Regulamin platformy Polskiego Portalu Edukacyjnego Interkl@sa

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z informacji i usług oferowanych na platformie Polskiego Portalu Edukacyjnego Interkl@sa, zwanej w skrócie platformą Interkl@sa.
 2. W skład platformy Interkl@sa wchodzą internetowe portale i serwisy edukacyjne, w tym www.interklasa.pl, eduseek.interklasa.pl, frantice.interklasa.pl oraz szkolne portale Interklasy.
 3. Użytkownik korzystając z usług i treści dostępnych na platformie Interkl@sa wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu.
 4. Użytkownicy Polskiego Portalu Edukacyjnego Interkl@sa są zobowiązani do przestrzegania prawa obowiązującego na terytorium RP oraz zasad współżycia społecznego.
 5. Podmiotem oferującym usługi i treści na platformie Polskiego Portalu Edukacyjnego Interkl@sa jest:
       Fundacja Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa
       Sekretariat Programu Interkl@sa
       ul. Góralska 3/107
       01-112 Warszawa,
  zwana dalej Podmiotem prowadzącym platformę.
 6. Adres korespondencyjny Podmiotu prowadzącego platformę to:
       Fundacja Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa
       Sekretariat Programu Interkl@sa
       ul. Genewska 29
       03-940 Warszawa
 7. Obsługę techniczną platformy Interkl@sa zapewnia:
       Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
       afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
       ul. Noskowskiego 10
       61-704 Poznań
  będące partnerem programu Interkl@sa.
 8. W celu zapewnienia wysokiej jakości materiałów i wiadomości publikowanych na platformie Interkl@sa podmiot prowadzący platformę powołał Redakcję portalu Interkl@sa odpowiedzialne za weryfikację merytoryczną udostępnianych zasobów.
 9. Do publikacji na platformie Interkl@sa nie są przyjmowane materiały i wypowiedzi sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, wzywające do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierające treści pornograficzne, faszystowskie, wulgarne, propagujące używki lub przemoc, obrażające uczucia religijne, naruszające prawa innych osób itp.
 10. W razie stwierdzenia zaistnienia na platformie Interkl@sa treści lub wypowiedzi o charakterze niezgodnym z regulaminem platformy, użytkownicy powinni powiadomić podmiot prowadzący platformę o tym fakcie przesyłając właściwą informację, na adres poczty elektronicznej: naduzycia@interklasa.pl. Podmiot prowadzący platformę podejmie niezwłoczne działania w celu wyjaśnienia pochodzenia tych treści, zaprzestania ich publikacji oraz pociągnięcia do odpowiedzialności osób, które je umieściły. W szczególności jeśli publikowane treści będą niezgodne z prawem polskim lub międzynarodowym podmiot prowadzący platformę podejmie odpowiednie kroki prawne.

§2
OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Prawa autorskie do treści publikowanych na stronach portalu Interkl@sa posiada podmiot prowadzący platformę oraz podmioty, które na podstawie odrębnych umów wyrażają zgodę na publikację materiałów na stronach portalu Interkl@sa.
 2. Prawem autorskim chronione są teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne materiały dostępne na stronach portalu Interkl@sa, jak również szata graficzna portalu oraz wybór i układ prezentowanych treści.
 3. Wszelkie materiały opublikowane na platformie Interkl@sa można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny (w celach niekomercyjnych). Podmiot prowadzący platformę nie zezwala na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów platformy Interkl@sa, z wyjątkiem niekomercyjnego użycia podczas zajęć dydaktycznych w szkołach.
 4. Wykorzystanie materiałów serwisu Interkl@sa do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody podmiotu prowadzącego platformę.

§3
KORZYSTANIE Z USŁUG I TREŚCI PLATFORMY

 1. Korzystanie z usług i treści udostępnianych w ramach platformy Interkl@sa jest bezpłatne.
 2. Dostęp do niektórych usług świadczonych w ramach platformy Interkl@sa może wymagać uiszczenia opłaty. Każdorazowo użytkownicy chcący otrzymać dostęp do tych usług są informowani o wysokości opłaty, trybie jej wniesienia oraz zakresie uzyskiwanego dostępu.
 3. Użytkownicy platformy Interkl@sa mają możliwość założenia konta pozwalającego na spersonalizowany dostęp do usług i treści udostępnianych na platformie.
