki do poprzedniego rozmiaru.

Rozmiar czcionki : Zmniejsz rozmiar czcionki

Główna

Ctrl NUMPAD2

Zmniejsza rozmiar czcionki do poprzedniego rozmiaru.

Rozmiar czcionki : Poprzedni rozmiar czcionki z listy

Edycja tekstu

Ctrl NUMPAD4

Zmniejsz rozmiar czcionki do poprzedniego z listy

Rozmiar czcionki : Poprzedni rozmiar czcionki z listy

Główna

Ctrl NUMPAD4

Zmniejsz rozmiar czcionki do poprzedniego z listy

Rozmiar czcionki : Następny rozmiar czcionki z listy

Edycja tekstu

Ctrl NUMPAD6

Zwiększ rozmiar czcionki do następnego rozmiaru z listy

Rozmiar czcionki : Następny rozmiar czcionki z listy

Główna

Ctrl NUMPAD6

Zwiększ rozmiar czcionki do następnego rozmiaru z listy

Rozmiar czcionki : Zwiększ rozmiar czcionki

Edycja tekstu

Ctrl NUMPAD8

Zwiększa rozmiar czcionki do następnego rozmiaru.

Rozmiar czcionki : Zwiększ rozmiar czcionki

Główna

Ctrl NUMPAD8

Zwiększa rozmiar czcionki do następnego rozmiaru.

Plik : Otwórz...

Główna

Ctrl O

Otwiera istniejący rysunek

Plik : Drukuj...

Główna

Ctrl P

Drukuje bieżący rysunek

Poruszanie się w tekście : Przenieś punkt wstawiania na koniec tekstu

Edycja tekstu

Ctrl PgDn

Przenosi punkt wstawiania na koniec tekstu

Kolejność : Przesuń niżej

Główna

Ctrl PgDn

Przenosi zaznaczone obiekty o jedną pozycję niżej

Poruszanie się w tekście : Przenieś punkt wstawiania na początek tekstu

Edycja tekstu

Ctrl PgUp

Przenosi punkt wstawiania na początek tekstu

Kolejność : Przesuń wyżej

Główna

Ctrl PgUp

Przenosi zaznaczone obiekty o jedną pozycję wyżej

Właściwości zniekształceń : Przekształć w krzywe

Główna

Ctrl Q

Przekształca zaznaczony obiekt w krzywe; przekształcenie w krzywe umożliwia elastyczniejszą edycję

Formatowanie tekstu : Wyrównanie do prawej

Edycja tekstu

Ctrl R

Zmienia wyrównanie tekstu na wyrównanie do prawej

Edycja (polecenia) : Powtórz

Główna

Ctrl R

Powtarza ostatnio wykonaną operację

Plik : Zapisz

Główna

Ctrl S

Zapisuje bieżący rysunek

Czcionka : Wersaliki

Edycja tekstu

Ctrl Shift A

Zmienia wszystkie litery tekstu na wielkie

Edycja (polecenia) : Kopiuj właściwości z...

Główna

Ctrl Shift A

Kopiuje do zaznaczonych obiektów wybrane właściwości z innego obiektu

Narzędzia tekstowe : Pokaż znaki niedrukowalne

Edycja tekstu

Ctrl Shift C

Wyświetla znaki niedrukowalne

Formatowanie tekstu : Inicjał wpuszczany

Edycja tekstu

Ctrl Shift D

Dodaje/Usuwa inicjał wpuszczany (przełącznik)

