Data modyfikacji 21 czerwca 2002

Słownik ten znajdował się pod adresem http://www.complex.com.pl/serwer/slownik.htm, niestety już od dawna go tam nie ma [10.09.1999], a szkoda. Chciałam go wykorzystać jako pomoc w skrypcie, wzbogacając o definicje jakich w nim nie było a przydatnych tutaj. Dlatego, nie wiem już na ile jest on autorstwa webmastera tamtego serwera a na ile mój. Słownik ten jest uzupełniany na bieżąco, dosyć często dopisuję  nowe objaśnienia. Wpisałam także kilkanaście definicji dotyczących edukacji na odległość zdając sobie sprawę z tego, że na pewno się przydadzą.

9. Słownik terminów internetowych 

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z

Acrobat (Portable Document Format - PDF)
Język opisu strony oparty na PostScripcie, opracowany przez firmę Adobe. Jego zaletą jest niezależność od platformy sprzętowej (np. dokument PDF można oglądać, wydrukować na dowolnej drukarce lub przesłać do naświetlarni itp.), jest także potężnym językiem programowania do opisu strony. 

ActiveX
Produkt firmy Microsoft udostępniający moduły oprogramowania innym aplikacjom.

ADL (ang. Advanced Distributed Learning)
Organizacja powołana przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych odpowiedzialna za opracowanie i rozwój standardu SCORM. 

Administrator (supervisor)
Osoba zajmująca się zabezpieczeniem sprawnego działania sieci lokalnej. Osoba nadzorująca i odpowiadająca za poprawną pracę powierzonego jej sprzętu sieciowego, sprawująca kontrolę nad dostępem użytkowników. 

Adres domenowy 
Adres symboliczny skonstruowany w celu ułatwienia użytkownikom komputerów komunikacji w Internecie. Obsługą adresów domenowych zajmuje się Domain Name Service (DNS). Nazwa symboliczna składa się z kilku członów oddzielonych od siebie kropkami i ma strukturę symboliczną. Najbardziej ogólny człon umieszczany jest po prawej stronie i z reguły jest dwuliterowym skrótem państwa (np. pl - Polska, w przypadku braku tego członu mamy do czynienia z adresem sieci położonej na terenie USA). Kolejny człon znajdujący się na lewo od nazwy kraju oznacza rodzaj organizacji, do której dany komputer należy, lub nazwę miasta, na przykład: 

com - instytucje i organizacje komercyjne, firmy prywatne, 
edu - instytucje naukowe i akademickie, 
gov - instytucje rządowe, administracja państwowa, 
mil - instytucje wojskowe, 
net - instytucje lub urządzenia związane z obsługą sieci, 
org - organizacje nie należące do żadnej z powyższych klas, 
int - organizacje międzynarodowe. 
Kolejny człon w nazwie domeny może identyfikować nazwę organizacji, firmy bądź uczelni. Ostatnio organizacja Internet Society ogłosiła, że zezwala na korzystanie z siedmiu nowych nazw domen. Wprowadzone nowe nazwy domen to: 

web - dla wszystkich, którzy chcą w sieci wykazywać aktywność związaną z WWW, 
info - dla wszelkiego rodzaju serwisów informacyjnych, 
firm - dla serwerów konkretnych firm, 
store - dla firm, które prowadzą działalność handlową, 
arts - dla prowadzenia w sieci działalności artystycznej i związanej z rozrywką, 
rec - dla rekreacji i rozrywki, 
nom - do użytku prywatnych osób dla ich własnych stron. 

Adres IP
(
Adres internetowy)
Unikalny 32-bitowy adres w sieci Internet. Format adresu to cztery jednobajtowe (8 bitowe) liczby oddzielone kropkami, np. 148.81.83.98.  Niepowtarzalny dla każdego użytkownika adres, pod którym można pobrać informację (np. WWW), lub pod który można przesłać pocztę elektroniczną. Adresy pocztowe składają się z nazwy użytkownika, symbolu @ (ang. at) i nazwy domeny komputera, na którym znajduje się konto. Adres internetowy dla poczty elektronicznej ma następującą strukturę: identyfikatorużytkownika@nazwakomputera.nazwadomeny.kraj 
Np.: ala@ma.kota.pl jest przykładowym adresem internetowym. 

Adsrewer (ang. advertising server) 
Rozwiązanie wspomagające dostarczanie właściwych reklam do określonych odbiorców. Dostarcza danych o internautach: jaką tematyką się interesowali, ile czasu spędzili na poszczególnych stronach. Umożliwia reklamowy billing. Każda odsłona banneru na danej stronie jest rejestrowana, można więc zleceniodawcy przedstawić szczegółowy raport na temat oglądalności jego reklam.

Alias

Krótka nazwa (np. adresu poczty elektronicznej) zastępująca rzeczywistą - o wiele dłuższą i trudniejszą do zapamiętania. Zastępcza nazwa obiektu . Na przykład w niektórych programach pocztowych użytkownik o nazwie username100 może występować pod swoim pełnym imieniem i nazwiskiem w nazwie skrzynki pocztowej (zamiast spacji zwykle używana jest wówczas kropka albo łącznik): Imię.Nazwisko. Wprawdzie serwer nie zna takiego użytkownika ('zna' jedynie użytkownika username100), jednak program pocztowy przyporządkowuje aliasowi Imię.Nazwisko nazwę username100 i dzięki temu kieruje list do właściwej skrzynki. 
Alias oznacza także zmianę znaczenia polecenia. Np. w środowisku Linux typowym przykładem użycia aliasu jest zmodyfikowanie polecenia ls (w pliku .bashrc_profile) poprzez dodanie opcji tak, aby wyświetlane nazwy i atrybuty plików były zróżnicowane kolorystycznie, zależnie od typu plików: alias ls="ls =al --color" 

AltaVista (http://altavista.dogital.com, http://altavista.telia.com)
Najsłynniejsza i chyba najlepsza obecnie wyszukiwarka w Internecie. Oferuje bardzo rozbudowane mechanizmy przeszukujące Globalną Sieć Komputerową, dzięki którym z ponad 32 milionów witryn WWW można łatwo odnaleźć poszukiwaną informację. Uruchomiona europejska AltaVista (http://altavista.telia.com/) w wersji wielojęzycznej - uwzględnia język polski. 

Animacja 
Stosowany na stronach WWW zabieg wyświetlania kolejnych stadiów ruchu zapisanych np. w formacie GIF. W wypadku zauważonego spowalnienia procesu wyświetlania strony można animację wyłączyć (w przeglądarce Netscape poleceniem Edit>Preferences...>Stop Animation). 

ANSI 
American National Standards Institute. ANSI oznacza również zestaw znaków wprowadzonych w 1985 r., głównie ze względu na potrzeby środowiska graficznego Windows 1.0. W odróżnieniu od klasycznego zestawu ASCII użyto tutaj 8 bitów do kodowania znaków. Zestaw znany jest także jako Latin 1. 

Anonymous 
Identyfikator przeznaczony dla użytkowników nie mających indywidualnych kont, umożliwiający im logowanie się na zdalnych komputerach. 

Anonymous FTP 
Konwencja umożliwiająca logowanie się na serwerze bez indywidualnego konta. Jako identyfikator użytkownika należy podać anonymous, a jako hasło swój adres pocztowy. Umożliwia to dostęp do publicznie oferowanych plików. 

Aplikacja 
Program użytkowy. Małe programy w środowisku Windows czasem nazywa się miniaplikacjami lub akcesoriami. Aplikacje16-bitowe uruchamiane mogą być zarówno w środowisku 16-bitowym (np. WfW3.11) jak i 32-bitowym (np. Windows 95). 

