JEŚLI MAM CEL - WIEM DOKĄD ZMIERZAM

O lekcji

CELE LEKCJI

A.Cele ogólne.

 1. Powtórzenie i utrwalenie wiadomości dotyczących:
  • przemian fizycznych i chemicznych substancji,
  • efektów towarzyszących przebiegowi reakcji chemicznych,
  • równań i typów reakcji chemicznych.
 2. Kształcenie umiejętności poprawnego stosowania terminologii chemicznej.
 3. Aktywizacja uczniów - motywowanie do aktywnego uczestnictwa w lekcji.
 4. Wdrażanie do pracy w grupach, negocjacji i osiągania porozumienia.
 5. Wdrażanie do samodzielnego, bezpiecznego (w oparciu o przepisy BHP) wykonywania eksperymentów chemicznych.

B.Cele szczegółowe (operacyjne).

Poziom wiadomości:
 • uczeń zna i rozumie znaczenie pojęć:
  • przemiana fizyczna,
  • przemiana chemiczna,
  • reagent, substrat, produkt,
  • szybkość reakcji,
  • kataliza, katalizator, inhibitor, biokatalizator (enzym),
  • energia aktywacji reakcji,
  • efekt energetyczny reakcji,
  • entalpia reakcji (efekt cieplny reakcji),
  • reakcja egzo- lub endoenergetyczna oraz egzo- lub endotermiczna,
  • równanie reakcji chemicznej,
  • współczynnik i indeks stechimetryczny,
  • reakcja: syntezy,analizy, wymiany pojedynczej (prostej) lub podwójnej (złożonej),
 • uczeń zna:
  • nazwy przejść fazowych,
  • efekty towarzyszące przebiegowi reakcji chemicznej,
  • czynniki wpływające na szybkość reakcji chemicznej,
  • sposoby wymiany energii między układem a otoczeniem,
  • prawo zachowania masy,
  • termodynamiczną konwencję znakowania efektów energetycznych.

Poziom umiejętności:
 • uczeń potrafi:
  • dostrzegać reakcje chemiczne w swoim otoczeniu,
  • odróżniać przemiany fizyczne od chemicznych,
  • poprawnie stosować poznaną terminologię chemiczną,
  • przeprowadzić proste reakcje chemiczne,
  • rozpoznać objawy reakcji chemicznych,
  • zapisać przebieg prostej reakcji w postaci równania,
  • zbilansować równanie reakcji,
  • sformułować interpretację cząsteczkową równania reakcji,
  • rozpoznać typ reakcji,
  • rozpoznać na podstawie objawów reakcje egzo- i endotermiczne
  • rozpoznać na podstawie danego efektu energetycznego czy reakcja jest egzo- lub endoenergetyczna czy egzo- lub endotermiczna,
  • sporządzić wykres zmian energii reagentów podczas przebiegu reakcji o znanym efekcie energetycznym (jakościowo).

  Pomoce dydaktyczne