Poruszanie się w tekście : Zaznacz do końca ramki

Edycja tekstu

Ctrl Shift End

Zaznacza tekst do końca ramki

Czcionka : Lista czcionek

Edycja tekstu

Ctrl Shift F

Wyświetla listę wszystkich dostępnych/aktywnych czcionek

Rozmiar czcionki : Rozmiar czcionki dla HTML

Edycja tekstu

Ctrl Shift H

Wyświetla listę wszystkich dostępnych/aktywnych rozmiarów czcionek dla HTML

Poruszanie się w tekście : Zaznacz do początku ramki

Edycja tekstu

Ctrl Shift Home

Zaznacza tekst do początku ramki

Czcionka : Kapitaliki

Edycja tekstu

Ctrl Shift K

Zmienia wszystkie litery tekstu na kapitaliki

Rozmiar czcionki : Rozmiar czcionki

Edycja tekstu

Ctrl Shift P

Wyświetla listę wszystkich dostępnych/aktywnych rozmiarów czcionek

Poruszanie się w tekście : Zaznacz do końca tekstu

Edycja tekstu

Ctrl Shift PgDn

Zaznacza tekst do końca tekstu

Poruszanie się w tekście : Zaznacz do początku tekstu

Edycja tekstu

Ctrl Shift PgUp

Zaznacza tekst do początku tekstu

Style, warstwy i obiekty : Style

Edycja tekstu

Ctrl Shift S

Wyświetla listę wszystkich stylów w rysunku

Poruszanie się w tekście : Zaznacz 1 akapit w dół

Edycja tekstu

Ctrl Shift Strzałka w dół

Zaznacza 1 akapit w dół

Poruszanie się w tekście : Zaznacz 1 akapit w górę

Edycja tekstu

Ctrl Shift Strzałka w górę

Zaznacza 1 akapit w górę

Poruszanie się w tekście : Zaznacz wyraz z lewej

Edycja tekstu

Ctrl Shift Strzałka w lewo

Zaznacza wyraz na lewo od punktu wstawiania

Poruszanie się w tekście : Zaznacz wyraz z prawej

Edycja tekstu

Ctrl Shift Strzałka w prawo

Zaznacza wyraz na prawo od punktu wstawiania

Formatowanie tekstu : Edytuj tekst...

Główna

Ctrl Shift T

Otwiera okno dialogowe Edytuj tekst

Czcionka : Grubość czcionki

Edycja tekstu

Ctrl Shift W

Wyświetla listę wszystkich dostępnych/aktywnych grubości (odmian) czcionek

Edycja (polecenia) : Ponów

Główna

Ctrl Shift Z

Ponawia ostatnio cofniętą operację

Przybornik : Przełącz narzędzie

Główna

Ctrl Spacja

Przełącza między bieżącym narzędziem a narzędziem Wskaźnik

Poruszanie się w tekście : Przenieś punkt wstawiania o 1 akapit w dół

Edycja tekstu

Ctrl Strzałka w dół

Przenosi punkt wstawiania o 1 akapit w dół

Poruszanie się w tekście : Przenieś punkt wstawiania o 1 akapit w górę

Edycja tekstu

Ctrl Strzałka w górę

Przenosi punkt wstawiania o 1 akapit w górę

Poruszanie się w tekście : Przenieś punkt wstawiania o 1 wyraz w lewo

Edycja tekstu

Ctrl Strzałka w lewo

Przenosi punkt wstawiania o 1 wyraz w lewo

Poruszanie się w tekście : Przenieś punkt wstawiania o 1 wyraz w prawo

Edycja tekstu

Ctrl Strzałka w prawo

Przenosi punkt wstawiania o 1 wyraz w prawo

Formatowanie tekstu : Formatuj tekst...

Główna

Ctrl T

Zmienia właściwości tekstu

Czcionka : Podkreślenie

Edycja tekstu

Ctrl U

Zmienia styl tekstu na podkreślony

Grupowanie/Łączenie : Rozdziel grupę

Główna

Ctrl U

Rozdziela zaznaczone obiekty i grupy obiektów

Edycja (polecenia) : Wklej

Główna

Ctrl V

Wkleja do rysunku zawartość schowka

Widok i podgląd : Odśwież okno

Główna

Ctrl W

Odświeża zawartość okna rysowania

Edycja (polecenia) : Wytnij

Główna

Ctrl X

Przenosi zaznaczone obiekty do schowka

Siatka, prowadnice i przyciąganie : Przyciągaj do siatki

Główna

Ctrl Y

Włącza przyciąganie obiektów do siatki (przełącznik)