Applet
Krótki program, stanowiący część dokumentu internetowego. Pojęcie applet jest odnoszone w Internecie do małych programów (skryptów) napisanych za pomocą języka programowania Java, firmy Sun. Applet wykonuje jakieś zadanie, np. pozwala wyświetlać animację. Applety Javy są interpretowane (akceptowane) przez przeglądarki Netscape Navigator 2.0 i Microsoft Internet Explorer 3.0 i nowsze wersje

Archie
Sieć baz danych zawierających listy wszystkich plików dostępnych w internecie poprzez anonimowego ftp. Aby odnaleźć żądany plik trzeba podłączyć się do tzw. archie serwera i zadać pytanie o plik.

Archiwacja danych
Metoda przechowywania ważnych danych na nośnikach o dużej pojemności. 

ASCII 
(American Standard Code for Information Interchange )- standard kodowania liter, cyfr, znaków interpunkcyjnych, znaków semigraficznycha także np. operacji takich jak powrót karetki. ASCII używa dokodowania 7 bitów, t.j. może łącznie opisać 128 różnych stanów. ASCII jest podzbiorem 8-bitowego kodu ANSI (American National Standard Institute), niekiedy nazywanego także 'rozszerzonym ASCII'. W Europie modyfikacje zestawu ASCII oznaczane są akronimem ISO (International Standards Organization ), np. ISO-8859-2. 
Pomimo dominacji środowiska graficznego część plików w Internecie nadal dostępna jest w formacie ASCII (oprócz tekstów źródłowych są to także pliki typu readme; ASCII wciąż pozostaje lingua franca Internetu), dzięki czemu można je bezpośrednio edytować przy użyciu najprostszych narzędzi. Tekst bywa często uzupełniany umownymi zestawami znaków ('buźkami'-emoticons) przejętymi z wczesnych stadiów rozwoju korespondencji sieciowej: 
:-) uśmiech (spotykany także w uproszczonej wersji: :) ) 
:-D śmiech 
;-) mrugnięcie 
:-/ dezaprobata 
:-o zdziwienie 
>:( gniew 
:'-( płacz 
:-p pokazanie języka 

ASP 
Microsoft Active Server Pages - środowisko aplikacyjne pozwalające łączyć języki/narzędzia (m.in. Hypertext Markup Language (HTML), Extensible Markup Language (XML), Component Object Model (COM)) w celu tworzenia elementów dynamicznych stron webowych, takich jak skrypty generujące pliki HTML na serwerze web -owym i przesyłające je do przeglądarki. Skrypty te mogą przywoływać inne programy do wykonania zadań takich jak udostępnienie bazy danych, wykonują więc zadania tradycyjnie realizowane przez skrypty cgi. Zwykle podkreślana przewaga ASP polega na zoptymalizowaniu kodu ze względu na wielodostęp i wielowątkowość. Można powiedzieć, że skrypt ASP to dokument html z dodatkowymi wstawkami kodu, napisanymi np. w języku VBScript i ograniczonymi specjalnymi znacznikami, zwykle w formie: <% .....%>. VBScript jest tu językiem domyślnym, można jednak używać także języków: Java, JavaScript, JScript (ten ostatni jest implementacją JavaScript dokonaną przez Microsoft ) i innych. Zewnętrznie skrypty ASP różnią się od zwykłych plików HTML użyciem rozszerzenia .asp. Technika ASP została opracowana przez Microsoft i zastosowana w serwerze IIS ver. 3.0 i 4.0, znanym z Windows NT i Windows 2000, a także w serwerze Personal Web Server(PWS) dla Windows 95/98. Przykład użycia ASP do wyświetlenia tabeli przygotowanej w MS Access. 
Skrót ASP oznacza także 'usługowe' udostępnianie aplikacji w sieci - Application Service Providing. 

Asynchroniczny
Niejednoczesny, nie zachodzący w tym samym czasie


'at' (por. łac. ad czyli do), jeden z symboli Internetu, nazywany często 'małpką' lub 'małpą'. Nawiasem mówiąc akurat tego lokalnego odpowiednika 'at' nie ma w zestawieniu określeń używanych w różnych językach (Karen Chung, Tajwan): myszka, trąba słonia (także: ucho słonia), małpi ogon, robak/larwa, kocia stopa, ucho, bułka z cynamonem, strudel, stuknięte 'a'. 

ATM - (Asynchronous Transfer Mode) 
System przesyłania danych. Jest to asynchroniczna, szerokopasmowa technika komunikacyjna, służąca do przesyłania usług multimedialnych (głosu, dźwięku, obrazu i danych). 

Autoresponder
Specjalny program umożliwiający generowanie automatycznych odpowiedzi w zależności od przychodzącej korespondencji, filtrowanie jest realizowane na podstawie różnych kryteriów np. adresu przychodzącego, czasu, daty, tytułu, itp.

Autostrada informacyjna, Infoway
Termin stosowany do opisu możliwej infrastruktury informacyjnej wykorzystującej kable optyczne lub koncentryczne, dzięki którym rozszerzane są możliwości systemu. (Termin ten nie ma żadnego odpowiednika w rzeczywistym świecie).

Awatar
Postać, która reprezentuje uczestnika w trójwymiarowym świecie wirtualnym

Bajt
Jednostka informacji. W większości systemów komputerowych na bajt składa się osiem bitów.

Ban 
Założony na kanale uniemożliwia osobie, która go dostała ponowne wejście na tenże kanał. Z łatwością go można otrzymać za niestosowne zachowanie oraz brak kultury. Ban nadawany jest przez opa danego kanału na określony czas np. 2 godziny.

Baud (bod) 
Jednostka transmisji sygnałów cyfrowych, równa jeden lub kilka bitów na sekundę. 

BBS (Bulletin Board System) 
Jest to system informacyjny, obsługiwany przez jedną lub kilka osób o wspólnych zainteresowaniach (często lokalny), dający możliwość (poprzez modemy) wymiany informacji tekstowej, plikowej itp. Operator BBS-u prowadzi rejestracje użytkowników, ustala tematykę i zasady korzystania z informacji itd. Niektóre usługi BBS-u są bezpłatne. 

Bit
Najmniejsza jednostka informacji w uproszczeniu oznaczająca, że coś jest (1) lub nie ma (0)

Bookmark (zakładka)
zapisany adres strony WWW czasem pojawia się nazwa Ulubione (miejsce)

Bot - (skrót od robot). 
Jest to program, który wykonuje automatycznie wiele akcji na kanale, pod dyktando uprawnionych osób. Jest ułatwieniem dla opów (np. sam opuje znajomych, wyrzuca za flood czy niestosowne zachowanie na kanale). Istnieją również boty wojenne, ale zazwyczaj botki pilnują kanałów. Niestety na IRCu (przynajmniej teoretycznie) nie są dozwolone, gdyż IRC JEST DLA LUDZI A NIE BOTÓW. 

Bps - (bit per second) 
Dosłownie: bity na sekundę. Miara ilości bitów, które są przesyłane w ciągu sekundy przez linię. Współczesne modemy osiągają szybkość 33 600 bps (czyli 33,6 kbps), są jednak linie które pozwalają przesyłać dane z szybkością kilku Mbps (czyli milionów bps). 

Bramka
Program lub komputer, który nadzoruje ruch pomiędzy dwiema sieciami, Internetem oraz siecią lokalną, jak również między dwoma dowolnymi mediami.

Browser zob. Przeglądarka

Business-to-business (B2B) 
Kontakty handlowe między firmami i tworzenie sieci handlowych o różnym zasięgu - od lokalnego, poprzez regionalny, do globalnego. Rynek przeznaczony przede wszystkim dla producentów, importerów i eksporterów, hurtowników i dystrybutorów. Miejscem dokonywania transakcji jest wydzielona część Internetu, zwana Intranetem Gospodarczym.