 4. Podmiot prowadzący platformę zastrzega sobie prawo do okresowego zawieszenia funkcjonowania konta bez wcześniejszego powiadomienia o tym fakcie.
 5. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z usług i treści udostępnianych na platformie Interkl@sa zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz niniejszym regulaminem.
 6. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania prób przejęcia kont innych użytkowników
 7. Użytkownik zobowiązuje się do niezakładania kont, w których nazwa użytkownika zawierała będzie treści wulgarne lub naruszające chronione prawem dobra osobiste innych osób.
 8. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań mających na celu zakłócenie poprawnej pracy platformy, uzyskanie nieprzysługujących mu praw dostępu lub wprowadzenie na platformę treści niezgodnej z regulaminem.
 9. W przypadku wykorzystywania konta w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego regulaminu, jak również w razie podania przy rejestracji konta nieprawdziwych danych, konto zostanie niezwłocznie zamknięte.
 10. Zakładając konto użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu i wyraża zgodę na wszystkie jego postanowienia.
 11. Podmiot prowadzący platformę zastrzega sobie prawo wstrzymania lub zaprzestania świadczenia wybranych usług dostępnych na platformie Interkl@sa. Użytkownikom nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie.

§4
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Wszystkie dane osobowe są zbierane, przetwarzane i udostępniane na zasadach zgodnych z obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej prawem.
 2. Zbierane dane przeznaczone są do wykorzystania wyłącznie przez podmiot prowadzący platformę.
 3. Administratorem danych osobowych zbieranych na platformie Interkl@sa jest:
       Fundacja Edukacji Ekonomicznej
       Sekretariat Programu Interkl@sa
       ul. Al. Jerozolimskie 30, II p
       00-024 Warszawa
 4. Na podstawie przewidzianej polskim prawem umowy, w celu zapewnienia wysokiej jakości usługi i właściwej ochrony danych osobowych podmiot prowadzący platformę powierzył przetwarzanie danych osobowych:
       Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
       Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
       ul. Noskowskiego 12/14
       61-704 Poznań
 5. Użytkownik platformy podaje swoje dane osobowe na zasadzie dobrowolności. Udostępnienie niektórych z tych danych jest wymagane ze względu na specyfikę świadczenia wybranych usług platformy Interkl@sa.
 6. Użytkownik, wyraża zgodę na przetwarzanie przez podmiot prowadzący platformę swych danych osobowych udostępnianych w formularzu rejestracyjnym i innych usługach platformy w celach badawczych, informacyjnych, dydaktycznych i statystycznych oraz usprawniających pracę sektora edukacji w Polsce.
 7. Na zasadach przewidzianych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 8. Żądanie usunięcia danych pociąga za sobą likwidację konta lub uniemożliwienie korzystania z niektórych usług platformy Interkl@sa.

§5
POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Podmiot prowadzący platformę nie przekazuje, nie sprzedaje i nie udostępnia w jakiejkolwiek formie zgromadzonych danych osobowych użytkowników.
 2. W celu dostosowania treści i udostępnienia niektórych funkcji portali wchodzących w skład platformy Interkl@sa wykorzystywany jest mechanizm tzw. ciasteczek (ang. cookies). Mechanizm ten jest także stosowany do monitorowania ruchu użytkowników w serwisach wchodzących w skład platformy Interkl@sa.
 3. Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800) informujemy, że podmiotem zamieszczającym na Państwa urządzeniu końcowym pliki cookies jest operator portalu - Fundacja Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa.
 4. Użytkownik może w każdej chwili zmiany ustawień wykorzystywanej przeglądarki internetowej, tak by przechowywanie plików cookies nie było możliwe, lub tak, by przeglądarka informowała o utworzeniu każdego pliku cookie. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji "Pomoc" w menu przeglądarki internetowej.
 5. Informacje o wykorzystaniu poszczególnych usług serwisów wchodzących w skład platformy Interkl@sa zbierane są na podstawie analizy logów dostępowych. Analiza ta obejmuje także przetwarzanie informacji o adresach IP użytkowników, w celu uzyskania zbiorczych informacji statystycznych. Dane te nie są jednak zestawiane z danymi osobowymi użytkowników platformy.