Edycja (polecenia) : Cofnij

Główna

Ctrl Z

Cofa ostatnio wykonaną operację

Poruszanie się w tekście : Usuń znak z prawej

Edycja tekstu

Delete

Usuwa znak na prawo od punktu wstawiania

Edycja (polecenia) : Usuń

Główna

Delete

Usuwa zaznaczone obiekty

Wyrównanie i rozkład : Wyrównaj środki w poziomie

Główna

E

Wyrównuje w poziomie środki zaznaczonych obiektów

Poruszanie się w tekście : Przenieś punkt wstawiania na koniec wiersza

Edycja tekstu

End

Przenosi punkt wstawiania na koniec wiersza

Edycja węzłów : Kształt (narzędzie)

Główna

F10

Edytuje węzły obiektu; kliknięcie dwukrotne otwiera roletę Edycja węzłów

Wypełnienie : Wypełnienie tonalne...

Główna

F11

Nadaje obiektom wypełnienie tonalne

Kontur : Pióro konturu...

Główna

F12

Otwiera okno dialogowe Pióro konturu

Powiększenie i chwytanie : Powiększ wskazany obszar

Główna

F2

Powiększa wskazany obszar rysunku

Powiększenie i chwytanie : Pomniejsz

Główna

F3

Pomniejsza rysunek

Powiększenie i chwytanie : Wszystkie obiekty

Główna

F4

Zmienia powiększenie tak, aby widoczne były wszystkie obiekty na rysunku

Przybornik : Ostatnio użyte narzędzie edycji krzywych

Główna

F5

Wybiera ostatnio użyte narzędzie rysowania krzywych

Przybornik : Prostokąt (narzędzie)

Główna

F6

Rysuje prostokąty; kliknięcie dwukrotne narzędzia tworzy ramkę strony

Przybornik : Elipsa (narzędzie)

Główna

F7

Rysuje elipsy i koła; kliknięcie dwukrotne narzędzia otwiera okno dialogowe Opcje z wybraną stroną Elipsa

Przybornik : Tekst (narzędzie)

Główna

F8

Dodaje tekst; kliknięcie na stronie dodaje tekst ozdobny; kliknięcie i przeciągnięcie dodaje tekst akapitowy

Widok i podgląd : Podgląd pełnoekranowy

Główna

F9

Wyświetla pełnoekranowy podgląd rysunku

Poruszanie się w tekście : Przenieś punkt wstawiania na początek wiersza

Edycja tekstu

Home

Przenosi punkt wstawiania na początek wiersza

Wyrównanie i rozkład : Wyrównaj do lewej

Główna

L

Wyrównuje zaznaczone obiekty do lewej

Poruszanie się w tekście : Przenieś punkt wstawiania o 1 ramkę w dół

Edycja tekstu

PgDn

Przenosi punkt wstawiania o 1 ramkę w dół

Układ strony : Następna strona

Główna

PgDn

Przechodzi do następnej strony

Poruszanie się w tekście : Przenieś punkt wstawiania o 1 ramkę w górę

Edycja tekstu

PgUp

Przenosi punkt wstawiania o 1 ramkę w górę

Układ strony : Poprzednia strona

Główna

PgUp

Przechodzi do poprzedniej strony

Wyrównanie i rozkład : Wyrównaj do prawej

Główna

R

Wyrównuje zaznaczone obiekty do prawej

Edycja (polecenia) : Wytnij

Główna

Shift Delete

Przenosi zaznaczone obiekty do schowka

Poruszanie się w tekście : Zaznacz do końca wiersza

Edycja tekstu

Shift End

Zaznacza tekst do końca wiersza wiersza

Pomoc : Co to jest?

Główna

Shift F1

Uruchamia Pomoc kontekstową - Co to jest?

Wypełnienie : Wypełnienie jednolite...

Główna

Shift F11

Nadaje obiektom wypełnienie jednolite

Kontur : Kolor konturu...

Główna

Shift F12

Otwiera okno dialogowe Kolor konturu

Powiększenie i chwytanie : Zaznaczenie

Główna

Shift F2

Zmienia powiększenie tak, aby widoczne były wszystkie zaznaczone obiekty

Narzędzia tekstowe : Zmień wielkość liter...