Business-to-consumers (B2C) 
Kontakty handlowe pomiędzy firmami, a konsumentem. Polem działania jest otwarta sieć Internetu o swobodnym dostępie dla wszystkich uczestników. Domeną działu jest sprzedaż detaliczna.

Cache
Specjalny katalog w przeglądarce WWW, gromadzący grafikę wczytywaną w trakcie przeglądania zasobów sieci. Gdy po raz kolejny sięgamy do tej samej strony, przeglądarka wczytuje na ekran grafikę z cache'a, a nie z Internetu, co znacznie przyspiesza wczytanie całej strony. Im większy cache, tym większa możliwość magazynowania grafiki. Optymalna wielkość powinna sięgać 10-15 megabajtów.

Chat zob. czat

CD-R (CD Recorder) 
Urządzenie do zapisu danych lub programów np. multimedialnych na płycie CD. 

CD-ROM (Compact Disc - Read Only Memory) 
Technika dysków kompaktowych z nagranymi zasobami np. multimedialnymi, które można tylko czytać. 

Cello
 
Nazwa jednej z przeglądarek WWW, przeznaczonej dla środowiska MS Windows. 

CGI - (Common Gateway Interface) 
Standard interfejsu pozwalający na uruchamianie z poziomu strony WWW programów zainstalowanych przez administratora serwera WWW. 

Channel zob. Kanał

Client 
Jest to program, który prosi serwer o wykonanie pewnej czynności.
 

Client-server
Model klient-serwer - metoda współdzielenia komputerów i zasobów sieciowych przez scentralizowanie pewnych funkcji na serwerze i udostępnianie klientom pewnych informacji za pomocą tych funkcji

Cookie
Krótki wpis tekstowy przechowywany na komputerze użytkownika określający jego upodobania dotyczące serwera lub witryny WWW, która dokonała zapisu.

Crack
Niewielki programik usuwający zabezpieczania przed nieuprawnionym użytkownikiem innego, komercyjnego programu.

Computer - conferencing 
Prowadzenie konferencji z wykorzystaniem multimedialnej komunikacji między grupami użytkowników za pomocą komputerów. 

Computer - Mediated Communication (CMC) 
Obejmuje czynniki organizacyjne, techniczne, pedagogiczne, socjologiczne i ekonomiczne między dwoma dowolnie oddalonymi osobami, uczestniczącymi w procesie nauczania na odległość. Poczta elektroniczna i komputerowe systemy konferencyjne stanowią części składowe systemów CMC. Stosowane jest również określenie on-line education dla nauczania realizowanego w czasie rzeczywistym, gdy nadawca i odbiorca są połączeni na bieżąco. 

Cyberprzestrzeń
Termin ukuty przez Williama Gibsona, pisarza sf, oznaczający wirtualny świat, który istnieje dzięki połączeniu komputerów, sieci telekomunikacyjnych i rozmaitych urządzeń cyfrowych

Czasopisma multimedialne 
Czasopisma znajdujące się w sieci Internet, które oprócz standardowego tekstu zawierają multimedialne wstawki. 

Czat (ang. chat) 
Narzędzie pozwalające na komunikację tekstową pomiędzy grupą użytkowników systemu zdalnego kształcenia. Wykorzystywane w szkoleniu synchronicznym, bądź asynchronicznym. 

Datagram 
Wiadomość wysyłana z jednego komputera do innego, bez gwarancji doręczenia. 

Debugging 
Dosł. odpluskwianie - tak nazywa się proces wyszukiwania i poprawiania błędów (pluskiew) w kodzie programu . W praktyce zadanie to wykonują programy nazywane debuggerami . 

Demon (daemon) 
Program 'czuwający' na serwerze, zwykleUNIX-owym; demonami nazywa się też programy wykonujące zadania w tle (np.cron ). 

DHCP 
Dynamic Host Configuration Protocol 

DHTML 
Dynamic HTML - technologia uzupełniająca strony sieciowe o walor 'dynamiki' (interaktywności), włączająca kilka innych technik. Ponieważ dotyczy klienta, jest szybsza od tradycyjnej techniki cgi angażującej serwer zwiększającej obciążenie sieci. Strona dynamiczna może reagować zmianą wyglądu na działania użytkownika, takie jak klikanie w wyróżnionych obszarach. Aby uzyskać efekty dynamiczne, zwykle osadza się w dokumentach html kod JavaScript (w przypadku IE może to być także VBS) i/lub używa przeglądarek nowszych wersji (mówi się niekiedy o czwartej generacji przeglądarek, ale nikt zdaje się nie wie, co to miałoby oznaczać, oprócz tego, że znane są wersje 4 a także późniejsze, dwu najbardziej rozpowszechnionych przeglądarek internetowych - Netscape i Internet Explorer ) z wbudowanymi narzędziami umożliwiającymi zmianę wyglądu strony już po załadowaniu dokumentu. Ideałem DHTML jest stan '3A' - możliwość dokonywania wszelkich zmian w każdym miejscu i w dowolnej chwili (anything anywhere anytime). Niestety zastosowane techniki dynamizacji dokonywanej poprzez wprowadzenie nowych znaczników HTML (np. <LAYER>, <ILAYER> w Netscape) bądź poszerzenie listy atrybutów znaczników istniejących (Internet Explorer) są 'niewymienialne' (por. samouczek DHTML). Zresztą nawet w nowej wersji 6.0 przeglądarki NS zastosowano całkowicie odmienną technologię niż w poza tym bardzo podobnej przeglądarce NS 4.x. Za to na szczęście powszechnie (choć nie w 100%) akceptowana jest przez przeglądarki technologia CSS pozwalająca na uzyskiwanie podobnych efektów. 

Dial-up
Najtańsza i najprostsza metoda korzystania z sieci Internet. Dostęp do Internetu przy pomocy domowego komputera, modemu i zwykłej linii telefonicznej, możliwość korzystania z poczty elektronicznej oraz umieszczenia w Internecie prywatnych stron WWW.

Dialer
Program, którego zadaniem jest połączenie twego komputera z dostawcą usług internetowych

Distance learning 
Uczenie się na odległość z wykorzystaniem metod korespondencyjnych, tele- i wideokonferencji, sieci komputerowych, radia i telewizji. Pojęcie dotyczy ujęcia zagadnienia od strony ucznia. 

Distance teaching 
Nauczanie na odległość z wykorzystaniem metod korespondencyjnych tele- i wideokonferencji, sieci komputerowych, radia i telewizji. Pojęcie dotyczy ujęcia zagadnienia od strony nauczyciela. 

Distance education 
Zastępuje często stosowane zamiennie pojęcia distance learning i distance teaching jednym określeniem. 


DNS
(ang. Domain Name Service)
System nazewnictwa domen w sieci Internet. Pozwala nadawać komputerom nazwy zrozumiałe dla człowieka i tłumaczy je na numery IP. Serwer DNS to komputer gromadzący i tłumaczący nazwy literowe komputerów w danej sieci na numery IP.

Domena
Nazwa podsieci, czyli też część nazwy adresu e-mail. Niektóre domeny posiadają poddomeny. Np. domeną jest .pl, .ch, .su, itp. Poddomena to np. .edu, .gov, .mil. Przykładowy adres składa się z nazwy użytkownika i domeny z poddomenami, np. weber@complex.com.pl. Inaczej domena to grupa komputerów w sieci, której nazwa zwykle zależy od kraju lub typu sieci. DNS organizuje grupy komputerów w Internecie zgodnie z hierarchią domen
. Zob. adres domenowy

Dostawca usług internetowych
może być przedstawiony jako firma umożliwiająca przesyłanie danych na duże odległości. Przykładową listę dostawców internetowych można znaleźć w sieci WWW pod adresem http://katalog.wp.pl/www/Biznes_i_Ekonomia/Firmy_Podzial_wg_Branz/Internet/
Dostawcy_Internetu/
[21.01.2002] lub http://www.wsp.krakow.pl/providers/providers.html [16.12.1999].

