1947 kwiecień 24, Warszawa. — Uchwała Prezydium Rady Ministrów - w sprawie przeprowadzenia deportacji Ukraińców w ramach akcji „Wisła"

Prezydium Rady Ministrów na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 1947 r. w składzie:
1) Prezes Rady Ministrów Ob. Cyrankiewicz,
2) Wicepremier Ob. Gomułka,
3) Wicepremier Ob. Korzycki,
4) Minister obrony narodowej Ob. marszałek Żymierski,
5) Minister bezpieczeństwa] publicznego Ob. Radkiewicz,
6) Wiceminister adm[inistracji] pub[licznej] Ob. Wolski,
7) Wiceminister komunikacji Ob. Jastrzębski,
8) Podsekretarz stanu Ob. Berman, powzięło następującą
UCHWAŁĘ:
W związku z koniecznością dalszej normalizacji stosunków w Polsce dojrzała całkowicie sprawa zlikwidowania działalności band UPA.
Celem wykonania tego zadania Prezydium Rady Ministrów uchwala:
I. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem bezpieczeństwa publicznego wydzieli odpowiednią liczbę jednostek wojskowych dla przeprowadzenia akcji oczyszczenia zagrożonego terenu i likwidacji band UPA.
II. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem Bezpieczeństwa Publicznego mianuje dowódcę, który obejmie kierownictwo całej akcji i jako pełnomocnik Rządu władny będzie wydawać zarządzenia związane z oczyszczaniem terenu.
III. Państwowy Urząd Repatriacyjny przeprowadzi akcję przesiedleńczą ludności ukraińskiej i ludności mieszanej na terenach, gdzie działalność band UPA może zagrażać ich życiu i mieniu.
IV. Minister Administracji Publicznej wyda zarządzenie władzom administracyjnym I i II instancji, aby ściśle współdziałały w tej akcji w myśl wskazówek pełnomocnika Rządu.
V. Minister Komunikacji wydzieli niezbędną liczbę wagonów i parowozów dla przesiedlenia ludności na Ziemie Odzyskane według planu pełnomocnika Rządu.
VI. Minister Poczt i Telegrafów wyda zarządzenie podwładnym organom, w rejonie objętym akcją, poczynienia wszelkich ułatwień w zapewnieniu łączności w myśl wskazówek pełnomocnika Rządu.
VII. Minister Skarbu otworzy kredyt na pokrycie kosztów akcji w wysokości do 65 000 000, w tym 35 000 000 na miesiąc maj.

Kopia, maszynopis.
CAW, Sztab Generalny WP, sygn. IV.111.511.

Źródło:
Roman Drozd, Igor Hałagida, Ukraińcy w Polsce 1944-1989. Walka o tożsamość (Dokumenty i materiały), Warszawa 1999, nr dokumentu w publikacji 10