 6. Podmiot prowadzący platformę nie udostępnia logów dostępowych ani innych informacji o wykorzystaniu serwisów pozwalających na identyfikację użytkowników. Ograniczonemu udostępnieniu, dla podmiotów współpracujących z podmiotem prowadzącym platformę, mogą podlegać jedynie informacje zbiorcze w formie opracowań statystycznych mające na celu prezentację profilu użytkowników i wykorzystania zasobów.
 7. Podmiot prowadzący platformę informuje, że każdorazowa publikacja danych osobowych użytkowników na stronach serwisów platformy Interkl@sa poprzedzona jest uzyskaniem ich zgody na taką publikację.

§6
WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Podmiot prowadzący platformę dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia aktualności i wysokiej jakości materiałów i wiadomości prezentowanych na platformie Interkl@sa.
 2. Dane i informacje zawarte w portalu są publikowane wyłącznie do celów informacyjnych. Podmiot prowadzący platformę nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie błędy danych lub nieaktualne informacje zawarte w portalu Interkl@sa.
 3. Podmiot prowadzący platformę nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji udostępnianych na platformie Interkl@sa przez jej użytkowników.
 4. Podmiot prowadzący platformę dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego działania platformy oraz zobowiązuje się do udzielenia użytkownikowi pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z korzystaniem z konta, jednakże zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wadliwego funkcjonowania platformy.
 5. Podmiot prowadzący platformę nie ponosi odpowiedzialności za sposób korzystania z konta przez użytkownika. W szczególności, podmiot prowadzący platformę nie ponosi odpowiedzialności za zawartość listów e-mail wysyłanych i otrzymywanych na konto pocztowe, prowadzone w domenie interklasa.pl.
 6. Podmiot prowadzący platformę nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawnienia hasła do konta osobom trzecim, niezależnie od przyczyny jego ujawnienia.
 7. Podmiot prowadzący platformę zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta, jeżeli uzna to za uzasadnione. Użytkownikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tytułu okresowego zawieszenia funkcjonowania konta albo jego zamknięcia.
 8. Podmiot prowadzący platformę informuje, że niektóre usługi dostępne na platformie Interkl@sa, pozwalające w szczególności na prezentowanie opinii i komunikację on-line, umożliwiają użytkownikom samodzielnie i dobrowolnie udostępnić swoje dane osobowe innym użytkownikom. Podmiot prowadzący platformę nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki takiego działania.

§7
USŁUGI NA PLATFORMIE Interkl@sa

 1. Poczta elektroniczna
  1. Użytkownicy zakładający konto na platformie Interkl@sa mogą korzystać z kont pocztowych w domenie interklasa.pl, udostępnianych jako bezpłatna usługa platformy Interkl@sa.
  2. Bezpłatne konto pocztowe w domenie interklasa.pl zakładane jest automatycznie po wyrażeniu woli jego założenia, wypełnieniu i wysłaniu formularza rejestracyjnego.
  3. Limit wielkości skrzynki pocztowej ustalony jest na 20 MB. Rozmiar pojedynczej wiadomości nie może przekroczyć 5 MB.
  4. Dostęp do konta pocztowego możliwy jest przy użyciu przeglądarki WWW pod adresem http://poczta.interklasa.pl lub za pomocą programu pocztowego.
  5. Informacje konfiguracyjne konta:
   • Identyfikator konta (użytkownika): Należy podać pełen adres e-mail
   • Adres serwera POP3: poczta.interklasa.pl
   • Adres serwera IMAP: poczta.interklasa.pl
   • Adres serwera SMTP: poczta.interklasa.pl.
   Wysyłanie poczty z programu pocztowego wymaga użycia trybu autentykacji i podania swojego adresu pocztowego jako nazwy użytkownika oraz hasła.
  6. Użytkownik zobowiązuje się do nie wysyłania z konta pocztowego nie zamówionej korespondencji reklamowej,
  7. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania konta pocztowego wyłącznie w celach niekomercyjnych.
  8. Podmiot prowadzący platformę zastrzega sobie prawo do przesyłania na konta pocztowe użytkowników informacji związanych z funkcjonowaniem platformy Polskiego Portalu Edukacyjnego Interkl@sa, informacji dotyczących edukacji oraz innych informacji i materiałów o charakterze promocyjnym.
  9. Podmiot prowadzący platformę zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta pocztowego. Użytkownik zostaje o tej okoliczności zawiadomiony z miesięcznym wyprzedzeniem.
