PRZYSTĄPIENIE AUSTRII DO UE


Austria była w ostatniej grupie państw przyjętych do Wspólnoty. Razem z Finlandią i Szwecją 1 lutego 1994 r. podpisała traktat akcesyjny i z dniem 1 stycznia 1995 r. stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. W instytucjach wspólnotowych Austriaków reprezentuje: komisarz Komisji Europejskiej, czterech członków Rady Unii Europejskiej, dwudziestu jeden deputowanych do Parlamentu Europejskiego oraz po dwunastu doradców w Komisji Ekonomiczno-Społecznej i Komisji Regionów. Wiedeń obsadza też po jednym stanowisku w Trybunale Sprawiedliwości, Sądzie Pierwszej Instancji i Trybunale Rewidentów Księgowych. Zgodnie z traktatem z Nicei, w reformowanej Unii Austria zajmie równorzędne miejsce z Bułgarią (pod warunkiem, że kraj ten zostanie członkiem Wspólnoty), otrzymując dziesięć głosów w Radzie Ministrów i siedemnaście mandatów w Parlamencie.

Pertaraktacje z Unią trwały aż siedem lat, choć Austria wybijała się ponad przeciętność Piętnastki m.in. w kwestii dochodu brutto, czy świadczeń socjalnych. Przeszkodą w szybkim zjednoczeniu było rolnictwo. Austriacy obawiali się, że ich gospodarstwa nie wytrzymają unijnej konkurencji. Pod uprawy wykorzystuje się w Austrii zaledwie 20 proc. obszaru państwa. Składają się na to głównie małe farmy rodzinne. Austriacy są konserwatystami w dziedzinie rolnictwa, stronią od mechanizacji i specjalizacji swych gospodarstw. Stąd też przystąpienie do Unii zależało od wynegocjowania stosownych porozumień z Brukselą. Austria otrzymała pięcioletni okres przejściowy na dostosowanie przetwórstwa spożywczego do wymogów unijnych. W kraju obawiano się też wykupu alpejskich ośrodków turystycznych. Wprowadzone ustawodawstwo przekonało jednak Austriaków do członkostwa. Dwie trzecie społeczeństwa powiedziało Unii Europejskiej "tak” podczas ogólnonarodowego referendum.

W Austrii, jeszcze przed przystąpieniem do Wspólnoty, obowiązywały ostrzejsze normy ochrony środowiska, a poziom życia był znacznie wyższy niż w niejednym kraju Unii. Wiedeń podpisał układy akcesyjne, mimo iż od początku stał się płatnikiem netto do brukselskiej kasy. Po latach widać jednak korzyści płynące z członkostwa. Austria, słynąca z produkcji surówki i stali oraz instrumentów optycznych na eksport, poprawiła bilans swoich obrotów handlowych. Dynamika wzrostu eksportu przewyższyła wskaźnik importu. Do Austrii napłynęły też nowe inwestycje zagraniczne, których wartość szacuje się na około 10 mld euro. W 2002 r. Austria stała się członkiem eurolandu. Z powszechnego obrotu wycofano tu rodzimego szylinga.