Wywiad


 

Wywiad z Honorowym Konsulem Królestwa Belgii Janem Spilliaert

Wywiad odbył się 24 lutego w Szkole Podstawowej nr 21 w Poznaniu ,
 
 Tekst wywiadu języku angielskim

Pan Konsul odpowiada na pytania. autorzy strony z Panem Konsulem Tablica pomogła w zrozumieniu podziału administracyjnego Belgii

Jak wygląda codzienne życie Belgów?

Życie Belgów nie różni się specjalnie od życia Polaków. Belgowie wstają trochę później niż Polacy. Przerwę na lunch mają o godzinie 12.00, trwa ona około 1,5 godziny. W szkołach jest również taka długa przerwa. Belgowie nie pracują w soboty. 

Jak Belgowie czują się jako gospodarze parlamentu europejskiego?

Jest to dla Belgów niewątpliwy zaszczyt. Decyzję o ulokowaniu administracji parlamentu europejskiego w Brukseli podjęli jednak politycy, nie pytano się Belgów o zdanie. Dla ludzi mieszkających w Brukseli od pokoleń, nie zawsze jest to plus. Pracujący dla parlamentu zajmują centrum i najlepsze tereny w mieście na mieszkania i biura. Tubylcy muszą przenosić się poza centrum miasta. Na potrzeby parlamentu europejskiego pracuje mnóstwo ludzi jako tłumacze, ochroniarze, kucharze, administracja. Parlament jest właściwie miastem w mieście, z własną infrastrukturą. 

Jaki jest podział administracyjny kraju?

Belgia jako państwo powstała w 1830 roku.
W Belgii mówi się trzema podstawowymi językami: niderlandzkim, francuskim, niemieckim (mniejszość niemiecka).
Północna część Belgii to Flandria.

Południowa część Belgii to Walonia.
Bruksela leży w części flamandzkiej – znajdują się tu: parlament europejski, parlament belgijski, parlament flamandzki, część parlamentu walońskiego.

We Flandrii można wyróżnić województwa: Flandria Zachodnia, Flandria Wschodnia, Brabancja (Brabancja Flamandzka, Brabancja Walońska), Antwerpia, Limburgia (?)

W Belgii nie ma powiatów tak, jak w Polsce. Mają one tylko znaczenie podczas wyborów, gdy idą głosować wszyscy obywatele na kandydatów z danych powiatów. W Belgii istnieje obywatelski obowiązek uczestnictwa w wyborach. W Belgii nie ma funkcji starosty. Natomiast istnieje bardzo dużo gmin wiejskich i miejskich podobnie jak w Polsce. 

Jakie są tradycje Belgów?

Spośród dań kuchni belgijskiej najbardziej znane są frytki, które wymyślili Belgowie, brukselka, czekolada, piwa.
Są duże różnice regionalne w kuchni belgijskiej. Z ciekawszych dań można wymienić zupę, która zawiera połowę kurczaka, kawałki ryby, ziemniaki, marchewkę. Bardzo drogie krewetki „szare” są wyławiane z Morza Północnego. Gotowane krewetki można serwować w wydrążonym pomidorze, polane sosem z majonezu, ketchupu i odrobiny whisky.

Strój narodowy – są regiony, gdzie nie istnieje już pojęcie „strój narodowy”. Najczęściej są to stroje chłopskie – granatowe, z biało-czerwoną chustą i czepkiem.

Bardziej ciekawe są regionalne zwyczaje:
-         w Walonii są to pochody z olbrzymami. Za niesionym olbrzymem idą rozmaicie przebrani ludzie. Każde historyczne miasteczko ma swojego olbrzyma,
-         istnieją miasta, w których 4-5 razy na sto lat wynosi się i obnosi cały dzień ogromnego konia, na którym musi siedzieć 4 braci z tej samej rodziny,
-         w jednej z miejscowości nadmorskich odbywa się raz w roku pochód religijny – ludzie modlą się, pokutują, niektórzy dźwigają krzyże. 

Jakie są tradycje Bożego Narodzenia, Wielkanocy, Nowego Roku?

-         w niedzielę Wielkanocną dzieci boją się patrzeć w okno, dlatego że kto zobaczy chodzący dzwon, który roznosi czekoladowe jajka i zajączki będzie ślepy do końca życia,
-         w Boże Narodzenie nie spędza się świąt wyłącznie rodzinnie, czasem w szerszym gronie znajomych, często w restauracjach, nie ma również tak powszechnego udziału w mszy o północy jak w Polsce,
-         bardzo ważny dla dzieci jest dzień Św. Mikołaja – wielowiekowa tradycja. Św. Mikołaj jest przedstawiany w stroju biskupa i ma dwóch Murzynów do pomocy. Mieszka w Hiszpanii i tam przygotowuje wszystkie prezenty.   

