WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

Załącznik nr 2 do Statutu Gimnazjum w Rudach.
Zaopiniowany pozytywnie przez:
RADĘ RODZICÓW przy Gimnazjum w Rudach
SAMORZĄD UCZNIOWSKI przy Gimnazjum w Rudach


Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.

SPIS TREŚCI

 1. Postanowienia ogólne
 2. Szczegółowe zasady oceniania wewnątrzszkolnego
 3. Klasyfikacja śródroczna
 4. Klasyfikowanie końcoworoczne
 5. Egzamin poprawkowy
 6. Egzamin sprawdzający
 7. Egzamin gimnazjalny
 8. Egzamin klasyfikacyjny
 9. Postanowienia końcowe

§ I. Postanowienia ogólne

 1. Wewnątrzszkolny system oceniania zawiera szczegółowe zasady oceniania i klasyfikowania uczniów z uwzględnieniem przepisów w/w rozporządzenia. Został on skonsultowany z samorządem uczniowskim oraz radą rodziców. Zatwierdzony Uchwałą nr 2/2002 Rady Pedagogicznej Gimnazjum w Rudach w dniu 30 sierpnia 2002 r.
 2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje wiadomości i umiejętności ucznia wynikające z wybranych programów nauczania ( Szkolny Zestaw Programów Nauczania), w tym z Podstaw Programowych poszczególnych przedmiotów.
 3. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z wybranych programów nauczania - Szkolny Zestaw Programów Nauczania- w tym z Podstaw Programowych poszczególnych przedmiotów oraz formułowaniu oceny.
 4. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje następujące elementy:
  1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów),
  2. bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie, według skali i w formach przyjętych w szkole,
  3. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
  4. ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec semestru oraz roku szkolnego, warunki ich poprawiania.
 5. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
  1. poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,
  2. pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu własnego rozwoju,
  3. motywowanie ucznia do dalszej pracy,
  4. dostarczenie rodzicom lub prawnym opiekunom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,
  5. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej.

POCZĄTEK

§ II. Szczegółowe zasady oceniania wewnątrzszkolnego

 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów ( ilość sprawdzianów, prac klasowych, przewidywane terminy oraz inne istotne informacje). Powinno to mieć miejsce na jednej z pierwszych lekcji w danym roku szkolnym, o wszelkich zmianach wynikających z uzasadnionych okoliczności uczniowie powinni być informowani na bieżąco.
 2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów o zasadach oceniania zachowania.
 3. Rodzice lub prawni opiekunowie ucznia uzyskują informacje wymienione w punkcie 1 i 2 paragrafu II na pierwszej wywiadówce w danym roku szkolnym - II lub III tydzień września.
 4. Oceny są jawne dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione prace pisemne-kontrolne uczeń otrzymuje do wglądu na lekcji (nie później niż dwa tygodnie po napisaniu pracy);
 5. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).
 6. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel powinien uzasadnić każdą ocenę. Okresowe prace pisemne (klasowe) z języka polskiego powinny być zaopatrzone w krótką recenzję, która objaśnia kryteria brane pod uwagę przy wystawianiu oceny.
 7. Nauczyciel przy wystawianiu ocen z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki powinien brać pod uwagę w szczególności wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających z uczestnictwa w zajęciach.
 8. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w punkcie 1 paragrafu II, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, z zastrzeżeniem punktu 9 i 10 paragrafu II.
 9. Dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w punkcie 8 paragrafu II, do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, o której mowa w art. 71b ust. 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, z zastrzeżeniem punktu 10 paragrafu II.
 10. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w punkcie 8 paragrafu II, do indywidualnych potrzeb ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 11. Uczeń ma prawo poprawiania ocen cząstkowych na warunkach określonych przez nauczyciela danego przedmiotu.
 12. Nauczyciele uczący poszczególnych przedmiotów powinni w miarę systematycznie stawiać uczniom oceny cząstkowe.
 13. Uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego, decyzję o zwolnieniu podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii lub zaświadczenia wydanego przez lekarza lub poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo inną poradnię specjalistyczną; w przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony".
 14. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w art. 71b ust. 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony".
 15. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie, o którym mowa w punkcie 14 paragrafu II, może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 16. Ocenianie odbywa się w stopniach szkolnych według następującej skali:
  1. stopień celujący - 6
  2. stopień bardzo dobry - 5
  3. stopień dobry - 4
  4. stopień dostateczny - 3
  5. stopień dopuszczający - 2
  6. stopień niedostateczny - 1
 17. Dopuszcza się stosowanie znaku + (plus) obok ocen bieżących, za wyjątkiem oceny celującej, bardzo dobrej i niedostatecznej. Wzmacnia on ocenę, nie przewiduje się stosowania znaku plus w pracach pisemnych, kontrolnych obejmujących większą część materiału.
 18. W pracach pisemnych, w których obowiązuje punktowy system oceniania, przyjmuje się następujące kryteria procentowe:
  1. 91 - 100% - bardzo dobry
  2. 76 - 90% - dobry
  3. 51 - 75% - dostateczny
  4. 40 - 50% - dopuszczający
  5. poniżej 40% - niedostateczny
 19. W przypadku stosowania znaku plus:
  1. powyżej 45% - plus dopuszczający
  2. powyżej 70% - plus dostateczny
  3. powyżej 85% - plus dobry
 20. Ocena celująca obejmuje wiadomości i umiejętności wykraczające poza realizowany program nauczania (nie na każdym sprawdzianie można ją uzyskać).
 21. Oceny bieżące dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

