poniedziałek 26 października 2020 imieniny Ewarysta i Lucjana 1930 - Początek procesu brzeskiego
Do końca roku pozostało: 0 dni
Geografia
Interaktywna mapa szkół
Język polski Historia WOS Sztuka (plastyka i muzyka) Języki obce Religia i etyka
Matematyka Fizyka i astronomia Chemia Biologia Przyroda Geografia Technika Informatyka
Przedmioty zawodowe WF Ścieżki edukacyjne Wychowanie przedszkolne Nauczanie zintegrowane Więcej
Przedmiotowy system oceniania z geografii dla szkół średnich

Zakres wymagań programowych (4)

GEOLOGICZNE PROCESY ENDOGENICZNE

 1. Na ocenę dopuszczającą uczeń (zna, potrafi):
  1. zna terminy: proces endogeniczny, plutonizm, wulkanizm, magma, intruzja magmowa, batolit, lakkolit, erupcja wulkaniczna, lawa, stożek wulkaniczny, komin, krater, zjawiska sejsmiczne, epicentrum, hipocentrum, prądy konwekcyjne, kra litosfery, ruchy górotwórcze, układ płytowy, nieckowy, zrębowy, struktury fałdowe, geosynklina, ruchy epejrogeniczne, ruchy izostatyczne,
  2. zna rozmieszczenie płyt litosfery,
  3. zna rodzaje wulkanów,
  4. zna formy powstałe w wyniku krzepnięcia intruzji magmowej,
  5. potrafi wymienić podstawowe deformacje ciągłe i nieciągłe.

 2. Na ocenę dostateczną uczeń (zna, potrafi, rozumie):
  1. poda fakty świadczące o ruchach płyt litosfery,
  2. zna rodzaje wulkanów ze względu na kształt, przebieg erupcji, aktywność i produkty wybuchu wulkanu,
  3. omówi procesy zachodzące na obrzeżach płyt litosfery,
  4. omówi rozmieszczenie wulkanów na Ziemi,
  5. poda przykłady działalności wulkanicznej z przeszłości geologicznej,
  6. umie rozpoznać podstawowe struktury tektoniczne,
  7. potrafi wymienić etapy powstawania gór fałdowych,
  8. wskaże na kuli ziemskiej obszary sejsmiczne i asejsmiczne,
  9. wskaże przykłady wybrzeży podnoszących się i obniżających się,
  10. zna przebieg trzęsienia ziemi.

 3. Na ocenę dobrą uczeń (potrafi, rozumie):
  1. potrafi wyjaśnić przyczyny ruchu płyt litosfery,
  2. potrafi rozpoznać na rysunkach formy występowania intruzji magmowych,
  3. potrafi omówić zjawiska towarzyszące erupcjom wulkanicznym (trzęsienia ziemi, wyziewy wulkaniczne, termy, spływy błotne),
  4. podaje fakty świadczące o istnieniu ruchów epejrogenicznych,
  5. umie dokonać klasyfikacji i charakteryzuje rodzaje trzęsień ziemi,
  6. poda i wskaże na mapie przykłady gór fałdowych, zrębowych i wulkanicznych.

 4. Na ocenę bardzo dobrą uczeń (rozumie, potrafi):
  1. potrafi wskazać związek stref sejsmicznych z budową geologiczną,
  2. potrafi wykazać związek pomiędzy granicami płyt a procesami wewnętrznymi, np. wulkanizm, trzęsienia ziemi, ruchy górotwórcze,
  3. potrafi wskazać związek stref sejsmicznych z budową geologiczną,
  4. umie wyjaśnić powstawanie grzbietów śródoceanicznych,
  5. potrafi za pomocą rysunku przedstawić budowę płytową, układ nieckowy, fleksurę, układ zrębowy, fałdy, płaszczowinę,
  6. umie wyjaśnić zmiany w środowisku wywołane erupcjami wulkanicznymi i trzęsieniami ziemi.

 5. Na ocenę celującą uczeń (rozumie, potrafi):
  1. potrafi scharakteryzować trzy rodzaje ekshalacji wulkanicznych,
  2. umie przedstawić skutki wybuchów wulkanów i trzęsień ziemi, jakie miały miejsce w ostatnim dziesięcioleciu.


GEOLOGICZNE PROCESY EGZOGENICZNE

 1. Na ocenę dopuszczającą uczeń (zna, potrafi, pamięta):
  1. zna terminy: wietrzenie mechaniczne, chemiczne, biologiczne, pokrywa zwietrzelinowa, gołoborze, proces eoliczny, korazja, deflacja, erg, serir, hamada, wydma paraboliczna, barchan, bruk deflacyjny, erozja wgłębna, wsteczna, boczna, proces krasowienia, żłobek, lejek, polie, stalaktyt, stalagmit, stalagnat, mogot, ponor, wywierzysko, egzaracja lodowcowa, morena denna, boczna, czołowa, kem, oz, drumlina, rynna, sandr, pradolina, kar (cyrk), muton, dolina U-kształtna, abrazja, platforma abrazyjna, nisza abrazyjna, klif, wybrzeże dalmatyńskie, szerowe, riasowe, fiordowe, mierzejowe, limanowe, lagunowe,
  2. zna rodzaje wietrzeń,
  3. potrafi wymienić formy krasu podziemnego i powierzchniowego,
  4. zna formy i osady powstałe w wyniku działalności lodowców górskich, lądolodów oraz ich wód roztopowych,
  5. zna rodzaje wybrzeży.