  10. Pytania, uwagi i komentarze należy kierować na adres: poczta@interklasa.pl
 2. Biuletyn Interkl@sy
  1. Prenumeratorem biuletynu Interkl@sy może zostać każdy, kto posiada konto poczty elektronicznej.
  2. Prenumerata biuletynu Interkl@sy jest bezpłatna.
  3. Rejestrując się (wypełniając formularz) jako odbiorca biuletynu Interkl@sy, użytkownik zgadza się otrzymywać biuletyn Interkl@sy zawierający wiadomości o działalności Polskiego Portalu Edukacyjnego Interkl@sa oraz inne informacje uznane przez Redakcję Polskiego Portalu Edukacyjnego Interkl@sa za istotne.
  4. Redakcja Polskiego Portalu Edukacyjnego Interkl@sa zastrzega sobie prawo do wysyłania innych, niezapowiedzianych wiadomości (np. życzeń świątecznych, pilnych wiadomości o nowo realizowanych programach, ogłoszeń itp.) do subskrybentów biuletynu Interkl@sy.
  5. Osoba chcąca zaprenumerować biuletyn Interkl@sy musi:
   1. wypełnić formularz rejestracyjny podając swoje dane,
   2. odpowiedzieć na e-mail z prośbą o potwierdzenie subskrypcji;
  6. Redakcja Polskiego Portalu Edukacyjnego Interkl@sa zastrzega sobie prawo do usunięcia z listy subskrybentów biuletynu Interkl@sy osoby naruszające niniejszy regulamin.
  7. Każda osoba subskrybująca biuletyn Interkl@sy może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji. W tym celu należy wypełnić formularz rezygnacji z subskrypcji i postępować zgodnie z dalszymi instrukcjami.
  8. Redakcja Polskiego Portalu Edukacyjnego Interkl@sa nie odpowiada z treść ogłoszeń dołączanych do biuletynu, lub wysyłanych w osobnych e-mailach.
 3. Biuletyn English Day by Day
  1. Prenumeratorem biuletynu English Day by Day może zostać każdy, kto posiada konto poczty elektronicznej.
  2. Prenumerata biuletynu English Day by Dayjest bezpłatna.
  3. Rejestrując się (wypełniając formularz) jako odbiorca biuletynu English Day by Day, użytkownik zgadza się otrzymywać biuletyn English Day by Day zawierający lekcje języka angielskiego oraz inne informacje uznane przez Redakcję Polskiego Portalu Edukacyjnego Interkl@sa za istotne.
  4. Redakcja Polskiego Portalu Edukacyjnego Interkl@sa zastrzega sobie prawo do wysyłania innych, niezapowiedzianych wiadomości (np. życzeń świątecznych, pilnych wiadomości o nowo realizowanych programach, ogłoszeń itp.) do subskrybentów biuletynu English Day by Day.
  5. Osoba chcąca zaprenumerować biuletyn English Day by Day musi:
   1. wypełnić formularz rejestracyjny podając swoje dane,
   2. odpowiedzieć na e-mail z prośbą o potwierdzenie subskrypcji;
  6. Redakcja Polskiego Portalu Edukacyjnego Interkl@sa zastrzega sobie prawo do usunięcia z listy subskrybentów biuletynu English Day by Day osoby naruszające niniejszy regulamin.
  7. Każda osoba subskrybująca biuletyn English Day by Day może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji. W tym celu należy wypełnić formularz rezygnacji z subskrypcji i postępować zgodnie z dalszymi instrukcjami.
  8. Redakcja Polskiego Portalu Edukacyjnego Interkl@sa nie odpowiada z treść ogłoszeń dołączanych do biuletynu, lub wysyłanych w osobnych e-mailach.
 4. Publikacja na stronach portalu www.interklasa.pl
  1. Podmiot prowadzący platformę Interkl@sa udostępnia mechanizmy publikacji prac i dokumentów nadesłanych przez użytkowników portalu Interkl@sa. Dokumenty te mogą mieć postać scenariuszy lekcji, opracowań tematycznych, prezentacji lub stron internetowych oraz innych materiałów edukacyjnych typu: testy, krzyżówki, wiadomości podstawowe, lekcje online, gry i zabawy, artykuły tematyczne, materiały metodyczne, propozycje konkursów.