POCZĄTEK

§ III. Klasyfikowanie śródroczne

 1. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustalaniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny z zachowania, według skali określonej poniżej, z zastrzeżeniem punktów 8, 9 i 10 paragrafu II.
 2. Klasyfikowanie śródroczne ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania, zgodnie z punktem 3 paragrafu III.
 3. Oceny klasyfikacyjne śródroczne oraz ocena z zachowania śródroczna dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
 4. Klasyfikowanie śródroczne uczniów wprowadza się dwa razy w ciągu roku szkolnego:
  1. w ostatnim tygodniu listopada
  2. w drugim tygodniu marca
 5. Dokładne daty są ustalane na początku roku szkolnego i podawane do wiadomości uczniom oraz ich rodzicom lub prawnym opiekunom.
 6. Oceny klasyfikacyjne śródroczne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne a oceny z zachowania wychowawca klasy w porozumieniu z samorządem klasowym i po konsultacji z innymi nauczycielami z zachowaniem zasad niniejszego regulaminu.
 7. Na tydzień przed śródrocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej uczniowie powinni zostać poinformowani o przewidywanych ocenach z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz o ocenie z zachowania.
 8. Oceny klasyfikacyjne końcoworoczne oraz śródroczne ustala się w stopniach według następującej skali:
 9. Nie dopuszcza się przy stawianiu ocen klasyfikacyjnych śródrocznych znaków plus i minus.
 10. Kryteria brane pod uwagę przy wystawianiu poszczególnych ocen:
  1. Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
   1. posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie oraz
   2. samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania związane z danym przedmiotem oraz
   3. biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych z programu nauczania przedmiotu w danej klasie a także wykraczające poza ten program oraz proponuje rozwiązania nietypowe, prezentuje innowacyjne podejście
    lub
   4. osiąga sukcesy w olimpiadach przedmiotowych lub w innych konkursach, zawodach sportowych, kwalifikuje się do finałów na szczeblu regionalnym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.
  2. Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
   1. opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania przedmiotu dla danej klasy oraz
   2. sprawnie posługuje się zdobytą wiedzą, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne ujęte programem nauczania oraz
   3. potrafi zastosować zdobytą wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach
   4. zna i potrafi używać podstawowych pojęć związanych z przedmiotem
  3. Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
   1. nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania przedmiotu dla danej klasy, ale
   2. poprawnie stosuje zdobytą wiedzę do samodzielnego rozwiązywania typowych zadań teoretycznych i praktycznych.
  4. Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
   1. nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania przedmiotu dla danej klasy, ale
   2. poprawnie rozwiązuje i wykonuje (dopuszczalne z pomocą nauczyciela) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności.
  5. Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
   1. ma braki w wiadomościach i umiejętnościach przewidzianych programem nauczania przedmiotu dla danej klasy, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia elementarnej wiedzy z danego przedmiotu na dalszym etapie kształcenia oraz
   2. rozwiązuje lub wykonuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu trudności z pomocą nauczyciela.
  6. Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
   1. nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania przedmiotu dla danej klasy, a braki te uniemożliwiają zdobycie elementarnej wiedzy z tego przedmiotu na dalszym etapie kształcenia oraz
