środa 28 października 2020 imieniny Szymona i Tadeusza 1922 - Marsz na Rzym
Do końca roku pozostało: 0 dni
Geografia
Interaktywna mapa szkół
Język polski Historia WOS Sztuka (plastyka i muzyka) Języki obce Religia i etyka
Matematyka Fizyka i astronomia Chemia Biologia Przyroda Geografia Technika Informatyka
Przedmioty zawodowe WF Ścieżki edukacyjne Wychowanie przedszkolne Nauczanie zintegrowane Więcej
Przedmiotowy system oceniania z geografii dla szkół średnich

Zakres wymagań programowych (5)

DZIEJE ZIEMI

 1. Na ocenę dopuszczającą uczeń (zna terminy, potrafi):
  1. zna terminy: era, okres, epoka, skamieniałość przewodnia, orogeneza, transgresja, regresja,
  2. potrafi wymienić podział dziejów Ziemi (ery, okresy),
  3. zna rozmieszczenie kontynentów i ich ukształtowanie powierzchni,
  4. zna ukształtowanie powierzchni skorupy oceanicznej.

 2. Na ocenę dostateczną uczeń (zna, potrafi, rozumie):
  1. rozumie wiek względny i bezwzględny,
  2. zna najważniejsze wydarzenia w poszczególnych erach,
  3. wskaże przykłady pasm górskich z poszczególnych orogenez,
  4. zna skamieniałości przewodnie z poszczególnych okresów,
  5. wymieni metody badań dziejów Ziemi.

 3. Na ocenę dobrą uczeń (potrafi, rozumie):
  1. przedstawi główne etapy formowania się kontynentów i oceanów,
  2. dokona charakterystyki poszczególnych er i najważniejszych okresów,
  3. przedstawi skamieniałości przewodnie z poszczególnych okresów.

 4. Na ocenę bardzo dobrą uczeń (rozumie, potrafi):
  1. potrafi czytać i interpretować podstawowe mapy geologiczne,
  2. dokona analizy profilu geologicznego,
  3. rozumie rozwój świata organicznego w dziejach Ziemi.

 5. Na ocenę celującą uczeń (rozumie, potrafi):
  1. potrafi odczytać w terenie profil geologiczny,
  2. umie dostrzec różnorodność procesów współcześnie kształtujących powierzchnię Ziemi i ich wzajemne powiązania.

BIOSFERA

 1. Na ocenę dopuszczającą uczeń (zna terminy, potrafi):
  1. zna terminy: skała macierzysta, gleba, poziom gleby, proces glebotwórczy, profil glebowy,
  2. wymieni czynniki glebotwórcze i poziomy glebowe.

 2. Na ocenę dostateczną uczeń (zna, potrafi, rozumie):
  1. wskaże za pomocą mapy rozmieszczenie głównych typów gleb i strefy roślinne,
  2. potrafi scharakteryzować główne strefowe formacje roślinne i podać przykłady obszarów ich występowania,
  3. potrafi scharakteryzować geograficzne rozmieszczenie świata zwierzęcego.

 3. Na ocenę dobrą uczeń (potrafi, rozumie):
  1. potrafi scharakteryzować strefowe i astrefowe formacje roślinne oraz podać obszary ich występowania,
  2. rozpozna podstawowe gleby na podstawie ich profili.

 4. Na ocenę bardzo dobrą uczeń (rozumie, potrafi):
  1. rozumie wpływ czynników glebotwórczych na proces powstawania gleby, związek między rodzajem podłoża, klimatem, wysokością n.p.m. a glebą i strefą roślinną,
  2. rozumie możliwe przyczyny zmian w świecie organicznym w dziejach Ziemi.

 5. Na ocenę celującą uczeń (rozumie, potrafi):
  1. umie odczytać profil glebowy pod kątem jego przydatności rolniczej.

ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE POLSKI

 1. Na ocenę dopuszczającą uczeń (zna terminy, potrafi):
  1. zna terminy: granica naturalna i sztuczna, terytorium państwa, glacjał, interglacjał, kraina geograficzna, linia brzegowa, lesistość,
  2. potrafi pokazać granice i sąsiadów Polski,
  3. zna aktualną liczbę województw,
  4. zna podział na główne jednostki tektoniczne Europy,
  5. zna liczbę i nazwy zlodowaceń w Polsce,
  6. zna typ klimatu Polski i jego podstawowe cechy,
  7. potrafi pokazać najdłuższe rzeki Polski i ich dopływy, obszary o największej i najmniejszej lesistości, podstawowe krainy geograficzne, swoje województwo i jego stolicę,
  8. wymieni i wskaże na mapie zbiornik M. Bałtyckiego i jego główne wyspy, półwyspy, maksymalną głębię, zatoki i cieśniny,
  9. potrafi wskazać podstawowe różnice między elementami środowiska w poszczególnych krainach geograficznych.