Edycja tekstu

Shift F3

Zmienia wielkość liter w zaznaczonym tekście

Powiększenie i chwytanie : Cała strona

Główna

Shift F4

Wyświetla całą drukowaną stronę

Rolety : Pióro...

Główna

Shift F7

Otwiera roletę Pióro

Widok i podgląd : Przełącz rodzaj widoku

Główna

Shift F9

Przełącza pomiędzy dwoma ostatnio używanymi rodzajami widoków

Poruszanie się w tekście : Zaznacz do początku wiersza

Edycja tekstu

Shift Home

Zaznacza tekst do początku wiersza

Edycja (polecenia) : Wklej

Główna

Shift Insert

Wkleja do rysunku zawartość schowka

Poruszanie się w tekście : Zaznacz 1 akapit w dół

Edycja tekstu

Shift PgDn

Zaznacza 1 akapit w dół

Kolejność : Przesuń pod spód

Główna

Shift PgDn

Przenosi zaznaczone obiekty pod spód

Poruszanie się w tekście : Zaznacz 1 ramkę w górę

Edycja tekstu

Shift PgUp

Zaznacza 1 ramkę w górę

Kolejność : Przesuń na wierzch

Główna

Shift PgUp

Przenosi zaznaczone obiekty na wierzch

Poruszanie się w tekście : Zaznacz 1 wiersz w dół

Edycja tekstu

Shift Strzałka w dół

Zaznacza 1 wiersz w dół

Podsuwanie : Szybkie podsuwanie w dół

Główna

Shift Strzałka w dół

Podsuwa obiekt w dół o wielkość kroku szybkiego podsuwania

Poruszanie się w tekście : Zaznacz 1 wiersz w górę

Edycja tekstu

Shift Strzałka w górę

Zaznacza 1 wiersz w górę

Podsuwanie : Szybkie podsuwanie w górę

Główna

Shift Strzałka w górę

Podsuwa obiekt w górę o wielkość kroku szybkiego podsuwania

Poruszanie się w tekście : Zaznacz znak z lewej

Edycja tekstu

Shift Strzałka w lewo

Zaznacza znak na lewo od punktu wstawiania

Podsuwanie : Szybkie podsuwanie w lewo

Główna

Shift Strzałka w lewo

Podsuwa obiekt w lewo o wielkość kroku szybkiego podsuwania

Poruszanie się w tekście : Zaznacz znak z prawej

Edycja tekstu

Shift Strzałka w prawo

Zaznacza znak na prawo od punktu wstawiania

Podsuwanie : Szybkie podsuwanie w prawo

Główna

Shift Strzałka w prawo

Podsuwa obiekt w prawo o wielkość kroku szybkiego podsuwania

Poruszanie się w tekście : Przenieś punkt wstawiania o 1 wiersz w dół

Edycja tekstu

Strzałka w dół

Przenosi punkt wstawiania o 1 wiersz w dół

Podsuwanie : Podsuwanie w dół

Główna

Strzałka w dół

Podsuwa obiekt w dół

Poruszanie się w tekście : Przenieś punkt wstawiania o 1 wiersz w górę

Edycja tekstu

Strzałka w górę

Przenosi punkt wstawiania o 1 wiersz w górę

Podsuwanie : Podsuwanie w górę

Główna

Strzałka w górę

Podsuwa obiekt w górę

Poruszanie się w tekście : Przenieś punkt wstawiania o 1 znak w lewo

Edycja tekstu

Strzałka w lewo

Przenosi punkt wstawiania o 1 znak w lewo

Podsuwanie : Podsuwanie w lewo

Główna

Strzałka w lewo

Podsuwa obiekt w lewo

Poruszanie się w tekście : Przenieś punkt wstawiania o 1 znak w prawo

Edycja tekstu

Strzałka w prawo

Przenosi punkt wstawiania o 1 znak w prawo

Podsuwanie : Podsuwanie w prawo

Główna

Strzałka w prawo

Podsuwa obiekt w prawo

Wyrównanie i rozkład : Wyrównaj do góry

Główna

T

Wyrównuje zaznaczone obiekty do góry