   2. nie potrafi rozwiązać i wykonać zadań o niewielkim stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela.
 11. Ocena z zachowania powinna uwzględniać w szczególności:
  1. funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym,
  2. respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.
 12. Ocenę z zachowania śródroczną ustala się według następującej skali:
  1. wzorowe,
  2. dobre,
  3. poprawne,
  4. nieodpowiednie.
 13. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:
  1. oceny z zajęć edukacyjnych,
  2. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
 14. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna,
 15. Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy w porozumieniu z samorządem klasowym według kryteriów podanych w punktach od 16 do 22.
 16. Ocenę wzorową z zachowania otrzymuje uczeń, który spełnia przynajmniej trzy warunki spośród wymienionych:
  1. przestrzega w pełnym zakresie ogólnie przyjętych norm zachowań, jego zachowanie jest nienaganne,
  2. reprezentuje z sukcesami szkołę w konkursach, zawodach, olimpiadach,
  3. działa aktywnie w organizacji szkolnej,
  4. w zeszycie uwag i spostrzeżeń ma dużo uwag pozytywnych,
  5. wzorowo wywiązuje się z nałożonych na niego obowiązków szkolnych,
  6. chętnie wykonuje prace zlecone przez nauczyciela lub innego pracownika szkoły albo wykazuje dużą aktywność w klasie.
 17. Oceny wzorowej nie może otrzymać uczeń, który ma:
  1. uwagi negatywne w zeszycie uwag i spostrzeżeń,
  2. godzinę i więcej nieusprawiedliwionej nieobecności lub dużo spóźnień,
  3. doprowadził do konflikt, którego nie potrafił rozwiązać wychowawca klasy i konieczna była interwencja dyrektora szkoły.
 18. Ocenę dobrą z zachowania otrzymuje uczeń, który spełnia przynajmniej trzy warunki spośród wymienionych:
  1. jego zachowanie nie budzi zastrzeżeń, w razie drobnego wykroczenia natychmiast reaguje na uwagę nauczyciela, potrafi przyznać się do błędu i naprawić wyrządzoną szkodę,
  2. wykonuje wszelkie polecenia nauczyciela lub innego pracownika szkoły,
  3. działa w jakieś organizacji szkolnej,
  4. reprezentuje szkołę w różnego rodzaju konkursach lub zawodach,
  5. właściwie wywiązuje się z nałożonych na niego obowiązków szkolnych,
  6. nie ma znaczących uwag negatywnych w zeszycie uwag i spostrzeżeń.
 19. Oceny dobrej nie może otrzymać uczeń, który ma:
  1. dużo drobnych uwag negatywnych lub jedną znaczącą,
  2. więcej niż pięć godzin nieusprawiedliwionej nieobecności,
  3. doprowadził do konflikt, którego nie potrafił rozwiązać wychowawca klasy i konieczna była interwencja dyrektora szkoły.
 20. Oceną poprawną z zachowania otrzymuje uczeń, który spełnia przynajmniej trzy warunki spośród wymienionych:
  1. zdarzają mu się wykroczenia, ale reaguje na uwagi nauczyciela lub innego pracownika szkoły,
  2. wywiązuje się z większości poleceń nauczycieli lub innych pracowników szkoły,
  3. nie reprezentuje szkoły w zawodach lub konkursach,
  4. nie działa w żadnej organizacji szkolnej lub pozaszkolnej,
  5. ma więcej niż pięć godzin nieusprawiedliwionej nieobecności (nie więcej niż dwa tygodnie),
  6. ma dużo uwag negatywnych.
 21. Oceny poprawnej nie może otrzymać uczeń, który ma:
  1. dużo uwag znaczących
  2. ponad dwa tygodnie nieobecności nieusprawiedliwionej
  3. często doprowadza do konfliktów, w których musi reagować dyrektor szkoły
  4. wszedł w konflikt z prawem.
 22. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który spełnia jeden warunek spośród wymienionych:
  1. notorycznie wagaruje,
  2. doprowadza do poważnych incydentów na terenie szkoły, a po rozmowie z pedagogiem szkolnym lub dyrektorem szkoły nie zmienia swego zachowania,
  3. wszedł w konflikt z prawem.

