czwartek 17 października 2019 imieniny Małgorzaty i Wiktora 1849 - Zmarł Fryderyk Chopin
Do końca roku pozostało: 0 dni
Zaloguj się
i skorzystaj z usług
Interaktywna mapa szkół
Język polski Historia WOS Sztuka (plastyka i muzyka) Języki obce Religia i etyka
Matematyka Fizyka i astronomia Chemia Biologia Przyroda Geografia Technika Informatyka
Przedmioty zawodowe WF Ścieżki edukacyjne Wychowanie przedszkolne Nauczanie zintegrowane Więcej


Nowości

2004-11-30 Oceń zasób  
Z nową maturą na studia - UW

Przedstawiamy zasady rekrutacji - dla kandydatów z "nową" maturą - na  jedną z najpopularniejszych i najlepszych polskich uczelni - Uniwersytet Warszawski. Mamy nadzieję, że nasz poradnik pomoże "nowym" maturzystom przebrnąć przez nową procedurę rekrutacyjną :-)

Czeka Cię w tym roku szkolnym nowa  matura i chcesz kontynuować edukację? Myślisz o Uniwersytecie Warszawskim? Ten poradnik jest dla Ciebie!

Zwróć uwagę, że dobre wyniki egzaminu maturalnego nie zawsze wystarczą, by zostać studentem - niektóre kierunki organizują dodatkowo tzw. "testy kompetencyjne", ale po kolei...

I. Po pierwsze wybierz kierunek/kierunki studiów ;-)

II. Następnie, zapoznaj się z zasadami rekrutacji na wybrane przez Ciebie kierunki studiów. Znajdziesz je na stronach:

studia dzienne: http://www.uw.edu.pl/pl.php/aktual/rek0506/kier56d.html

studia zaoczne: http://www.uw.edu.pl/pl.php/aktual/rek0506/kier56wz.html

Przy okazji możesz od razu sprawdzić, czy kierunek studiów, o którym marzysz jest oferowany przez tę Uczelnię. Zapoznaj się dokładnie z zasadami rekrutacji na dany kierunek. Poniżej znajdziesz przykładowe zasady rekrutacji.

Pamiętaj:

  • "Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym" to przedmioty jakie należy zdać na egzaminie maturalnym. 
  • W postępowaniu kwalifikacyjnym bierze się pod uwagę wyłącznie wyniki egzaminów maturalnych w części pisemnej (chyba że jednostka rekrutująca postanowiła inaczej - wtedy będzie to zaznaczone w szczegółowych zasadach rekrutacji na dany kierunek).
  • Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych przyjmowani są na studia dzienne zgodnie z zasadami ustalonymi dla naboru przez poszczególne jednostki rekrutujące.  Wymienione osoby obowiązują wszystkie elementy postępowania kwalifikacyjnego, poza przystępowaniem do egzaminów, z których na podstawie posiadanych dyplomów olimpiad są zwolnione.
  • Kandydaci przyjmowani są do wyczerpania limitu miejsc, wedle kolejności jednej listy rankingowej wspólnej dla kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny ("nowa matura") i kandydatów, którzy zdali egzamin dojrzałości ("stara matura")
  • Jeśli kandydat wybierze na egzaminie maturalnym przedmiot inny niż ten, który wymagany jest jako podstawa rekrutacji na danym kierunku studiów, ma prawo przystąpić do centralnego egzaminu z tego przedmiotu, na równi z kandydatami z tzw. "starą maturą"
  • I najważniejsze: zwróć uwagę czy dany przedmiot wymagany jest na poziomie podstawowym czy rozszerzonym. Do tego punktu garść wyjaśnień: 

"Wymagany poziom podstawowy" oznacza, że w przypadku kandydata, który zdawał dany przedmiot w grupie przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym lub na poziomie podstawowym i rozszerzonym bierze się pod uwagę wyłącznie wynik z części podstawowej egzaminu (arkusz podstawowy), a w przypadku kandydata, który zdawał dany przedmiot w grupie przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym bierze się pod uwagę wynik tego egzaminu (jeśli egzamin z przedmiotu dodatkowego będzie zawierał wyodrębnioną część podstawową wtedy bierze się pod uwagę wynik tej części egzaminu).