Download
Inaczej ściąganie z sieci Internet. Proces polegający na kopiowaniu na twardy dysk plików z Globalnej Sieci Komputerowej. 

DVD (Digital Video Disc)
Cyfrowy dysk wizyjny o dużej gęstości zapisu. 

Dzielenie aplikacji 
Pozwala nauczycielowi na podgląd ekranu i ingerencję w pracę studenta

EARN (European Academic and Research Network)
Rozległa sieć łącząca europejskie ośrodki akademickie. 

E-biznes (ang. e-business) 
- zyskujące na znaczeniu wykorzystywanie Internetu w działalności gospodarczej. Obejmuje marketing, sprzedaż, serwis, zawieranie kontraktów, przesyłanie dokumentów, prowadzenie telekonferencji, pozyskiwanie nowych kontaktów, wyszukiwanie informacji, itp.

EDI - (Electronic Data Interchange) 
Elektroniczne przesyłanie dokumentów według standardu EDIFACT, zawierającego następujące usługi, związane z bezpieczeństwem: poufność, niezaprzeczalność odbioru, niezaprzeczalność nadania, integralność wiadomości, uwierzytelnienie, integralność sekwencji wiadomości. 

Edukacja niestacjonarna 
Tak się określa wszystkie formy kształcenia nie będące kształceniem stacjonarnym tj. kształceniem tradycyjnym w stałym kontakcie nauczyciela z uczniem w instytucji edukacyjnej (szkole, uniwersytecie).

Edukacja on-line
Proces dydaktyczny prowadzony na odległość z zachowaniem bezpośredniego kontaktu uczestników procesu dydaktycznego. Charakteryzuje się następującymi atrybutami: dwustronna komunikacja, niezależna od miejsca i czasu, komunikacja wielostanowiskowa,
interakcja. 

Edukacja stacjonarna
Tradycyjny sposób nauczania. 

Edytor HTML
Program służący do tworzenia dokumentów internetowych w standardzie HTML. Chociaż jest możliwe zbudowanie dokumentu internetowego za pomocą każdego, nawet najprostszego edytora tekstów, edytory HTML są tworzone, aby przyspieszać i automatyzować proces konstruowania stron WWW, uwalniając użytkownika od ręcznego wprowadzania poleceń HTML. Większość edytorów pracuje w trybie "tekstowym", wyświetlając wszystkie znaki sterujące (polecenia) HTML, niektóre pozwalają tworzyć dokumenty w trybie "graficznym", masując kody języka, a stosowane są też edytory pozwalające wprowadzać poszczególne elementy w sposób całkowicie zautomatyzowany, za pomocą zestawiania "klocków".

E-handel (ang. e-commerce) 
- systemy elektronicznej sprzedaży przez Internet, ze szczególnym uwzględnieniem WWW. Najczęściej spotykaną formą e-commerce są sklepy internetowe, w których klienci mogą wygodnie wyszukiwać, oglądać i kupować artykuły posługując się wirtualnym koszykiem i dokonując zapłaty kartą kredytową.

Ekstranet 
To dwie (lub więcej) sieci korporacyjne wykorzystujące technologię internetową, połączone w taki sposób, by możliwa była efektywna współpraca między nimi. Każda taka sieć to sieć lokalna firmy - LAN lub jej Intranet.

E-mail
Poczta elektroniczna to usługa pozwalająca na przesyłanie w internecie listów i załączników do listów w postaci plików. Każdy list musi być zaadresowany wg. schematu nazwa_użytkownika@adres_maszyny. Przykładowo użytkownik Jacek Kowalski posiadający konto o nazwie kowal w firmie Complex Computers S.A. mógłby mieć adres: esliw@zetobi.com.pl gdzie kowal to nazwa konta, complex.com.pl to nazwa domeny dostawcy Internetu. Do czytania i pisania listów służą programy obsługi poczty np. Internet Mail w pakiecie MS Internet Explorer 3.0 lub wbudowany moduł w Netscape Navigatorze 3.0 GOLD. Poza tekstami można przesyłać pocztą elektroniczną także pliki binarne odpowiednio przetworzone na format tekstowy. Konwersję zapewniają w/w programy pocztowe - wystarczy jedynie załączyć do wiadomości wybrane pliki z komputera lokalnego. Skrzynka pocztowa (ang. mailbox) Plik w którym są przechowywane wszystkie otrzymane, kopie wysyłanych, jeszcze nie wysłane oraz usunięte listy. Przesyłki pocztowe których odbiór nie został w pełni potwierdzony są umieszczane w specjalnym katalogu i po ponownym połączeniu się danego użytkownika z daną skrytką pocztową - nieodebrane wiadomości są ponownie transmitowane, aż do pełnego i potwierdzonego odbioru. Jeżeli masz w swojej skrytce pocztowej zbyt duży plik (pliki), którego z różnych przyczyn nie możesz odebrać przez połączenie modemowe - musisz zgłosić się do administratora systemu celem jego usunięcia. Dopiero wtedy system zakończy próby jego przesłania.

Emoticon
(Minka, buźka, uśmieszek) - używana w komunikacji w różnych aplikacjach Internetu (poczta elektroniczna, Mirc, irc, icq) za pomocą tekstu. Kompozycja kilku znaków przekazująca w sposób symboliczny stan emocjonalny osoby piszącej np. :)

ERP (ang. Enterprise Resource Planning) 
Zintegrowane informatyczne systemy zarządzania zasobami firmy. Służą do przekazywania aktualnego obrazu całego przedsiębiorstwa kadrze zarządzającej.

Ethernet 
Często spotykana metoda łączenia komputerów w sieciach lokalnych, zapewniająca prędkość transmisji 10Mbs. Także nazwa ramki, np. ramki Ethernet_802.2 w sieci pracownianej (chodzi o Pracownię Informatyczną 2), o minimalnym rozmiarze 64b, maksymalnym - 1518b. Gdy używamy NETX.COM lub VLM.EXE, wówczas typy ramek wymienione są w pliku NET.CFG. System ODI (Open Data-Link Interface) pozwala na współpracę z wieloma protokołami i typami ramek przy użyciu tej samej karty sieciowej. Ethernet_802.2 jest domyślnym typem ramki dla NetWare 4.1. Aby sprawdzić, jakie protokoły są przyłączone do ramek, należy z konsoli serwera wydać polecenie CONFIG. 
Tzw. szybki Ethernet (fastEthernet ) jest standardem dla szybkich (100Mbs) lokalnych połączeń przy użyciu skrętki telefonicznej. Znany też jako 100 BaseT. Cienki Ethernet (thin Ethernet albocheapernet) jest rozpowszechnionym standardem dla sieci lokalnych (przewód o długości do 200m, transmisja 10Mbs w topologii magistrali). Do kart sieciowych kabel doprowadzany jest poprzez trójnik i gniazdko BNC. Nazywany także 10Base2. Gruby Ethernet (thick Ethernet )- standard dla sieci lokalnych (długość do 500m, 10Mbps ,topologia magistrali). Do kart sieciowych doprowadzany przez 15-wtykowe złącze AUI. Nazywany także 10Base5. Innym standardem Ethernetu dla sieci lokalnych jest 10BaseT (skrętka 10Mbps w topologii gwiazdy, t.j. z użyciem koncentratora - huba). 

Eudora 
Popularne oprogramowanie poczty elektronicznej dostępne na platformach Windows. Wersja shareware Eudory jest dostępna na wielu serwerach FTP. 

E-zine (ang. electronic magazine) 
- prasa ukazująca się jedynie w wersji elektronicznej w Internecie i nie mająca swojej wersji w druku (papierowej), często dystrybuowana do czytelników poprzez e-mail.