  2. Publikacja na stronach portalu www.interklasa.pl jest bezpłatna.
  3. Za publikację pracy na stronach portalu www.interklasa.pl nie przysługuje jakiekolwiek świadczenie pieniężne lub ekwiwalentne.
  4. Za treści publikowane w portalu odpowiedzialność ponosi Autor tych treści. Publikowany materiał musi być wolny od wad prawnych, w tym respektować prawa autorskie osób trzecich.
  5. Mechanizmy publikacji zapewniają użytkownikom możliwość współtworzenia zawartości platformy Interkl@sa.
  6. Publikacja materiałów w portalu www.interklasa.pl możliwa jest w dwóch trybach: krótkiego dokumentu lub serwisu.
  7. Publikacja materiałów edukacyjnych
      7.1.  Na stronach portalu www.interklasa.pl publikowane są materiały edukacyjne nadesłane przez nauczycieli.
      7.2.  Materiały edukacyjne przesłane przez nauczycieli umieszczane są na stronach przedmiotowych portalu Interklasa.
      7.3.  Redakcja portalu Interklasa przyjmuje materiały do publikacji w następujących formach:
   1. scenariusz ciekawej i nowatorskiej lekcji,
   2. scenariusz uroczystości szkolnej, klasowej,
   3. test wyboru (pytania zamknięte) sprawdzający wiadomości ucznia wraz z kluczem odpowiedzi i komentarzami do odpowiedzi poprawnych i błędnych,
   4. testy typu "dobieranie parami", (przykładowy test znajduje się tutaj),
   5. krzyżówka (hasła pionowe i poziome) lub logogryf (hasła tylko poziome),
   6. wiadomości podstawowe typu vademecum przedmiotowe dla ucznia na określonym poziomie nauczania,
   7. przedmiotowe lekcje on-line zawierające dokładny scenariusz animacji, propozycje graficzne i opisy prezentowanych zjawisk,
   8. gry i zabawy edukacyjne typu:
    1. odkrywanka,
    2. torcik,
    3. ukryte nazwy,
   9. artykuły tematyczne: edukacyjne lub związane z zainteresowaniami użytkowników,
   10. materiały metodyczne,
   11. propozycje konkursów,
   12. inne
      7.4.   Szczególną formą publikacji jest prowadzenie "Kącika eksperta przedmiotowego". Ekspert udziela odpowiedzi na pytania zadawane przez uczniów drogą e-mailową, a na podstawie zestawów pytań i odpowiedzi przygotowywany jest materiał do umieszczenia na stronie portalu Interklasa. Ta forma współpracy wymaga indywidualnych ustaleń z Redakcją.
      7.5.   Materiały edukacyjne należy przesyłać do redakcji portalu na adres: scenariusze@interklasa.pl lub portal@interklasa.pl jako załącznik (Word, PowerPoint itp.).
      7.6.   Autor podaje w e-mailu swoje dane: imię, nazwisko, stopień naukowy, specjalizację, nazwę szkoły, w której pracuje. Przesłane materiały edukacyjne są poddawane korekcie redakcyjnej i wstępnej korekcie merytorycznej, w przypadku wątpliwości merytorycznych, scenariusz przesyłany jest do Eksperta. W e-mailu autor zobowiązany jest umieścić dopisek: "Wyrażam zgodę na publikację pracy ...(tu tytuł) na stronach Polskiego Portalu Edukacyjnego www.interklasa.pl". Konieczne jest jednoznaczne wyrażenie zgody na opublikowanie w portalu Interklasa przesłanych materiałów. W przypadku materiałów autorstwa kilku osób konieczna jest zgoda każdej z nich. Zgoda na publikacje powinna być przesłana:
   1. e-mailem: na adres portal@interklasa.pl
   2. faksem: (22) 20 50 450
   3. pocztą tradycyjną na adres:
         Fundacja Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa
         Sekretariat Programu Interkl@sa
         ul. Genewska 29
         03-940 Warszawa
      7.7.   Termin odpowiedzi autorowi nie powinien przekroczyć 80 dni. Termin publikacji Autor może przyspieszyć, załączając pozytywną opinię o walorach edukacyjnych przesłanego scenariusza od merytorycznego pracownika publicznej placówki doskonalenia nauczycieli - specjalisty z danej dziedziny (metodyka lub konsultanta).
      7.8.   Autorzy, których minimum 3 prace zostały opublikowane na stronach portalu www.interklasa.pl otrzymują certyfikat publikacji (certyfikat ten można załączyć do dokumentacji awansu zawodowego).