POCZĄTEK

§ IV. Klasyfikowanie końcoworoczne

 1. Klasyfikowanie końcoworoczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych końcoworocznych, według skali, o której mowa w punkcie 8 i 9 paragrafu III, przy zachowaniu kryteriów wymienionych w punkcie 10 paragrafu III oraz oceny zachowania, według skali, o której mowa w punkcie 12 paragrafu III przy zachowaniu kryteriów i zasad wymienionych w punktach od 13 do 22 paragrafu III.
 2. Klasyfikowanie końcoworoczne ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania, zgodnie z punktem 3 paragrafu IV.
 3. Oceny klasyfikacyjne końcoworoczne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne a oceny z zachowania końcoworoczne wychowawca klasy w porozumieniu z samorządem klasowym i po konsultacji z innymi nauczycielami z zachowaniem zasad niniejszego regulaminu.
 4. Oceny klasyfikacyjne końcoworoczne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne. Ocena klasyfikacyjna końcoworoczna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
 5. Na miesiąc przed końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawcy poszczególnych klas są zobowiązani pisemnie poinformować ucznia i jego rodziców lub prawnych opiekunów o przewidywanych dla niego ocenach niedostatecznych lub o obniżeniu oceny z zachowania ( jedynie ocenę nieodpowiednią uważa się za ocenę obniżoną).
 6. Na tydzień przed końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele poszczególnych przedmiotów są zobowiązani ustnie poinformować ucznia o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych końcoworocznych z zajęć edukacyjnych.
 7. Na tydzień przed końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawcy poszczególnych klas są zobowiązani ustnie poinformować ucznia o przewidywanej dla niego ocenie z zachowania.
 8. Ocena niedostateczna w klasyfikacji końcoworocznej powinna zostać wpisana do dziennika lekcyjnego przez nauczyciela na tydzień przed końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, zaś pozostałe oceny powinny zostać wpisane do dziennika lekcyjnego na 3 dni przed końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

POCZĄTEK

§ V. Egzamin poprawkowy

 1. Uczeń, który w wyniku końcoworocznej klasyfikacji otrzymał jedną ocenę niedostateczną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 2. Możliwość zdawania egzaminu poprawkowego nie dotyczy uczniów klas trzecich gimnazjum.
 3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z sztuki, informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.
 4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
  1. dyrektor szkoły lub osoba przez niego wyznaczona - jako przewodniczący komisji,
  2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminator,
  3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.
 6. Nauczyciel, o którym mowa w punkcie 5, podpunkt b paragrafu V (nauczyciel egzaminujący) może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor gimnazjum powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 7. Obserwatorem pracy komisji może być rodzic lub prawny opiekun ucznia, który przystępuje do egzaminu poprawkowego.
 8. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:
  1. skład komisji,
  2. termin egzaminu,
  3. pytania egzaminacyjne,
  4. wynik egzaminu oraz
  5. ocenę ustaloną przez komisję.
 9. Do protokołu załącza się prace pisemne ucznia i zwięzłą informację o jego ustnych odpowiedziach.
 10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
 11. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzyma promocji i będzie powtarzał klasę z zastrzeżeniem punktu 12 paragrafu V.
 12. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia gimnazjum, rada pedagogiczna może promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia edukacyjne są zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