"Wymagany poziom rozszerzony" oznacza, że w przypadku kandydata, który zdawał dany przedmiot w grupie przedmiotów obowiązkowych, wymaga się zdawania danego przedmiotu na poziomie podstawowym i rozszerzonym i bierze się pod uwagę wynik egzaminu na poziomie podstawowym i rozszerzonym (arkusz podstawowy i arkusz rozszerzony). Wynik z części rozszerzonej (arkusz rozszerzony) może być brany pod uwagę z większą wagą niż wynik z części podstawowej (arkusz podstawowy). W przypadku kandydata, który zdawał dany przedmiot w grupie przedmiotów dodatkowych bierze się pod uwagę wynik tego egzaminu. Jeśli egzamin z przedmiotu dodatkowego będzie zawierał wyodrębnione części podstawową i rozszerzoną, wtedy bierze się pod uwagę obie części egzaminu, przy czym wynik z części rozszerzonej może być brany pod uwagę z większą wagą niż z części podstawowej.

"Wymagany poziom podstawowy lub rozszerzony" oznacza, że w przypadku kandydata, który zdawał dany przedmiot w grupie przedmiotów obowiązkowych bierze się pod uwagę wynik z części podstawowej egzaminu (arkusz podstawowy), jeśli zdawał wyłącznie na poziomie podstawowym lub wynik z obu części egzaminu (arkusz podstawowy i arkusz rozszerzony), jeśli zdawał także na poziomie rozszerzonym. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym (arkusz podstawowy i rozszerzony) lub wynik z części rozszerzonej (arkusz rozszerzony) może być brany pod uwagę z większą wagą niż wynik egzaminu na poziomie podstawowym lub wynik z części podstawowej (arkusz podstawowy) egzaminu na poziomie rozszerzonym. 

W przypadku kandydata, który zdawał dany przedmiot w grupie przedmiotów dodatkowych, bierze się pod uwagę wynik tego egzaminu. Wynik ten może być brany pod uwagę z większą wagą niż wynik egzaminu na poziomie podstawowym. Jeśli egzamin z przedmiotu dodatkowego będzie zawierał wyodrębnione części podstawową i rozszerzoną, wtedy bierze się pod uwagę wynik obu części egzaminu, przy czym wynik ten lub wynik części rozszerzonej może być brany pod uwagę z większą wagą niż wynik egzaminu na poziomie podstawowym.

III. Zarejestruj się jako kandydat na studia!

Na UW możesz zarejestrować się elektronicznie. Rejestracja zostanie uruchomiona w terminie późniejszym pod adresem: http://irk.uw.edu.pl  

Przykłady zasad rekrutacji 2005/2006 na poszczególne kierunki studiów na UW:

Kierunek studiów: Archeologia
Jednostka prowadząca studia: Instytut Archeologii
Wyższe studia zawodowe (licencjackie)
Studia dzienne (limit 70 miejsc)
Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym: Trzy przedmioty z następujących: historia, geografia, historia sztuki - wymagany poziom podstawowy, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna - poziom rozszerzony. Wszystkie przedmioty mają tę samą wagę. Ostateczny wynik jest sumą pkt. uzyskanych z poszczególnych przedmiotów. Bez postępowania kwalifikacyjnego (ale z obowiązkiem rejestracji i wniesienia opłaty administracyjnej) przyjmowani są kandydaci legitymujący się Maturą Międzynarodową. Laureaci i finaliści Olimpiady Historycznej, Olimpiady Geograficznej i Nautologicznej oraz Olimpiady Artystycznej (sekcja plastyki) będą zwolnieni z egzaminu wstępnego pod warunkiem złożenia deklaracji o podjęciu nauki w Instytucie Archeologii UW. Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są na studia laureaci polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej. 

Kierunek studiów: Filologia
Specjalność: Filologia germańska
Jednostka prowadząca studia: Instytut Germanistyki
Studia jednolite magisterskie
Studia dzienne (limit 110 miejsc)
Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym: Język niemiecki - wymagany poziom rozszerzony; sprawdzian predyspozycji - ma formę pisemną. Sprawdza on umiejętności kandydata w zakresie: intuicji morfosyntaktycznych, związków frazeologicznych i kolokacji, zrozumienia i interpretacji tekstu, w szczególności: rola kontekstu, wyznaczniki spójności tekstu, cechy stylistyczne, funkcje komunikacyjne tekst. Wynik końcowy to suma poszczególnych elementów egzaminu, w tym za test predyspozycji można uzyskać maksymalnie 50% pkt. Bez egzaminu przyjmowani są laureaci i finaliści szczebla centralnego Olimpiady Języka Niemieckiego. Laureaci i finaliści szczebla centralnego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego będą zwolnieni z egzaminu pisemnego z języka polskiego. Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są na studia laureaci polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej.