      7.9.   Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, korekty, edycji nadesłanych materiałów. Redakcja zastrzega sobie prawo do niepublikowania lub usunięcia opublikowanego materiału bez podania przyczyny.
      7.10.  Przygotowany materiał należy przesłać w formie dokumentu Word z załączonymi oddzielnymi plikami w formatach JPG lub GIF zawierającymi rysunki lub zdjęcia dobrej jakości. Jednocześnie należy przesłać następujące informacje:
   1. dla kogo przeznaczony jest przesłany materiał (przedmiot, klasa, rodzaj szkoły),
   2. dokładna bibliografia,
   3. streszczenie materiału w 2-3 zdaniach do zajawki
   4. informacje o autorze.
      7.11.  Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich przez osoby przesyłające materiały do publikacji w portalu Interklasa.
      7.12.  Redakcja na wyraźną prośbę osoby przesyłającej publikację zapewnia możliwość przygotowania nowych rysunków na podstawie dostarczonych materiałów.
      7.13.  Prezentacje przygotowane w programie PowerPoint (lub równoważnym) traktowane są jako uzupełnienie publikacji, a nie jako pełen materiał.
      7.14.  Redakcja zastrzega sobie prawo odmowy publikacji nadesłanych materiałów bez podania przyczyn.
      7.15.  Redakcja nie publikuje materiałów edukacyjnych zamieszczonych wcześniej na innej stronie internetowej.
      7.16.  Redakcja nie publikuje prac magisterskich, prac dyplomowych i semestralnych, sprawozdań z działalności itp.
      7.17.  Redakcja, po przeanalizowaniu materiałów, udziela autorowi odpowiedzi pocztą elektroniczną o przyjęciu materiału do publikacji, jego odrzuceniu bądź konieczności dokonania poprawek.
      7.18.  W przypadku konieczności dokonania poprawek i uzupełnień w zaproponowanych materiałach zostaną one przyjęte do publikacji dopiero po dokonaniu przez autora poprawek zgodnie z wytycznymi redakcji i metodyka przedmiotowego.
      7.19.  Redakcja zastrzega sobie prawo do publikacji materiałów w dogodnym dla redakcji czasie i kolejności.
  8. Publikacja serwisów
      8.1.   Mechanizmy publikacji serwisów udostępniane są nauczycielom i szkołom. W uzasadnionych merytorycznie przypadkach mogą być udostępnione uczniom. Redakcja dokonuje oceny merytorycznej prac i udostępnia mechanizmy pozwalające na samodzielną publikację prac na platformie Interkl@sa.
      8.2.   Wykorzystanie mechanizmów publikacji serwisów możliwe jest tylko przez zarejestrowanych użytkowników.
      8.3.   Zgłoszenia serwisów do publikacji przyjmowane są tylko od zarejestrowanych użytkowników portalu www.interklasa.pl
      8.4.   Zgłoszenie serwisu do publikacji na stronach portalu www.interklasa.pl odbywa się poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej: portal@interklasa.pl następujących informacji: imię i nazwisko autora, stopień naukowy, specjalizacja, nazwa szkoły, w której pracuje, nazwa dokumentu, który ma być opublikowany, opis dokumentu, nazwa użytkownika portalu, który będzie stronę modyfikował.
      8.5.   Autor otrzymuje dostęp do mechanizmów redakcyjnych pozwalających na zamieszczenie publikowanego dokumentu w portalu.
      8.6.   Autorzy serwisów prowadzonych na stronach portalu Interklasa.pl zobowiązani są do przestrzegania zasad i norm współżycia społecznego oraz zachowania edukacyjnego i niekomercyjnego charakteru serwisu.
      8.7.   Niedopuszczalne jest umieszczanie treści zawierających przekazy reklamowe.
      8.8.   Redakcja zastrzega sobie prawo do edycji treści pojawiających się w serwisie prowadzonym przez Autora oraz do wyłączenia serwisu bez podania przyczyny.
 5. Forum dyskusyjne
  1. Podmiot prowadzący platformę Interkl@sa umożliwia użytkownikom platformy nieodpłatne korzystanie z mechanizmów forum, grup dyskusyjnych oraz komentarzy w celu wymiany informacji, poglądów i opinii użytkowników.