POCZĄTEK

§ VI. Egzamin sprawdzający

 1. Uczeń ma prawo do przystąpienia do egzaminu sprawdzającego, jeżeli ustalona przez nauczyciela ocena śródroczna lub końcoworoczna jest jego zdaniem lub zdaniem jego rodziców (prawnych opiekunów) zaniżona.
 2. Prawo do egzaminu sprawdzającego nie przysługuje uczniowi, który otrzymał więcej niż jedną ocenę niedostateczną śródroczną lub końcoworoczną z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania.
 3. Egzamin sprawdzający przeprowadza się na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) zgłoszoną do dyrektora szkoły, na co najmniej trzy dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej (nie wlicza się sobót i niedziel). Termin przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego ustala dyrektor szkoły; powinno to jednak mieć miejsce przed podsumowującym posiedzeniem rady pedagogicznej końcoworocznym lub śródrocznym.
 4. Do przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie:
  1. dyrektor szkoły lub osoba przez niego wyznaczona - jako przewodniczący komisji,
  2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminator,
  3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.
 5. W egzaminie sprawdzającym może uczestniczyć bez prawa głosu rodzic lub prawny opiekun ucznia na wniosek skierowany do dyrektora szkoły.
 6. Nauczyciel uczący ucznia danych zajęć edukacyjnych może być zwolniony na własną prośbę lub w innych uzasadnionych przypadkach z udziału w pracy komisji egzaminacyjnej. Wówczas na egzaminatora powołuje się innego nauczyciela takich samych zajęć edukacyjnych lub nauczyciela z innej szkoły w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 7. Egzamin sprawdzający przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, za wyjątkiem sztuki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.
 8. Pytania (ćwiczenia, zadania praktyczne) egzaminacyjne proponuje egzaminator, a zatwierdza przewodniczący komisji w porozumieniu z członkiem komisji. Stopień trudności pytań musi odpowiadać kryterium stopnia, o który ubiega się uczeń.
 9. Komisja na podstawie przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego może:
  1. podwyższyć stopień - w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu,
  2. pozostawić stopień ustalony przez nauczyciela - w przypadku negatywnego wyniku egzaminu.
 10. Z przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego sporządza się protokół zawierający:
  1. skład komisji,
  2. termin egzaminu,
  3. pytania egzaminacyjne,
  4. wynik egzaminu oraz
  5. ocenę ustaloną przez komisję.
 11. Do protokołu załącza się pisemne odpowiedzi ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia, w którym wpisuje się datę egzaminu oraz ustalony stopień.
 12. Od stopnia ustalonego w wyniku egzaminu sprawdzającego odwołanie nie przysługuje.