Faks (facsimile, fax)
Urządzenie służące do przesyłania obrazów graficznych za pomocą łączy telefonicznych. 


FAQ
Frequently Asked Questions - czyli odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. FAQ są często spotykane na stronach, gdzie proponowany jest jakiś program lub usługa internetowa. 

FDDI - (Fibre Distributed Data Interface) 
Interfejs stosowany w sieciach światłowodowych przy prędkości przesyłania wynoszącej 100 Mbps. 

Finger

Usługa pozwalająca stwierdzić, kto w danej chwili jest zalogowany na danym serwerze. lub zebrać informacje o użytkowniku danego serwera. Przykładowo: finger @ia.pw.edu.pl podaje listę, zalogowanych na serwerze o tym adresie, użytkowników. Natomiast finger chris@ia.pw.edu.pl, podaje informacje o użytkowniku chris na serwerze ia.pw.edu.pl. UWAGA: niektóre serwery nie zezwalają na korzystanie z tej usługi.

Firewall
zabezpieczenia typu "zapora ogniowa" nie pozwalają one niepożądanym danym na wejście do sieci ani na opuszczenie jej. Oprogramowanie to określa, jakie dane są autoryzowane. Zazwyczaj jest ono umieszczone na routerach lub serwerach dedykowanych.

Flash 
Standard grafiki wektorowej i animacji w sieci. Wyposażony w język skryptowy ActionScript. Wyniki pracy programu udostępniane są po zainstalowaniu plug-in, dzięki czemu Flash jest właściwie niewrażliwy na typ przeglądarki. Do nauki dostępny jest m.in. bardzo dobry trzyczęściowy tutorial (Timeline, Animation, Symbols) w formie kilkuminutowych video oraz szczegółowy opis Macromedia Flash 

Flash 
Flash, czyli inaczej mówiąc program (menu) zapisany w pamięci telefonu. Każdy Flash ma swoją wersję. W Siemensach jest następujące oznaczenie: XXYY (gdzie XX oznacza wersję Flasha, a YY oznacza wersję językową). Jeśli dwie ostatnie cyfry (YY) są 04 - oznacza to, że język będzie polski. Różne wersje flasha posiadają trochę inne funkcje (im wyższy numer tym więcej funkcji powinno zawierać menu), także można zauważyć poprawki (dotyczące wyglądu).

Flood
Wstukanie z klawiatury i wypuszczenie na ekran dużej ilości powtarzającego się tekstu, co powoduje ogólny bałagan na kanale i ekranach innych użytkowników. Jest na Ircu bezwzględnie tępiony. 

Formularz (form)
Dokument internetowy, który pozwala czytelnikowi strony w interakcyjny sposób pobierać lub przesyłać informacje. Przykładem formularza może być ankieta prowadzona przez autora strony, który zbiera od czytelników informacje pewnego typu (np. wiek, płeć, wykonywany zawód, posiadany sprzęt itp.). Formularzem jest strona Ankieta w niniejszym kursie, która zawiera pola wyboru i pola tekstowe.

Forum (grupa dyskusyjna)
Narzędzie do umieszczania informacji tekstowych związanych z danym szkoleniem, możliwość śledzenia przebiegu wymiany informacji według schematu tematycznego (tzw. wątek czyli pytanie wraz z odpowiedziami) 

Forward 
Przesyłanie listu do kolejnego adresata (readresowanie ). W żargonie - forwardowanie. 

Frame 
Ramka; termin oznaczający m.in. porcję informacji przesyłanej w niektórych warstwach protokołów sieciowych, a także znacznik HTML pozwalający dzielić ekran na częściowo niezależne obszary. W językach obiektowo zorientowanych, takich jak JavaScript, ramka jest obiektem podobnym do okna, odpowiada "podoknu" tworzonemu przez znacznik FRAME w dokumencie FRAMESET. 

Freeware
Bezpłatne oprogramowanie. Można je wykorzystywać i kopiować bez żadnych opłat, zachowując prawa autorskie. Zob. też Public domain i Shareware

FTP (ang. File Transfer Protocol)
Protokół transmisji plików. Zazwyczaj usługa ftp służy do kopiowania plików z odległej maszyny do lokalnej lub odwrotnie. Działa na zasadzie klient-serwer i przeważnie z usługi korzystamy przy użyciu interaktywnej aplikacji. Zapewnia ochronę przy użyciu haseł dostępu. Anonimowy FTP pozwala na skorzystanie z ogromnych zasobów sieciowych rozmieszczonych na serwerach na całym świecie. Do takiego serwera można się zalogować używając klienta ftp, na konto użytkownika Anonymous, jako hasło podając swój adres E-mail. Dla użytkowników Windows 95 polecam rewelacyjny program ws-ftp32.

Gateway (brama)
Układ elektroniczny lub program, który umożliwia połączenie dwóch różnych sieci. 

GIF - (Graphics Interchange Format) 
Wygodny format do przechowywania i dystrybucji obrazków o określonej wewnętrznej kompresji. Powszechnie stosowany do okraszania stron WWW w postaci małych, nieskomplikowanych elementów graficznych. 

Gopher
System oparty o menu wspomagający poszukiwanie informacji w internecie. Jest to poprzednik WWW, gdyż w chwili obecnej wszelkie możliwości gophera zostały wbudowane w przeglądarki WWW. Z hostami typu gopher można się bez problemów łączyć klientem WWW i czytać je analogicznie do klienta gopher.

GPRS 
Operatorzy sieci komórkowych wprowadzili nową usługę w ramach istniejącego już systemu GSM. Chodzi o GPRS (General Packet Radio Services) - pakietową transmisję danych, dzięki której posiadacze "komórek" będą mogli np. przesyłać pliki ze stosunkowo dużą szybkością.

Grupy dyskusyjne
Internetowe środowiska wymiany wiadomości i poglądów, podzielone wg hierarchii tematycznych i tworzące sieć zwaną Usenetem.Jest to wyodrębnione formalnie miejsce w którym można wymieniać z innymi osobami informacje i poglądy na określone tematy, zdefiniowane przez zawartość grupy dyskusyjnej. Grupą dyskusyjną nazywamy także osoby uczestniczące w tej wymianie, które dokonały subskrypcji.

Grafika bitmapowa
Rysunki bitmapowe składają się z wielu maleńkich elementów - pikseli. Jakość rysunku nie ulega pogorszeniu, jeśli oglądamy go w naturalnej wielkości lub niewielkim powiększeniu. Jeśli zaczniemy stosować zbyt duże powiększenia, rysunek przestaje być wyraźny, a od pewnego momentu zaczynają być widoczne piksele. 

Grafika wektorowa
Rysunek wykonany w formacie grafiki wektorowej, niezależnie od stopnia skomplikowania, każdy jego element jest zapisywany w postaci równań matematycznych. Ma to kapitalne znaczenie przy zmianie skali powiększenia lub pomniejszenia - gładkie linie pozostają liniami. 

Grupa dyskusyjna 
Jest to wyodrębnione formalnie miejsce w którym można wymieniać z innymi osobami informacje i poglądy na określone tematy, zdefiniowane przez zawartość grupy dyskusyjnej. Grupą dyskusyjną nazywamy także osoby uczestniczące w tej wymianie, które dokonały subskrypcji. 

GSM
System GSM /Global System for Mobile Communications/ jest jednym z systemów telefonii ruchomej. Podobnie jak w innych systemach telefonii komórkowej, połączenie można uzyskać znajdując się w obszarze zasięgu stacji bazowej zwanym komórką. Łączny obszar komórek zapewnia pokrycie większego terytorium. System pozwala realizować jednocześnie wiele połączeń przy wykorzystaniu stosunkowo małej liczby kanałów radiowych.