Informacje o szkole:

-         Flamandowie uczą się w szkole j. niderlandzkiego oraz j. francuskiego od 5 r.ż.
-         Walonowie uczą się j. niderlandzkiego od 5 roku życia
-         w Brukseli Flamandowie uczą się j. francuskiego od 2roku życia
-         w Belgii nie ma zerówki, jest przedszkole, 6-letnia szkoła podstawowa od 6 roku życia, 6-letnia szkoła średnia, uczelnie wyższe
-         lekcje trwają 50 minut, w środy do 12.00, w inne dni do 16.00, 16.30
-         rok szkolny rozpoczyna się 1 IX i trwa do końca czerwca
-         przerwy w nauce to: dwa tygodnie zimowych ferii świątecznych, tydzień przerwy zimowej, dwa tygodnie wiosennych ferii świątecznych
-         liczebność klas wygląda różnie, na wsiach są czasem klasy łączone, ale maksymalnie w klasie może być do 25 uczniów
-         w Belgii istnieją szkoły państwowe i niepaństwowe (prywatne, katolickie). Szkół niepaństwowych jest najwięcej i jakość nauczania w nich jest lepsza
-         w szkole podstawowej jeden nauczyciel uczy swoich uczniów wszystkich przedmiotów od klasy I do VI

Jak to się stało, że Belgia jest królestwem?

W 1830r powstała Belgia, jeszcze wtedy nie było króla, ale już wtedy było ustalone, że rodzina książąt Sachsen-Coburg-Gotha a konkretnie Leopold, książę Sachsen-Coburg, został monarchą konstytucyjnym z wyboru (Leopold I).

Jakie są stosunki polsko-belgijskie?

Belgowie was za bardzo nie znają, jak słyszą o Polsce to sobie kojarzą ją z sprzątaczkami, mówię tak jak jest. Dzisiaj belgijskim radiu słuchałem wywiadu z prefektem polskiej misji katolickiej w Brukseli, dużo kobiet polskich pracuje (sprząta) u pracowników Parlamentu Europejskiego, Belgów. Znamy również polskich piłkarzy grających w belgijskich klubach piłkarskich, Michał Żewłakow. Stosunki są pozytywne.

Jak się żyje ludziom w Belgii i czy tam jest wysokie bezrobocie?

Bezrobocie istnieje również w Belgii, ale nie takie jak w Polsce.

Jakie rozrywki lubią Belgowie w wolnym czasie?

Ogólnie mówiąc to wygląda tak jak w Polsce. Dużo ludzi spędza czas przed telewizorem.

Popularne jest kolarstwo. W sobotnie popołudnia i niedzielne poranki można spotkać dużo ludzi w każdym wieku na rowerach. Wszyscy mają jednakowe stroje. Dzieci do szkoły jeżdżą rowerami do szkoły, po trasach rowerowych, których Belgii jest dużo. Również jest bardzo ważna piłka nożna, bilard. Lubiana jest również siatkówka tak jak w Polsce.

Panie Konsulu co warto zwiedzić w Belgii.?

W 1958r w Brukseli odbywała się Światowa Wystawa EXPO, jako symbol tej wystawy Belgowie wybudowali „atomium” model atomu (jest to model kryształu żelaza w powiększeniu) miła być rozebrana po wystawie, ale wszystkim się podobała. Jest obecnie dużą atrakcją turystyczną Brukseli. Właściwie symbolem Brukseli jest rzeźba siusiającego chłopca „Manneke pis”. Będąc w Belgii należy koniecznie spróbować frytek, małży, ostryg, naprawdę warto. Z przeciętnym Belgiem można się dogadać po angielsku.

Jakie portale internetowe np.:

www.belgium.pl strona stowarzyszenia Belgia Business Chaber w Warszawie

Jest masę portali wystarczy tylko poszukać. Nie mogę robić specjalnie reklamy, bo inni mogą się poczuć pokrzywdzeni, no i zależy o czym ma być ta strona.


 Angielski
 

- How do Belgians live?

The way of life in Poland and Belgium is similar.  In Belgium people sleep longer than in Poland.  Workers and students eat lunch at 12 o’clock.  The lunch break lasts 1,5 hour.  We don’t work on Saturdays.

- How do Belgians feel as the hosts of the European Parliament?

It’s a great honour.  However, the decision about situating the European administration in Brussels was made by politicians.  Not all citizens are satisfied, especially those who have lived in the capital from generations.  They often have to move to the suburbs of Brussels.  The Parliament has got its own infrastructure in the city centre.  A lot of people work as translators, guards, cooks, administration, etc. there.