POCZĄTEK

§ VII. Egzamin gimnazjalny

 1. Uczeń kończy gimnazjum, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od niedostatecznej, ponadto jeżeli przystąpił do egzaminu gimnazjalnego, o którym mowa w paragrafie 27, ust 1 i 2 Rozporządzenia MEN z dnia 21 marca 2001 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminu i sprawdzianu w szkołach publicznych.
 2. W trzeciej klasie gimnazjum komisja okręgowa przeprowadza egzamin obejmujący:
  1. umiejętności i wiadomości z zakresu przedmiotów humanistycznych,
  2. umiejętności i wiadomości z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, określonych w standardach wymagań ustalonych odrębnymi przepisami, zwany dalej "egzaminem gimnazjalnym".
 3. Egzamin gimnazjalny ma charakter powszechny i obowiązkowy, z zastrzeżeniem punktu 16 rozdziału VII.
 4. Komisje okręgowe opracowują, w porozumieniu z Centralną Komisją Egzaminacyjną w Jaworznie, i ogłaszają informator, zawierający opis zakresu egzaminu gimnazjalnego oraz kryteriów oceniania i form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, a także przykłady zadań, nie później niż do dnia 31 sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, w którym przeprowadzany jest egzamin gimnazjalny.
 5. Informator, o którym mowa w punkcie 4 paragrafu VII, jest opracowywany i ogłaszany również w językach mniejszości narodowych.
 6. Informator publikuje się co najmniej na dwa lata przed terminem egzaminu gimnazjalnego. Informator oznaczony jest nazwą i numerem nadanym przez komisję okręgową.
 7. Egzamin gimnazjalny przeprowadza się w maju, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie.
 8. Każda część egzaminu gimnazjalnego przeprowadzana jest innego dnia i trwa 120 minut, z zastrzeżeniem punktu 9 paragrafu VII.
 9. Dla uczniów, o których mowa w punkcie 13 paragraf VII, czas trwania egzaminu gimnazjalnego może być przedłużony, nie więcej jednak niż o 60 minut.
 10. Na każdym zestawie do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego, zawierającym zestaw zadań i karty odpowiedzi, jest zamieszczony kod ucznia, nadany przez komisję okręgową. Uczniowie nie podpisują zestawów.
 11. W celu zorganizowania egzaminu gimnazjalnego dyrektor komisji okręgowej powołuje przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego, upoważniając go do powołania pozostałych członków tego zespołu. Przewodniczącym szkolnego zespołu egzaminacyjnego może być dyrektor szkoły lub wskazany przez niego nauczyciel zatrudniony w danej szkole. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego powołuje pozostałych członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego, spośród nauczycieli zatrudnionych w danej szkole.
 12. Do zadań przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego należy w szczególności:
  1. nadzorowanie przygotowania sal, w których ma być przeprowadzony egzamin gimnazjalny, zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,
  2. ustalenie spośród członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego składu zespołów nadzorujących przebieg egzaminu gimnazjalnego w poszczególnych salach, w tym wyznaczenie przewodniczących tych zespołów - w przypadku, gdy egzamin gimnazjalny ma być przeprowadzony w kilku salach; członkami zespołu nadzorującego nie mogą być nauczyciele przedmiotów wchodzących w zakres danej części egzaminu,
  3. sprawdzenie nienaruszenia przesyłek zawierających zestawy zadań i karty odpowiedzi oraz ich zabezpieczenie; w przypadku stwierdzenia, że przesyłki zostały naruszone, przewodniczący zawiesza i powiadamia o tym komisję okręgową,
  4. sprawdzenie ilości dostarczonych do szkoły zestawów zadań i kart odpowiedzi oraz zamieszczenie odpowiedniej informacji w protokole,
  5. poinformowanie uczniów o warunkach przebiegu egzaminu gimnazjalnego - przed rozpoczęciem egzaminu gimnazjalnego,
  6. nadzorowanie prawidłowego przebiegu egzaminu gimnazjalnego,
  7. przedłużenie czasu trwania egzaminu gimnazjalnego dla uczniów, o których mowa w punkcie 13 paragrafu VII,
  8. sporządzenie wykazu uczniów, którzy nie przystąpili do egzaminu gimnazjalnego albo przerwali egzamin gimnazjalny, oraz niezwłocznie po zakończeniu egzaminu gimnazjalnego przekazanie tego wykazu dyrektorowi komisji okręgowej,
  9. zabezpieczenie, po zakończeniu egzaminu gimnazjalnego, zestawów zadań i kart odpowiedzi uczniów i niezwłoczne dostarczenie ich do miejsca wskazanego przez dyrektora komisji okręgowej,
  10. nadzorowanie prawidłowego zabezpieczenia pozostałej dokumentacji dotyczącej przygotowania i przebiegu egzaminu gimnazjalnego.
 13. Uczniowie z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w art. 71b ust. 3b ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty. Opinia powinna być wydana przez poradnię nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym odbywa się egzamin gimnazjalny
 14. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego do indywidualnych potrzeb ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 15. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przystępują do egzaminu gimnazjalnego.
 16. Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim ze sprzężoną niepełnosprawnością, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, który nie rokuje kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej, może być zwolniony przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), zaopiniowany przez dyrektora szkoły.
 17. Laureaci ostatniego stopnia wojewódzkich konkursów przedmiotowych oraz finaliści ponadwojewódzkich konkursów przedmiotowych z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części tego egzaminu, o której mowa w punkcie 2 paragrafu VII. Dyrektor komisji okręgowej stwierdza uprawnienie do zwolnienia. Zwolnienie z części egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem w tej części najwyższego wyniku.
