Odcinek i trójkąt w układzie współrzędnych na płaszczyźnie

 

  Jeśli A = (xA, yA), B = (xB, yB), to długość odcinka wyraża się wzorem
|AB|=
 
Jeśli A = (xA, yA), B = (xB, yB) to punkt S = (xs, ys) który jest środkiem odcinka ma współrzędne
   
   
 
Jeśli punkty A = (xA, yA), B = (xB, yB), C = (xc, yc) są wierzchołkami trójkąta, a punkt G = (xG, yG) jest środkiem ciężkości trójkąta (tzn. punktem przecięcia środkowych tego trójkąta), to

   
 
Jeśli punkty A = (xA, yA), B = (xB, yB), C = (xc, yc) są wierzchołkami trójkąta to jego pole  obliczamy według wzoru
PDABC =   |d(,)|
  Pamiętamy przy obliczaniu pola trójka że wektory muszą mieć ten sam punkt zaczepienia.