 2. Na ocenę dostateczną uczeń (zna, potrafi, rozumie):
  1. zna terminy: wody terytorialne, inwersja rzeźby, opadowa, termiczna, kaptaż rzeczny, typ krajobrazu, przestrzeń powietrzna, klasa bonitacyjna gleby, żyzność a urodzajność, obszar klęski ekologicznej,
  2. potrafi pokazać: wszystkie województwa i ich stolice, zasięgi zlodowaceń, główne jednostki tektoniczne Polski, przykłady różnych typów jezior, główne kanały, rozmieszczenie krain geograficznych, przykłady form rzeźby glacjalnej i fluwioglacjalnej,
  3. potrafi wyznaczyć dział wodny między głównymi dorzeczami rzek,
  4. omówi strukturę gatunkową lasów i zasięgi głównych gatunków drzew,
  5. zna warunki fizykochemiczne wód Bałtyku,
  6. rozumie konsekwencje przyrodnicze, gospodarcze i geopolityczne wynikające z położenia Polski,
  7. rozumie uwarunkowania rozmieszczenia lasów w Polsce,
  8. rozumie przyczyny budowy sztucznych jezior,
  9. potrafi scharakteryzować za pomocą mapy główne krainy geograficzne Polski,
  10. wyjaśni wpływ mas powietrza na pogodę w Polsce,
  11. zna podstawowe typy gleb występujące w Polsce i wskaże na mapie obszary występowania najlepszych gleb w Polsce,
  12. zna kraje europejskie większe od Polski.

 3. Na ocenę dobrą uczeń (potrafi, rozumie):
  1. omówi rozmieszczenie głównych jednostek tektonicznych Polski i ich związek z surowcami mineralnymi,
  2. omówi ze wskazaniem na mapie stopień lesistości Polski na tle innych krajów Europy,
  3. omówi i wskaże obszary należące i nienależące do zlewiska Bałtyku,
  4. omówi główne typy gleb w Polsce i ich związek ze skałą macierzystą oraz z roślinnością,
  5. rozumie konieczność budowy sztucznych zbiorników wodnych,
  6. omówi i pokaże przebieg izotermy 23°,
  7. omówi rozmieszczenie surowców mineralnych,
  8. omówi rozmieszczenie obszarów klęsk ekologicznych,
  9. rozumie wpływ położenia Polski na jej udział w komunikacji międzynarodowej,
  10. omówi różnice między krajobrazem glacjalnym i peryglacjalnym,
  11. rozumie podstawę wyznaczania zasięgów zlodowaceń,
  12. rozumie przyczyny występowania anomalii termicznych w Polsce,
  13. omówi przyczyny zróżnicowania długości okresu wegetacyjnego,
  14. rozumie przyczyny złego stanu lasów w Polsce,
  15. omówi przyczyny asymetrii dorzeczy,
  16. umie ocenić stan czystości wód Bałtyku,
  17. omówi zmiany położenia terytorium Polski w przeszłości historycznej,
  18. omówi związki między elementami środowiska geograficznego w różnych regionach Polski, zależności między piętrami roślinnymi a klimatem i wysokością,
  19. omówi przyczyny zróżnicowania temperatur i opadów,
  20. potrafi uzasadnić przejściowość klimatu Polski,
  21. wyjaśni przyczyny zróżnicowania lesistości i zjawisk zachodzących w poszczególnych krainach geograficznych, np. inwersji opadowej,
  22. posługując się mapami tematycznymi, potrafi scharakteryzować środowisko geograficzne wybranej krainy,
  23. rozumie wpływ działalności gospodarczej człowieka na klimat Polski.