 18. Uczeń, który z przyczyn losowych bądź zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu w ustalonym terminie albo przerwał egzamin gimnazjalny, przystępuje do egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.
 19. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę gimnazjum oraz przystępuje do egzaminu gimnazjalnego w następnym roku, z zastrzeżeniem punktu 20 paragrafu VII.
 20. W szczególnych przypadkach losowych bądź zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie egzaminu gimnazjalnego w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego.
 21. W każdej sali, w której jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny, przebywa co najmniej trzech członków zespołu nadzorującego, o którym mowa w punkcie 13 paragrafu VII.
 22. W sali, w której jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny, oprócz zdających i zespołu nadzorującego, mogą przebywać osoby wymienione w punkcie oraz przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego. W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego w/w osoby nie mogą objaśniać ani komentować zadań, a także udzielać wskazówek dotyczących ich rozwiązywania.
 23. W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego każdy uczeń pracuje przy osobnym stoliku. Stoliki ustawione są w jednym kierunku, w odległości zapewniającej samodzielność pracy uczniów.
 24. W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego uczniowie nie powinni opuszczać sali. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej. W sali, w której jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny, nie można korzystać z żadnych środków łączności.
 25. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zestawu zadań przez ucznia, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego unieważnia pracę tego ucznia i przerywa jego egzamin gimnazjalny. Informację o unieważnieniu pracy ucznia zamieszcza się w protokole.
 26. Prace uczniów sprawdzają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9b ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, powołani przez dyrektora komisji okręgowej. Wynik egzaminu gimnazjalnego ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów wystawionych przez egzaminatorów. Uczeń może uzyskać za każdą część egzaminu gimnazjalnego - po 50 punktów.
 27. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).
 28. Wynik egzaminu gimnazjalnego ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.
 29. Wynik egzaminu gimnazjalnego nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku egzaminu gimnazjalnego nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły
 30. Wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach odpowiednio egzaminu gimnazjalnego dla każdego ucznia komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno - wychowawczych. Zaświadczenie dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).
 31. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sporządza protokół przebiegu egzaminu gimnazjalnego. Protokół podpisują członkowie szkolnego zespołu egzaminacyjnego. Protokół przekazuje się niezwłocznie właściwej komisji okręgowej.
 32. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sporządza protokół przebiegu egzaminu gimnazjalnego oraz protokół przebiegu prac tego zespołu. Protokoły, o których mowa, podpisują członkowie odpowiednich zespołów i przekazuje się je niezwłocznie właściwej komisji okręgowej.
 33. W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego na sali mogą być obecni delegowani przedstawiciele organów sprawujących nadzór pedagogiczny oraz delegowani przedstawiciele Komisji Centralnej.
 34. Dyrektor komisji okręgowej może powołać, spośród nauczycieli lub pracowników komisji okręgowej, osoby sprawdzające prawidłowość przebiegu egzaminu gimnazjalnego w szkole.
 35. Za zgodą dyrektora komisji okręgowej, obserwatorami egzaminu gimnazjalnego mogą być przedstawiciele szkół wyższych, publicznych placówek doskonalenia nauczycieli oraz wychowawca klasy, do której uczęszczał uczeń.
 36. Osoby, o których mowa w punkcie 35 paragrafu VII nie uczestniczą w przeprowadzaniu egzaminu gimnazjalnego ani w ustalaniu wyników.
 37. Uczeń, który jest chory albo niepełnosprawny, w czasie trwania egzaminu gimnazjalnego może korzystać ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę lub niepełnosprawność.
 38. Uczeń może, w terminie 2 dni od daty odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, zgłosić zastrzeżenia do dyrektora komisji okręgowej, jeżeli uzna, że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania. Dyrektor komisji okręgowej rozpatruje zgłoszone zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty ich otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora komisji okręgowej jest ostateczne.
 39. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego na skutek zastrzeżeń, o których mowa w punkcie 38 paragrafu VII, lub z urzędu dyrektor komisji okręgowej może unieważnić egzamin i zarządzić jego ponowne przeprowadzenie. Unieważnienie może nastąpić w stosunku do wszystkich uczniów w szkole a także w stosunku do poszczególnych uczniów.
 40. W przypadku niemożności ustalenia wyników egzaminu gimnazjalnego z powodu zaginięcia lub zniszczenia prac egzaminacyjnych, dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, zarządza ponowne przeprowadzenie egzaminu.
 41. Zestawy zadań i karty odpowiedzi dla egzaminu gimnazjalnego są przygotowywane, przechowywane i przekazywane w warunkach uniemożliwiających ich nieuprawnione ujawnienie. W przypadku ich nieuprawnionego ujawnienia decyzje, co do dalszego przebiegu egzaminu podejmuje dyrektor komisji okręgowej w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej.