- What is the administrative division of the country?

Belgium was created in 1830.  There are three official languages:  Dutch, French and German (German Minority).  The north of Belgium is called Flanders.  The south of Belgium is called Wallonie.  Brussels is situated in the Flemish part of the country.  You can find European Parliament, Belgian Parliament, Flemish Parliament and a part of Wallonie Parliament there.  In Belgium the elections are obligatory to all citizens.  There is a large number of country and city communes.

- What are Belgian traditions?

The most famous Belgian food is: chips, chocolate, beer and Brussels sprout.  Each region has its own cuisine.  A famous Belgian soup is made of chicken, fish, potatoes and carrots.  “Gray” shrimps, from the North Sea are very expensive.  They can be served with tomatoes and a mixture of mayonnaise, ketchup and a little whisky.

The national costume – there are regions where such thing as ‘national costume’ does not exist any more. Usually these are peasant costumes – dark blue, with white-red scarf and a bonnet.

More interesting are regional customs:
-
         in Wa
llony there are parades with giants. People dressed up in different costumes are following the giant. Each historical town has its own giant,
-
         there are towns where 4-5 times on a  hundred years a huge horse is carried and shown, on that horse  four brothers from the same family have to sit
-
         in one of the seaside-resorts there is a religious march once a year – people are praying, some of them are carrying crosses 

What are the traditions of Christmas, Easter, New Year?
-
         on Easter Sunday children are afraid of looking through the window, because the person who sees a walking bell, which delivers chocolate eggs and bunnies, will become blind to the rest of his/her life
-
         Christmas are celebrated not only together with family but also with friends, very often in restaurants, also not as many people as in Poland take part in midnight mess,
-
         Saint Nicholas day is very important for children – it is a long century tradition.
St. Nicholas is shown in a bishop’s costume and he has two Negros to help him. He lives in Spain, where he prepares all the gifts. 

Information about school:
-
         in Brussel Flemish people learn French since they are 2 years old
-
         in Belgium there is no “0” class, there is kindergarten, 6-year primary school, 6-year high school, universities and colleges
-
         lessons last 50 minutes, on Wednesdays only until 12 o’clock, on other days until 4.00, 4.30
-
         the school year begins on 1st September and lasts until the end of June
-
         holidays: there are two weeks of Christmas break, one week of winter break, two weeks of spring break
-
         the number of pupils in classes differs, in the country the classes are sometimes linked, but the maximum number of pupils in class is 25
-
         in Belgium there are state and unstate schools (private, catholic), where the level of education is better
-
         in primary school one teacher teaches all subjects to one class from 1-6 year

How did it happen that Belgium is a kingdom?

Belgium was found in 1830, it didn’t have a king than, however it was already agreed that the family of Sachsen-Coburg-Gotha princes, in particular prince Leopold of Sachsen-Coburg family became a constitutional monarch (Leopold I).

What are the relations between Poland and Belgium?

People from Belgium don’t know Polish people much, when they hear about Poland they usually associate it with charwomen, I say the way it is. Today on Belgian radio I was listening to an interview with a man from Polish catholic mission in Brussel, a lot of Polish women work (as charwomen) for the officials from the European Parliament. We also know Polish footballers who play in our football clubs, Michał Żewłakow. The relations are positive.

What is the standard of living in Belgium, is there a high unemployment?

There is an unemployment also in Belgium, but it is not as high as in Poland.

What are the most popular entertainments among Belgian people?

Generally speaking, it looks the same as in Poland. A lot of people spend their free time in front of the TV set. Cycling is very popular. On Saturday afternoons and Sunday mornings you can meet people of all ages riding their bikes. They all have the same costumes. Children also go to school by bikes, there are a lot of cycling paths in Belgium. Football and billard are important. People like volleyball, like in Poland.

What is worth seeing in Belgium?

In 1958 in Brussel an International Exhibition EXPO was held, as a symbol of that exhibition an “atomium” was built, a model of an atom (it is a model of a crystal of iron). It was to be dismantled but everyone liked it. Nowadays it is a very popular tourist attraction. In fact the symbol of Brussel is a sculpture of a peeing boy “Manneke pis”. When you come to B elgium you should try French fries, mussels, oysters, they are really worth eating. An average Belgian can speak English.

Which Internet portals:

www.belgium.pl a website of an association Belgium Business Chaber in Warsaw. There are a lot of portals, one have to only look for. I should not advertise anything, because others may feel neglected, it also depends what the website should be about.

powrót

 

 

 

 

 

 


 

projekt: Szablonownia