 4. Na ocenę bardzo dobrą uczeń (rozumie, potrafi):
  1. potrafi scharakteryzować etapy kształtowania się terytorium Polski,
  2. uzasadni mazaikowość budowy geologicznej,
  3. rozpozna formy rzeźby polodowcowej i wyjaśni genezę form polodowcowych i fluwioglacjalnych,
  4. potrafi analizować oraz interpretować mapy i przekroje geologiczne,
  5. potrafi za pomocą map scharakteryzować klimat wybranej krainy,
  6. uzasadni strukturę gatunkową lasów,
  7. potrafi scharakteryzować dowolny region kraju, ocenić walory środowiska krainy pod kątem rozwoju gospodarczego,
  8. na przykładzie dowolnej krainy potrafi wskazać związki między elementami środowiska geograficznego,
  9. rozumie korzyści wynikające z kształtu Polski,
  10. omówi genezę powstania bogactw mineralnych,
  11. rozumie przyczyny zróżnicowania miąższości osadów polodowcowych i układ form polodowcowych w Polsce,
  12. oceni przydatność rolniczą gleb w Polsce w porównaniu z innymi krajami europejskimi,
  13. oceni przyrodnicze i gospodarcze znaczenie Morza Bałtyckiego oraz jego strefy brzegowej,
  14. omówi źródła zanieczyszczeń lasów i wód, zasady racjonalnej gospodarki leśnej, dokładnie wskaże różne obiekty z mapy fizycznej Polski.

 5. Na ocenę celującą uczeń (rozumie, potrafi):
  1. omówi wpływ zlodowaceń na inne niż rzeźba powierzchni elementy środowiska geograficznego,
  2. wyjaśni konieczność współpracy Polski z innymi krajami europejskimi,
  3. umie uzasadnić wydzielenie regionów klimatycznych Polski.


Wymagania na poszczególne oceny dla wybranej jednostki lekcyjnej.

Temat: Wody lądowe – sieć rzeczna, jeziora, zasoby wodne i gospodarka wodna Polski.

 1. Na ocenę dopuszczającą uczeń:
  1. zna podstawowe pojęcia hydrologiczne,
  2. potrafi pokazać na mapie największe rzeki i jeziora Polski,
  3. potrafi pokazać obszary dorzeczy Wisły i Odry,
  4. zna nazwy pojezierzy polskich.

 2. Na ocenę dostateczną uczeń:
  1. zna nazwy głównych rzek Polski i wybranych dopływów,
  2. zna nazwy rzek polskich uchodzących do Bałtyku,
  3. rozumie genetykę klasyfikacyjną jezior Polski,
  4. potrafi wskazać zlewiska, w obrębie których leży Polska,
  5. potrafi wskazać główny dział wodny rozgraniczający dorzecza Wisły i Odry.

 3. Na ocenę dobrą uczeń:
  1. rozumie pojęcia: lej depresyjny, obszar niedoborów i nadwyżek wody,
  2. omówi rozkład sieci rzecznej na terytorium Polski,
  3. omówi cechy sieci rzecznej Polski,
  4. rozumie związek między rozmieszczeniem jezior a wydarzeniami z przeszłości geologicznej Polski,
  5. umie uzasadnić rozmieszczenie obszarów nadwyżek i niedoborów wody.

 4. Na ocenę bardzo dobrą uczeń:
  1. rozumie sposoby zasilania rzek polskich,
  2. potrafi wskazać miejsca w Polsce, gdzie są dobre warunki do budowy sztucznych zbiorników wodnych,
  3. rozumie potrzebę budowania sztucznych zbiorników wodnych i konieczność ochrony wód,
  4. potrafi scharakteryzować roczny przebieg zasilania polskich wód,
  5. potrafi ocenić zasoby wodne Polski na tle innych krajów europejskich.

 5. Na ocenę celującą uczeń:
  1. omówi źródła zanieczyszczeń rzek w Wielkopolsce,
  2. rozumie i potrafi ocenić zagrożenia wynikające z zanieczyszczeń wód podziemnych w Wielkopolsce.

Autor: mgr Magdalena Matuszak
mgr Ewa Makulska
ZSZ w Koninie

Komentarze + Dodaj komentarz
 
Nasi partnerzy:
MEN SchoolNet eTwinning Związek Powiatów Polskich PCSS
Cisco OFEK Przyjazna Szkoła Fundacja Junior FIO CEO
Parafiada net PR Orange IMAX Cinema City WSP TWP
IMAGE PPI-ETC ArcaVir Master Solution Device


Projekt Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa
powstał i był realizowany w latach 2000-2011 dzięki wsparciu
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Prywatności".


Pytania i uwagi: portal@interklasa.pl

Regulamin portalu /  Polityka prywatności /  Ochrona własności intelektualnej /  Zasady korzystania / 
Wyłączenie odpowiedzialności /  Biuro prasowe /  Zasady współpracy /  Redakcja /  Kontakt

Przejdź na stronę ucznia Przejdź na stronę nauczyciela Przejdź na stronę rodzica Certyfikat sieciaki.pl Przyjazna strona kidprotect.pl