Guest 
Gość, alternatywnie do anonymous, hasło logowania się obcego użytkownika w usługach telnet. 

GUI 
Graphical User Interface - graficzny interfejs użytkownika - standardowy obecnie sposób komunikowania sią użytkownika z komputerem, odwzorowujący na ekranie monitora środowisko skądinąd znane użytkownikowi - np. biurko z dokumentami i urządzeniami takimi jak drukarka, fax, telefon, itp. Poczynając od pojawienia się, charakterystycznymi składnikami GUI (jednym z pierwszych był interfejs Apple Macintosh; obecnie najbardziej znanym przykładem jest interfejs MS Windows) są okna i ikony. Ważną zaletą GUI jest wspomniane metaforyczne odwoływanie się do obiektów znanych z życia codziennego, takich jak okno (window), pulpit lub biurko (desktop), uchwyt(handle), technika ciągnij - upuść (drag&drop), itp. GUI w praktyce zastąpił stosowany dawniej interfejs znakowy, a rolę klawiatury przejęła mysz lub inny wskaźnik. Prawdopodobnie GUI będzie stopniowo wzbogacany o narzędzia głosowe, video i virtual reality. 

Haker - (hacker) 
Doświadczony programista, włamywacz grasujący w sieciach komputerowych. 

Hasło (ang. password)
Ciąg znaków znanych posiadaczowi konta, służący do jego autoryzacji przy wchodzeniu do systemu. Znajomość hasła jest niezbędna, aby odpowiedzieć na pytanie o nie np. przy procedurze logowania się do systemu lub odbioru poczty

Hipermedia
Dokument zawierający wszystko w jednym (tekst, obraz ruchomy, dźwięk, zdjęcia) itp.

Hipertekst (ang. hypertext)
System połączeń między dokumentami, pozwalający za pomocą kliknięcia myszką na zaznaczonym obszarze przenosić się w inne miejsce dokumentu lub w ogóle do innego dokumentu.

Home page
Dokument WWW wyświetlany jako pierwszy po połączeniu się pod żądany adres. Także: własna strona użytkownika, strona macierzysta.

Host
Maszyna w sieci posiadająca własny adres IP, nazwę i należąca do domeny. Często także: komputer podłączony do bezpośrednio do Internetu, pozwalający świadczyć usługi internetowe klientom.

Hosting serwerów
To fizyczne dołączenie serwera klienta do sieci. Urządzenie klienta uzyskuje bezpośredni dostęp do sieci szkieletowej, co gwarantuję bardzo szybki dostęp "do" i "z" Internetu, a także korzysta z dostępnej infrastruktury - szafa, zasilanie, zasilanie awaryjne, klimatyzacja, okablowanie. Możliwość zdalnej administracji oraz dostępu terminalowego 24h/dobę.

HTML (ang. HyperText MarkUp Language)
Język hipertekstowy używany do tworzenia dokumentów używanych przez WWW. Polecenia tekstowe pozwalają na realizację tzw. linków (odsyłaczy), wyświetlanie różnych fontów, grafiki itp. itd. Obowiązującym standardem jest HTML 2, natomiast w trakcie dyskusji znajduje się standard HTML 3, powszechnie jednak używany i coraz częściej interpretowany przez przeglądarki WWW. Służy do kodowania krojów czcionek tekstu, grafiki, multimediów i formatu oraz odnośników hipertekstowych.

HTTP protokół (ang. Hyper Text Transfer Protocol) 
- jeden z protokołów internetowych, używany do transferu stron WWW

HTTP (ang. Hypertekst Transport Protocol)
Jest protokołem umożliwiającym przeglądarkom sieciowym uzyskiwanie dostępu do plików na dowolnym serwerze WWW.

HTTPS 
Stosowany wówczas, gdy serwer używa Secure Socket Layer (SSL). 

Hyper

Nielinearny, rozgałęzia się w wielu kierunkach. Termin występujący i samodzielnie, i jako przedrostek

Hypertext 
Tekst włączający odnośniki (hiperlinki ) do określonych miejsc tego samego dokumentu, lub do innych dokumentów, będący w tym znaczeniu rozszerzeniem możliwości tradycyjnego tekstu. O ile tekst tradycyjny odczytujemy przede wszystkim liniowo, o tyle hipertekst zwykle narzuca skojarzeniowy (asocjacyjny) sposób odczytu. 

Image map
Rysunek mapa - kliknięcie go powoduje otworzenie strony o innym adresie, przy czym adres wybierany jest w zależności od kliknięcia

Images
Wszelkiego rodzaju obrazki umieszczone np. na stronach WWW. (Bywa i tak, że całe strony są zapisane w formatach obrazków - mają najczęściej rozszerzenia .gif, .jpg.

Infostrada
Pojęcia tego używa się do określenia istniejących lub przyszłych szerokopasmowych autostrad telekomunikacyjnych, przenoszących zarówno dane, jak i usługi multimedialne. 

Interfejs 
Specyfikacja procesu komunikowania się. Interfejsem nazywa się też realizację sprzętową a także oprogramowanie pośredniczące pomiędzy człowiekiem i aplikacjami (programami użytkowymi). W tym wypadku interfejs (albo powłoka-shell, taka jak command.com, explorer, Bourne shell -bash i in.) tworzy obraz komputera widziany przez użytkownika; typowe elementy tego obrazu w przypadku interfejsu graficznego GUI to okna, menu, ikony, wskaźnik myszy, etc. 

Internauta
Pierwszy raz tego określenia użył bibliotekarz z Nowego Jorku, Jean Armour Polly, na konferencji dotyczącej komputerów, wolności i prywatności, wiosną 1992 r. Niedługo później Vint Cerf, jeden z twórców Internetu i przewodniczący Internet Society, zwrócił się w ten sposób do członków tej organizacji. Od tego czasu przyjęto, że internauta to ten, kto podróżuje po bezkresnym oceanie Internetu. 

Internet
Ogólnoświatowa sieć komputerowa, łącząca większość podłączonych do jakiejkolwiek sieci komputerów. Skupia tysiące sieci lokalnych, setki miejskich, miliony komputerów i użytkowników w krajach na wszystkich kontynentach, wykorzystując rozmaite nośniki informacji - linie telefoniczne, łącza satelitarne, linie radiowe, światłowody, skrętki itp. W sieci udostępnione są ogromne zasoby do których między innymi należą spisy literatury, kopie obrazów, treści książek, utwory muzyczne, informacje na dowolne tematy itp. itd. Poza tym możliwe jest porozumiewanie się pomiędzy użytkownikami za pomocą poczty elektronicznej oraz programów typu IRC. Dostęp do sieci uzyskuje się poprzez lokalną sieć komputerową, linię dzierżawioną lub łącząc się modemem do lokalnego usługodawcy internetowego (ang. Internet Provider), który oferuje dostęp do całej reszty świata w Internecie.

Internet Service Provider (usługodawca dostępu do Internetu) 
Jest to działalność rozwijająca się od lat 80. w państwach Europy Zachodniej i Stanach Zjednoczonych. Usługodawca pełni rolę pośrednika pomiędzy siecią szkieletową Internetu (lub metropolitalną), a końcowym użytkownikiem. Łączy silny komputer (serwer) łączem dzierżawionym z Internetem, ustawia pewną liczbę modemów, uruchamia odpowiednie oprogramowanie i może świadczyć usługi dostępu do Internetu. Wymaga to dysponowania odpowiednią wiedzą techniczną i zasobami finansowymi, zależnymi od planowanej bazy klientów oraz zakładanego poziomu oferowanych usług. W Polsce firm aktywnie działających na tym rynku jest już kilkadziesiąt, ale są one nierównomiernie rozmieszczone na terenie kraju. Większość z nich ma niewielu klientów, najwięksi usługodawcy znaczną część swoich dochodów czerpią z podłączenia firm i instytucji łączami stałymi. 