Kierunek studiów: Prawo
Specjalność: Prawo
Jednostka prowadząca studia: Wydział Prawa i Administracji
Studia jednolite magisterskie Studia dzienne (limit 400 miejsc)
Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym: Historia - wymagany poziom rozszerzony. Wiedza o społeczeństwie - wymagany poziom rozszerzony. Język obcy spośród: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, włoski, hiszpański - wymagany poziom podstawowy. Sprawdzian predyspozycji - ma formę pisemnego testu jednokrotnego wyboru składającego się z 50 pytań z zakresu umiejętności interpretacji tekstów prawnych o charakterze popularno - naukowym. Rozwiązywanie prostych kazusów. Wykazanie się umiejętnością logicznego myślenia (min. rozumowanie o strukturze sylogistycznej), a także elementy wiedzy z historii gospodarki, kultury, sztuki i literatury. Za test predyspozycji można uzyskać maksymalnie 50% pkt możliwych do uzyskania w postępowaniu. Kolejne 50% to: do 20% z historii, do 20 % z wiedzy o społeczeństwie i do 10% z języka obcego. Bez egzaminu będą przyjmowani laureaci Olimpiady Historycznej oraz Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, a także laureaci którzy zajęli jedno z trzech pierwszych miejsc na Olimpiadzie Wiedzy o Prawach Człowieka "Demokracja - Prawa Człowieka - Rządy Prawa" oraz Ogólnopolskim Konkursie "Parlamentaryzm w Polsce" oraz laureaci polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej.

Kierunek studiów: Socjologia
Jednostka prowadząca studia: Instytut Socjologii
Jednolite studia magisterskie
Studia dzienne (limit 80 miejsc)
Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym: Jeden z następujących przedmiotów: matematyka, historia - wymagany poziom rozszerzony. Uwaga: w przypadku możliwości wykazania się wynikami z obu przedmiotów, bierze się pod uwagę wynik lepszy. Sprawdzian predyspozycji w formie pisemnej (badanie umiejętności rozumienia tekstów, analizy informacji i interpretacji danych dotyczących spraw społecznych). Postępowanie kwalifikacyjne jest dwuczęściowe. Część pierwszą stanowi sprawdzian predyspozycji, w części drugiej bierze się pod uwagę uzyskany wynik z jednego z przedmiotów. Część pierwsza nie ma charakteru selekcyjnego. Ostateczny wynik postępowania jest sumą pozycji, które kandydat zajął w teście predyspozycji oraz z historii lub matematyki, przy czym wynik ten wylicza się odrębnie dla kandydatów kwalifikowanych na podstawie sprawdzianu predyspozycji i historii, i odrębnie dla kandydatów kwalifikowanych na podstawie sprawdzianu predyspozycji i matematyki. Na studia przyjmuje się ten sam odsetek najlepszych kandydatów spośród osób kwalifikowanych na podstawie sprawdzianu predyspozycji i historii oraz spośród osób kwalifikowanych na podstawie sprawdzianu predyspozycji i matematyki. W przypadku rezygnacji przyjętych kandydatów zwolnione miejsca proponuje się następnym według kolejności kandydatom z danego podzbioru (sprawdzian+historia lub sprawdzian+matematyka). Bez egzaminu wstępnego przyjmowani są laureaci następujących Olimpiad: Olimpiady Historycznej, Olimpiady Matematycznej, Olimpiady Informatycznej, Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiady Filozoficznej oraz Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, a także laureaci polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej. Finaliści Olimpiady Matematycznej i Olimpiady Informatycznej są zwolnieni ze zdawania egzaminu z matematyki, finaliści Olimpiady Historycznej są zwolnieni ze zdawania egzaminu z historii. 

 źródło: www.uw.edu.pl

opr. kmpoleć znajomemu poleć znajomemu
drukuj drukuj

<<<Powrót

Komentarze
Zapraszamy do wyrażania opinii, redakcja portalu Interklasa.
Nasi partnerzy:
MEN SchoolNet eTwinning Związek Powiatów Polskich PCSS
Cisco OFEK Przyjazna Szkoła Fundacja Junior FIO CEO
Parafiada net PR Orange IMAX Cinema City WSP TWP
IMAGE PPI-ETC ArcaVir Master Solution Device


Projekt Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa
powstał i był realizowany w latach 2000-2011 dzięki wsparciu
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Prywatności".


Pytania i uwagi: portal@interklasa.pl

Regulamin portalu /  Polityka prywatności /  Ochrona własności intelektualnej /  Zasady korzystania / 
Wyłączenie odpowiedzialności /  Biuro prasowe /  Zasady współpracy /  Redakcja /  Kontakt

Przejdź na stronę ucznia Przejdź na stronę nauczyciela Przejdź na stronę rodzica Certyfikat sieciaki.pl Przyjazna strona kidprotect.pl