  2. Niedopuszczalne jest umieszczanie treści propagujących przemoc oraz nienawiść rasową, religijną oraz etniczną
  3. Niedopuszczalne jest publikowanie treści naruszających dobre imię osób trzecich, zawierających słowa i wyrażenia uznane powszechnie za obraźliwe lub wulgarne.
  4. Niedopuszczalne jest umieszczanie treści zawierających przekazy reklamowe.
  5. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia opublikowanej wypowiedzi użytkownika z forum, grupy dyskusyjnej lub komentarza bez podania przyczyny.
  6. Redakcja zastrzega sobie prawo do niepublikowania wypowiedzi nadesłanej do forum, grup dyskusyjnych lub komentarzy bez podania przyczyny.
  7. Użytkownik, nadsyłając swoją wypowiedź za pośrednictwem forum, grup dyskusyjnych lub komentarzy, wyraża zgodę na umieszczenie wypowiedzi lub jej fragmentów w innych publikacjach podmiotu prowadzącego platformę.
 6. Kącik eksperta przedmiotowego w portalu Interklasa
  1. Podmiot prowadzący platformę zapewnia użytkownikom portalu Interklasa możliwość skorzystania z usługi Kącik eksperta przedmiotowego.
  2. Ekspertami portalu Interklasa są pracownicy naukowi polskich uczelni, doświadczeni nauczyciele oraz przedmiotowi doradcy metodyczni.
  3. Użytkownik, zadając pytanie z danego przedmiotu, wysyła formularz zapytania z właściwej strony przedmiotowej i podaje: treść pytania, swój pseudonim, klasę i szkołę, a także koniecznie swój poprawny adres e-mail.
  4. Treść odpowiedzi, wysyłana pocztą elektroniczną, zawsze jest dostosowana do wieku pytającego.
  5. Wybrane pytania z wyjaśnieniami eksperta są zamieszczane na stronach portalu Interklasa jako "Odpowiedzi eksperta" bez podawania informacji o autorze pytania.
  6. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji udzielonych przez ekspertów.
  7. Redakcja zastrzega sobie prawo do zawieszenia działalności wybranych lub wszystkich usług Kącika eksperta przedmiotowego bez podania przyczyn takiego działania.
 7. Komentarze do artykułów na portalu Interklasa
  1. Podmiot prowadzący platformę zapewnia użytkownikom portalu Interklasa możliwość wyrażania opinii o artykułach dostępnych w portalu.
  2. Komentarze są wykorzystywane jako sposób przekazania uwag i spostrzeżeń nadesłanych przez użytkowników portalu innym użytkownikom, a także w celu przekazania Redakcji portalu potrzeb i zainteresowań internautów.
  3. Komentarze wyświetlane są zawsze pod treścią artykułu.
  4. Dodawanie Komentarzy do artykułów odbywa się poprzez mechanizm zamieszczony na stronach Interklasy.
  5. W formularzu dodawania Komentarza użytkownik podaje: temat komentarza, jego treść, swój pseudonim oraz ewentualnie swój adres e-mail.
  6. Publikacja Komentarza na stronie serwisu Interklasa następuje po zaakceptowaniu zgłoszenia przez Redakcję.
  7. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści Komentarza, przed jego umieszczeniem na stronach portalu.
  8. Redakcja nie informuje zgłaszającego o przyjęciu bądź odrzuceniu Komentarza ani o ewentualnych, dokonanych w nim zmianach, o których mowa jest w punkcie 7.
  9. Redakcja nie ma obowiązku przyjmowania każdego zgłoszonego Komentarza.
  10. Komentarz nie może zawierać wulgaryzmów, wyrazów obraźliwych, opinii naruszających prawo polskie i międzynarodowe, treści faszystowskich, pornograficznych, dotyczących używek, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, naruszające prawa innych osób lub zasady współżycia społecznego itp.
  11. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść Komentarzy
 8. Katalog stron internetowych w portalu Interklasa
  1. Podmiot prowadzący platformę zapewnia użytkownikom portalu Interklasa możliwość korzystania z katalogu stron internetowych.
  2. Do katalogu stron internetowych przyjmowane są zgłoszenia następujących zasobów:
   • wszystkie strony zawierające w swojej treści zasoby edukacyjne,
   • witryny szkolne i klasowe,
   • strony domowe uczniów, nauczycieli i rodziców,
   • strony związane z odpoczynkiem i zainteresowaniami użytkowników portalu (zarówno dzieci, młodzieży, jak i dorosłych).