Internet Society 
Organizacja działająca w dziedzinie sieci komputerowych o następujących celach działania: 
popieranie techniczne rozwoju Internetu jako badawczej i edukacyjnej infrastruktury oraz stymulowanie udziału ośrodków akademickich, naukowych i innych dla rozwoju Internetu, edukowanie w/w ośrodków w kwestiach technik użycia i zastosowania Internetu, promowanie naukowych i edukacyjnych zastosowań Internetu w różnych instytucjach edukacyjnych dla wszystkich poziomów wykształcenia, 
udostępnianie forum do eksploracji nowych zastosowań Internetu i wykształcenie związków między różnymi organizacjami używającymi Internetu. 

Intranet
jest wewnętrzną, wydzieloną siecią firmy, opartą na rozwiązaniach Internetu. Dostęp do zasobów Intranetu jest możliwy tylko z określonych punktów sieci. Najczęściej zasoby intranetowe są separowane od zasobów światowych przez tzw. ściany ogniowe (firewall).

Intranet Gospodarczy 
Wydzielone z Internetu publicznego sieci handlowe o chronionym dostępie, kodowanej transmisji danych, cyfrowych certyfikatach autoryzacji nadawcy uniemożliwiających anonimowe rozsyłanie informacji.

IP - (Internet Protocol) 
Podstawowy protokół transmisji danych, zapewniający przesyłanie informacji pomiędzy sieciami. IP realizuje tzw. datagramowy model komunikacji, polegający na podziale całkowitej informacji na części zwane datagramami, zawierające w nagłówku między innymi adres nadawcy i adres docelowy. 

IRC (ang. Internet Relay Chat)
Program typu klient-serwer, dzięki któremu osoby z dowolnego miejsca na świecie mogą porozmawiać w czasie rzeczywistym ze sobą. W tym celu łączą się z tzw. IRC Serwerem i dołączają do kanału na którym chcą dyskutować. Możliwe jest również przesyłanie plików pomiędzy rozmówcami.

Ircop
Operator serwera IRC, człowiek, który dba o prawidłowe działanie serwera. 

ISDN (Integrated Services Digital Network - Zintegrowany Pakiet Usług Sieciowych) 
ISDN - zintegrowana sieć cyfrowa, łącząca usługi telefoniczne, przesyłania danych, telemetrii, sygnalizacji i inne. Następca zwykłej analogowej telefonii, umożliwia jednoczesne prowadzenie rozmów i przesyłanie danych z prędkością 128 kbps. Usługi w sieci ISDN można podzielić na: 
usługi przenoszenia, określające sposób transmisji sygnałów cyfrowych między użytkownikami, 
teleusługi, zawierają oprócz usług takich jak: telefonia cyfrowa, teleteks, telefaks, wideoteks, wideofonię, telewizję, (multimedialną) pocztę elektroniczną, transmisję danych, również sposoby sterowania urządzeniami końcowymi, 
usługi teleakcji, są to nowe usługi sieci ISDN, zawierające: telealarm, telealert, telekomendę oraz telemetrię.

JAR
Java Archive - format stosowany m.in.w JDK. Rozszerzenie .jar pochodzi, podobnie jak w przypadku unixowych plików .tar, od archive (por. .war)

Java
Obiektowy język programowania opracowany na bazie C++ przez Sun Microsystems. Pozwala programować niezależne aplikacje uruchamiane z poziomu stron WWW, albo współpracujące z programami CGI. Kompilowany jest na kod pośredni, który może być interpretowany przez przeglądarkę, niezależnie od platformy systemowej. Technologia Javy daje możliwość opracowywania miniaplikacji, zwanych appletami i rozsyłania ich w sieci w celu wykonywania określonych funkcji w określonym miejscu. Te miniaplikacje mogą być umieszczane na stronach WWW, jako wstawki do języka HTML. Informacje o języku programowania Java można znaleźć pod adresem http://java.sun.com/. Obiektowy język programowania opracowany na bazie C++ przez Sun Microsystems. Pozwala programować niezależne aplikacje uruchamiane z poziomu stron WWW, albo współpracujące z programami CGI. Kompilowany jest na kod pośredni, który może być interpretowany przez przeglądarkę, niezależnie od platformy systemowej. Technologia Javy daje możliwość opracowywania miniaplikacji, zwanych appletami i rozsyłania ich w sieci w celu wykonywania określonych funkcji w określonym miejscu. Te miniaplikacje mogą być umieszczane na stronach WWW, jako wstawki do języka HTML. Informacje o języku programowania Java można znaleźć pod adresem http://java.sun.com/. 

Java API
Oprogramowanie tworzące API zostało pogrupowane w biblioteki nazywane pakietami.
Java nie przenosi wirusów i nie może uszkodzić komputera-klienta (o ile wiadomo). Dokumenty html udostępniają miniaplikacje Javy za pośrednictwem znacznika < APPLET>(OBJECT). Kod Javy ma rozszerzenie .java, np. test.java. Po skompilowaniu przy użyciu kompilatora o nazwie javac (wydajemy w tym celu polecenie: javac test.java) otrzymujemy klasę test.class. Wywołanie programu java.exe z nazwą klasy jako "parametrem": javatest pozwala wykonać program test . Java jest także środowiskiem przetwarzania online, działającym w tzw. maszynie wirtualnej Javy - JVM (Java Virtual Machine) . Ta ostatnia jest rodzajem pośrednika pomiędzy programem Javy i komputerem. Kompilator Javy tworzy bowiem nie kod przeznaczony dla konkretnej platformy, lecz kod niezależny od sprzętu (przynajmniej na ogół), interpretowany przez JVM. Osobliwością Javy jest to, że kod ten podlega interpretacji. Maszyny wirtualne Javy są obecnie standardowym składnikiem m.in. przeglądarek. Zresztą JVM jest nie tylko "wirtualna"; jej kod został zaimplementowany również w obwody scalone.W sieci dostępnych jest wiele opracowań dotyczących Javy; np. tutorial i dokumentacja f-my Sun. Znakiem rozpoznawczym stron poświęconych Javie jest zwykle filiżanka dymiącej kawy.

JavaScript 
Mocno uproszczona wersja języka Java opracowana przez firmy: Netscape i Sun. Język ten przeznaczony jest dla użytkowników pragnących tworzyć własne aplikacje podłączane do stron WWW nie będących programistami. 

JPEG (Joint Photographic Experts Group) 
Format zapisu plików graficznych. Idealny do zapisu fotografii, w przeciwieństwie do GIF wykorzystuje algorytmy kompresji zdalnej. 

Kanał

Strona WWW tak skonfigurowana, aby jej zawartość była ciągle odświeżana, jest wykorzystywany w IRC. Każdy kanał rozpoczyna się od znaku # np. #bialystok.

Karta PCI (ang. Peripheral Components Interface Card) 
Karta rozszerzeń montowana w złączu PCI płyty głównej komputera. Może nią być karta graficzna, dźwiękowa, sieciowa, wideo, telewizyjna, itp.

Katalog internetowy
Witryna WWW, w której zebrane są  informacje o ciekawych lub wartościowych stronach, a której zadaniem jest zorganizowanie części zawartości Sieci w kategorię.

Kawiarnia Internetowa
Miejsce wirtualnych spotkań fanów Internetu, gdzie rzadko serwuje się kawę, częściej piwo. 

Kick (ang. kopnięcie) 
Czyli po prostu wyrzucenie z kanału za niestosowne zachowanie. W odróżnieniu od bana, kick jest nietrwały tzn. gdy ktoś nas wykopie możemy ponownie wejść na dany kanał.