 2. Na ocenę dostateczną uczeń (zna, potrafi, rozumie):
  1. zna przebieg procesu krasowienia,
  2. zna przebieg procesów niszczących i budujących wybrzeże,
  3. zna zależność przebiegu i efektów wietrzenia od warunków klimatycznych oraz rodzaju skał podlegających wietrzeniu,
  4. zna cechy rzeźby pustyń, podstawowe formy eoliczne,
  5. zna rozmieszczenie obszarów pustynnych na świecie,
  6. zna cechy rzeźby fluwialnej, rodzaje ujść rzecznych,
  7. umie wskazać na mapie przykłady rzek o ujściach lejkowatych i tworzących delty,
  8. zna wpływ warunków klimatycznych na przebieg krasowienia i jego efekty,
  9. zna cechy rzeźby młodoglacjalnej i staroglacjalnej,
  10. zna różne typy wybrzeży, umie omówić ich genezę i wskazać na mapie ich występowanie.

 3. Na ocenę dobrą uczeń (potrafi, rozumie):
  1. umie scharakteryzować przebieg i efekty wietrzenia w różnych strefach klimatycznych z uwzględnieniem różnych skał,
  2. umie wyjaśnić przyczyny powstawania pustyń,
  3. umie wyjaśnić wpływ różnych czynników (podłoże, spadek, przepływ rzeki) na przebieg rzeźbotwórczej działalności rzek,
  4. potrafi wskazać obszary, których rzeźba kształtowana jest głównie przez rzeki,
  5. umie rozpoznać na rysunkach formy krasowe i wyjaśnić ich powstanie,
  6. rozpoznaje na schematach, fotografiach, mapach poziomicowych podstawowe formy polodowcowe,
  7. omówi osady wybrzeży i dna morskiego.

 4. Na ocenę bardzo dobrą uczeń (rozumie, potrafi):
  1. umie podać przykłady minerałów powstałych w wyniku wietrzenia,
  2. potrafi wyjaśnić różnice w rzeźbie pustyń,
  3. potrafi porównać rzeźbotwórcze efekty działalności rzek i lodowców górskich,
  4. potrafi przewidzieć skutki zmian podstawy erozji,
  5. umie przedstawić za pomocą rysunku rozwój mogotów,
  6. umie porównać rzeźbotwórczą działalność lodowców górskich i lądolodów,
  7. potrafi rozpoznać na mapie szczegółowej różne typy wybrzeży.

 5. Na ocenę celującą uczeń (rozumie, potrafi):
  1. potrafi wyjaśnić, w jaki sposób powstaje przełom antecedentny i epigenetyczny,
  2. potrafi przedstawić genezę drumlinów.


Wymagania na poszczególne oceny dla przykładowej jednostki lekcyjnej.

Temat: Geologiczne procesy egzogeniczne – procesy litoralne.
 1. Na ocenę dopuszczającą uczeń:
  1. zna terminy: abrazja, platforma abrazyjna, nisza abrazyjna, wybrzeże wysokie, niskie, lido, atol, plaża,
  2. zna rodzaje wybrzeży wysokich i niskich.

 2. Na ocenę dostateczną uczeń:
  1. zna przebieg procesów niszczących i budujących wybrzeże,
  2. zna obszary występowania różnych typów wybrzeży.

 3. Na ocenę dobrą uczeń:
  1. potrafi omówić powstawanie i rozwój różnych typów wybrzeży z uwzględnieniem wpływu budowy geologicznej, ruchów tektonicznych, skałotwórczej działalności organizmów, procesów zachodzących na lądach.

 4. Na ocenę bardzo dobrą uczeń:
  1. potrafi rozpoznać na mapie szczegółowej poszczególne typy wybrzeży,
  2. potrafi ocenić rolę poszczególnych czynników w kształtowaniu wybrzeży.


Autor: mgr Magdalena Matuszak
mgr Ewa Makulska
ZSZ w Koninie

Komentarze + Dodaj komentarz
 
Nasi partnerzy:
MEN SchoolNet eTwinning Związek Powiatów Polskich PCSS
Cisco OFEK Przyjazna Szkoła Fundacja Junior FIO CEO
Parafiada net PR Orange IMAX Cinema City WSP TWP
IMAGE PPI-ETC ArcaVir Master Solution Device


Projekt Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa
powstał i był realizowany w latach 2000-2011 dzięki wsparciu
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Prywatności".


Pytania i uwagi: portal@interklasa.pl

Regulamin portalu /  Polityka prywatności /  Ochrona własności intelektualnej /  Zasady korzystania / 
Wyłączenie odpowiedzialności /  Biuro prasowe /  Zasady współpracy /  Redakcja /  Kontakt

Przejdź na stronę ucznia Przejdź na stronę nauczyciela Przejdź na stronę rodzica Certyfikat sieciaki.pl Przyjazna strona kidprotect.pl