  3. Katalog podzielony jest na działy tematyczne, które mogą zawierać poddziały. Struktura katalogu przedstawiona jest w folderze "Mapa katalogu".
  4. W Katalogu stron internetowych w portalu Interklasa zamieszczane są przede wszystkim edukacyjne strony polskojęzyczne - wyjątek stanowią niektóre strony zgłaszane do kategorii językowych.
  5. Zgłoszenie i ewentualne zamieszczenie strony w "Katalogu" jest bezpłatne.
  6. Zgłoszenia strony może dokonać każdy użytkownik portalu Interklasa.
  7. Zgłoszenie strony do Katalogu stron internetowych odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy. W formularzu zgłaszający stronę podaje:
   • propozycję działu i poddziału w Katalogu, w którym ma zostać zamieszczona zgłoszona strona
   • tytuł, pod jakim ma ona występować w Katalogu,
   • adres zgłaszanej strony czyli URL,
   • krótki, poprawny językowo opis zawartości strony,
   • słowa kluczowe oddzielone przecinkami,
   • adres e-mail osoby zgłaszającej, oraz w przypadku witryn szkolnych:
    1. województwo,
    2. poziom szkoły (szkoła podstawowa, gimnazjalna, ponadgimnazjalna).
   Zgłaszający może także zaproponować nowe kategorie tematyczne, jakie chciałby znaleźć w Katalogu stron internetowych portalu Interklasa.
  8. Publikacja strony w Katalogu stron internetowych następuje po zaakceptowaniu zgłoszenia przez Redakcję portalu.
  9. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w przesłanych zgłoszeniach, przed umieszczeniem strony w Katalogu.
  10. Redakcja nie informuje zgłaszającego o przyjęciu bądź odrzuceniu zgłoszonej strony ani o ewentualnych, dokonanych zmianach, o których mowa jest w punkcie 9.
  11. Redakcja nie ma obowiązku przyjmowania do Katalogu każdej ze zgłoszonych stron.
  12. Treść każdej strony zgłoszonej do Katalogu jest sprawdzana przed zamieszczeniem jej na stronach portalu.
  13. Do Katalogu stron internetowych portalu Interklasa nie są przyjmowane strony sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, wzywające do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierające treści pornograficzne, faszystowskie, wulgarne, dotyczące używek, propagujące przemoc, obrażające uczucia religijne, naruszające prawa innych osób itp.
  14. W przypadku, gdy w zgłoszona do Katalogu strona nie otwiera się przez miesiąc od daty zgłoszenia zostaje usunięta z bazy.
  15. Strony znajdujące się w Katalogu stron internetowych sprawdzane są pod względem poprawności linku. Jeżeli dana strona się nie otwiera, zostaje przeniesiona w stan rezerwacji i nie jest widoczna na stronach Katalogu. Jeżeli strona nie jest dostępna przez trzy miesiące, zostaje usunięta z bazy. Aby uniknąć usunięcia strony z bazy Katalogu, zgłaszający powinien przesłać odpowiednią informację przez formularz zgłoszeniowy.
  16. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za zmianę treści strony znajdującej się na obcym serwerze, a wpisanej już w Katalogu. Redakcja prosi o przesłanie informacji o każdej stronie należącej do Katalogu, która zawiera treści niepożądane na adres: portal@interklasa.pl
 9. Czat
  1. Podmiot prowadzący platformę zapewnia użytkownikom portalu możliwość korzystania z usługi czat.
  2. Podmiot prowadzący platformę nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za tematykę rozmów prowadzonych za pomocą tej usługi, jak również za poglądy i opinie tam wyrażane.
  3. Niedopuszczalne jest poruszanie na czacie tematów związanych z pornografią, używkami, sprzecznych z prawem polskim i międzynarodowym, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, o treściach faszystowskich, wulgarnych, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób itp.
  4. Nie można wykorzystywać usługi do celów uznanych powszechnie za naganne moralnie i społecznie niewłaściwe.
  5. Podmiot prowadzący platformę zastrzega sobie prawo do usunięcia z czata osoby zachowującej się niezgodnie z niniejszym regulaminem, bez podania powodów.
 10. §8
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać na adres naduzycia@interklasa.pl
  2. Podmiot prowadzący platformę zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na stronach portalu.