Klient (client) 
Terminal, komputer użytkownika końcowego. 

Kbps
1024 bps. 

Klient - serwer (client - server) 
Architektura systemu komputerowego pozwalająca ubogiemu terminalowi korzystać z dużych mocy obliczeniowych innych silniejszych komputerów w sieci. Klient z reguły odpowiada za podstawową obsługę interfejsu użytkownika, natomiast funkcje serwera, w zależności od potrzeb, mogą być różne (komunikacja, obsługa adresów i nazw, drukowanie, obsługa baz danych, składowanie bardzo dużych plików itd.). 

Klient FTP 
Program pozwalający użytkownikowi na korzystanie z zasobów serwera FTP lub umieszczanie na nim zasobów użytkownika. 

Klucz szyfrowy
Niejawny blok ciągu bitów, zwykle o ustalonej długości - od 56 bitów (standard DES) do 512 bitów (algorytm RSA), stosowany w kryptografii do szyfrowania danych. 

Komputer główny (host)
Każdy komputer (lub grupa komputerów) bezpośrednio podłączony do Internetu, udostępniający swoje usługi i zasoby użytkownikom sieci

Konto (ang. account)
Każdy sieciowy system operacyjny pozwala na zakładanie kont użytkownikom. Na definicje konta składa się nazwa użytkownika, hasło, dane o użytkowniku i jego prawa dostępu. Użytkownik nie posiadający konta w danym systemie nie może się do niego dostać, chyba, że korzysta z usługi FTP i przewidziano anonimowego użytkownika.

Kryptografia (encription)
Sposób transformacji danych do postaci niejawnej. Nieznajomość klucza szyfrującego (lub deszyfrującego) uniemożliwia ich odczytanie. 

Kształcenie na odległość 
Forma kształcenia umożliwiająca kierowanie treści dydaktycznych do rozproszonych grup uczniów. W przypadku wykorzystania Internetu oraz systemów LMS możliwa jest organizacja oraz kontrola procesu dydaktycznego przez nauczyciela ; do kontaktu ze studentem wykorzystuje się technikę. Niesłusznie utożsamiane z edukacją niestacjonarną Edukacja otwarta eliminuje większość formalnych barier ograniczających dostępność do wiedzy i kładzie nacisk na potrzeby uczącego się. Proces nauczania w takim trybie jest aktywny , nastawiony na uczestnictwo i inwencję ucznia (studenta). Nauczanie skierowane na odbiorcę daje możliwość uczenia się samodzielnego, w dogodnym miejscu i czasie oraz samodzielnego kontrolowania przyswojonej wiedzy.

Kształcenie otwarte (open learning)
Jest nowoczesnym systemem edukacji, który nie uwzględnia żadnych barier formalnych. Charakteryzuje się elastyczną formą kształcenia, które daje możliwość określenia przez uczniów (studentów) programu studiów oraz swobodnym zastosowaniem różnorodnych metod prowadzących do skutecznego zdobywania wiedzy i umiejętności pod opieką nauczyciela. Ten rodzaj kształcenia obejmuje zarówno osiąganie poszczególnych stopni wykształcenia (w celu zdobycia dyplomu magisterskiego, doktorskiego), jak i krótkie kursy (zdobywanie nowych umiejętności, dokształcanie). System uzyskiwania dyplomów jest w kształceniu otwartym oparty na systemie punktowym (tzw. kredytów). Jeden kredyt odpowiada przedmiotowi realizowanemu w ciągu roku. 

Kształcenie ustawiczne
Tym mianem określa się stałe rozszerzanie wiedzy i umiejętności niezależnie od zastosowanej metody. Ma najczęściej zastosowanie do różnych kursów doskonalących organizowanych dla osób dorosłych.

Kurs 
Treść dydaktyczna reprezentowana w postaci multimedialnej gotowa do publikowania w systemie zdalnego kształcenia LMS oraz zgodna ze standardem SCORM. 

Kurs adaptacyjny
Kurs w postaci tradycyjnej, który może zostać przeniesiony na platformę Edustrada oraz dostosowany do indywidualnych potrzeb Klienta. 

Lag
Opóźnienie na łączach. Czas, jaki upłynął między wysłaniem pakietu informacji a jego odebraniem.

Lamer
Pogardliwe określenie osoby, która się na niczym nie zna. Człowiek nie tylko nie posiadający nawet podstawowych informacji o komputerach, IRCu lecz również usilnie utrzymujący, że takowe ma, dokuczający i przeszkadzający innym użytkownikom bez wyraźnej przyczyny. Słowem - czarna owca IRCa.  

LAN (Local Area Networks) 
Sieci lokalne, pokrywają małe obszary (pojedyncze budynki lub kompleksy budynków), charakteryzują się dużymi prędkościami i małymi opóźnieniami transmisji. 

Light Mode - wersja darmowa oprogramowania, bez banera lecz z ograniczoną liczbą opcji 

Linia dzierżawiona (ang. leased line)
Stałe połączenie telekomunikacyjne pomiędzy dwoma odległymi punktami. Linia taka może mieć różną przepustowość i w zależności od niej cenę. Cena zależy również od długości takiej linii, natomiast nie ma znaczenia liczba przesłanych danych.

Link (Łącze)
Miejsce, którego kliknięcie spowoduje otworzenie w przeglądarce innej strony lub połączy się z innym serwerem WWW. Jest to wyróżniony obszar, umożliwaijący "przeskoczenie" także do innych dokumentów zawierających powiązane informacje.

Linux 
Bezpłatny, bazujący na Uniksie, system operacyjny opracowany w 1992 roku przez fińskiego studenta Linusa Torvaldsa. Obecnie najpoważniejszy konkurent systemów z rodziny Windows.

Listy dyskusyjne
Coraz bardziej powszechny sposób prowadzenia publicznych rozmów w internecie. Istnieją dwa rodzaje list dyskusyjnych, tzw. Usenet News oraz listy pocztowe. Listy pocztowe działają tak, że osoba, która chce brać udział w dyskusji zapisuje się do listy wysyłając zgłoszenie pod pewien adres i otrzymuje wszystkie teksty przysłane na listę. Jej odpowiedzi są odsyłane do wszystkich uczestników listy. Do list typu Usenet podłączamy się korzystając ze specjalnego programu klienta (newsreadera).

LMS (ang. Learning Managment System) 
System informatyczny wykorzystywany do realizowania kształcenia przez odległość przy pomocy Internetu. Umożliwia przechowywanie, zarządzanie i publikowanie treści dydaktycznej w postaci multimedialnych kursów, organizowanie procesu dydaktycznego, kontrolowanie postępów ucznia, zapisywanie i kontrolowanie dostępu do kursów oraz raportowanie. Pozwala na realizowanie szkoleń w trybie on-line w trybach synchronicznym, asynchronicznym oraz w formie samokształcenia. 

Login - (logowanie)
Termin ten ma wiele znaczeń i może oznaczać: nazwę konta, jest to polecenie używane w komputerach pracujących w systemie UNIX, służące do zalogowania się w systemie, jest to czasownik, oznaczający dołączenie się do komputera. Łącza Można je podzielić na analogowe, utworzone z drutu miedzianego, cyfrowe, oparte o światłowody, komutowane (dial up), czyli dodzwaniane, dzierżawione - podłączone na stałe 

Logowanie (ang. login, logon)
Wejście do sieciowego systemu operacyjnego. Logowanie zazwyczaj polega na podaniu nazwy użytkownika i hasła celem identyfikacji. Hasło powinno być tajne, natomiast nazwa użytkownika może być powszechnie znana.

Łącza 
Można je podzielić na analogowe, utworzone z drutu miedzianego, cyfrowe, oparte o światłowody, komutowane (dial up), czyli dodzwaniane, dzierżawione - podłączone na stałe.