POCZĄTEK

§ VIII. Egzamin klasyfikacyjny

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 2. Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 3. Na pisemną prośbę ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
 4. Pisemna prośba powinna zostać przedłożona dyrektorowi szkoły na 3 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej z tym, iż uczeń powinien zostać poinformowany o fakcie nieklasyfikowania z powodu wymienionego w punkcie 1 paragrafu VIII na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.
 5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
 6. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia dyrektor szkoły z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
 7. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki (techniki) oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.
 8. Pytania (ćwiczenia, zadania praktyczne) egzaminacyjne proponuje egzaminator, a zatwierdza przewodniczący komisji w porozumieniu z członkiem komisji. Stopień trudności pytań musi odpowiadać kryterium stopnia, o który ubiega się uczeń.
 9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
  1. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,
  2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący,
  3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.
 10. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:
  1. skład komisji,
  2. termin egzaminu,
  3. pytania egzaminacyjne,
  4. wynik egzaminu oraz
  5. ocenę ustaloną przez komisję.
 11. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
 12. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły.
 13. Uczeń, który nie zdał egzaminu klasyfikacyjnego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.

POCZĄTEK

§ IX. Postanowienia końcowe

 1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał oceny klasyfikacyjne końcoworoczne wyższe od stopnia niedostatecznego.
 2. Uczeń kończy gimnazjum, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej uzyskał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej i jeżeli ponadto przystąpił odpowiednio egzaminu gimnazjalnego.
 3. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).
 4. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).
 5. Laureaci ostatniego stopnia wojewódzkich konkursów przedmiotowych w gimnazjum otrzymują z danego przedmiotu celującą ocenę klasyfikacyjną końcoworoczną.
 6. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w punkcie 1 paragrafu IX , nie otrzymuje promocji i powtarza tę samą klasę.
 7. Uczeń, który w klasyfikacji śródrocznej za II semestr uzyskał wzorowe zachowanie oraz osiągnął średnią ocen 4,75 i więcej ze wszystkich obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, nie wliczając religii, otrzymuje list gratulacyjny dla rodziców (opiekunów) i zostaje wliczony w grono uczniów gimnazjum "Wzorowych w nauce i zachowaniu" - co znajduje swoje odbicie w galerii szkolnej, odsłanianej corocznie w III semestrze.
 8. Uczeń, który w klasyfikacji końcoworocznej uzyskał, co najmniej dobre zachowanie oraz średnią ocen 4,75 i więcej ze wszystkich obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, nie wliczając religii, otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem.

POCZĄTEK