Opoczyńskie -  to nasz region. Mieszkamy na jego skraju, z dala od głównych traktów w małej nadpilicznej wsi Myślakowice.

Tu – z pokolenia na pokolenie – chodzimy do szkoły podstawowej, tu potem pracujemy, zakładamy nowe rodziny, ale wielu odchodzi stąd w świat, gdzie indziej szukając dla siebie nowej szansy w życiu.

Do zbudowanej w 1998 r. szkoły podstawowej uczęszczają dzieci z Myślakowic a także z okolicznych wsi: Łęgonic Małych, Różanny, Dąbrowy i Kolonii Myślakowice.

Natomiast w starym budynku szkolnym, zbudowanym z drewna w okresie przedwojennym utworzono w 2001 roku Izbę Tradycji Ludowych Regionu Opoczyńskiego.

Dzięki miejscowej ludności, uczniom i nauczycielom a w szczególności dyrektor Bożenie Wielgus zgromadzono wiele przedmiotów  i narzędzi którymi, posługiwali się   w przeszłości mieszkańcy wsi w regionie nadpilicznym.

W Izbie zgromadzono także unikalne fotografie wsi oraz jej byłych i obecnych mieszkańców; większość zdjęć pochodzi z pierwszej połowy XX wieku.

Zebrane również zostały i przygotowane do druku pieśni i przyśpiewki, stanowiące barwna  ilustrację  obyczajów i obrzędów  w latach minionych; wśród nich  – wybór przyśpiewek dyngusowych.

Gromadząc i Izbie: stare narzędzia pracy i stroje; przypominając w zbiorze dawne piosenki, eksponując reprodukcje  starych fotografii, chcemy tym samym ocalić od zapomnienia to wszystko, co kiedyś  w tych okolicach było ludziom szczególnie bliskie, stanowiło o treści i urodzie ich codziennego życia.

Myślakowice – niewielka wieś tkwiąca pomiędzy ścianą lasu, stanowiącego północny skraj  Puszczy Nadpilickiej, a rzeką Pilicą. Podobnie jak w przeszłości, również obecnie, większość  stałych mieszkańców zajmuje się rolnictwem.

 

 

Jednak ze względu na słabość gleb (przeważnie V i  VI klasy) z roku na rok maleje znaczenie rolnictwa w  kształtowaniu dochodów rodzin.

 

Droga asfaltowa do Myślakowic jedyna przejezdna przez cały rok, wiedzie do Odrzywołu (miejscowość przy trasie  Warszawa – Koński) przez Wysokin, Lipiny, Wandzinów, Stanisławów i Różannę. W Różannie znajduje się rozwidlenie dróg, oprócz tej do Myślakowic – do ŁęgonicMałych i Dąbrowy.
 

Pierwsza wzmianka o wsi Myślakowice (wówczas w brzmieniu Myslachowycze) znajduje się w przygotowanym przez arcybiskupa Jana Łaskiego opracowaniu pt. „Liber Beneficiorum Archidiecezji Gnieźnieńskiej”.

Z kodeksów rękopiśmiennych Archiwum Gnieźnieńskiego i Kaliskiego, stanowiących podstawę  opracowania „Liber Beneficiorum” wynika, że zarówno Łęgonice Małe, jak i Myślakowice istniały już w XVI wieku (a prawdopodobnie jeszcze wcześniej). Kopia mapy ówczesnego województwa sandomierskiego potwierdza dodatkowo ten fakt (kopia ta prezentowana jest w Izbie).

Myślakowice – wieś malowniczo położona, atrakcyjna dla ludzi z zewnątrz głównie ze względu na  walory przyrodnicze (czysta woda, lasy, rozległe łąki), to z jednej strony. Z drugiej natomiast – wieś  z dostępem do bieżącej wody (wodociąg) i telefonu (połączenia automatyczne), z dwoma sklepami spożywczymi i nowoczesną szkołą podstawową obok której znajduje się jak już wspomniano, budynek starej szkoły  – dziś miejsce dla Izby Tradycji Ludowych Regionu Opoczyńskiego.

Serdecznie zapraszamy do jej zwiedzenia !