piątek 23 kwietnia 2021 imieniny Jerzego i Wojciecha 1616 - Zmarł William Shakespeare
Do końca roku pozostało: 0 dni
Geografia
Interaktywna mapa szkół
Język polski Historia WOS Sztuka (plastyka i muzyka) Języki obce Religia i etyka
Matematyka Fizyka i astronomia Chemia Biologia Przyroda Geografia Technika Informatyka
Przedmioty zawodowe WF Ścieżki edukacyjne Wychowanie przedszkolne Nauczanie zintegrowane Więcej
Plan nauczania geografii w I klasie gimnazjum

Plan nauczania geografii w klasie I gimnazjum - Część 1

Lp.

Temat

Cel ogólny

Cele szczegółowe

Metody, środki dydaktyczne

1.

Poznajemy nowy przedmiot geografię. Zasady i kryteria oceniania.

Zapoznanie z treściami nauczania geografii.

 • wie, co to jest geografia;
 • wymienia jakie pomoce będą mu potrzebne do nauki geografii;
 • zapoznaje się z podręcznikiem, zeszytem ćwiczeń i atlasem;
 • zna ogólne treści programu geografii w klasie I;
 • zna zasady i kryteria oceniania na geografii.

Strategia:
informacyjna.

Metody:
pogadanka,
ćwiczenia.

Środki dyd.
podręcznik, atlas, zeszyt ćwiczeń.

PLANETA ZIEMIA

2.

Ziemia jako część wszechświata.

Zapoznanie z miejscem Ziemi we Wszechświecie.

 • zna i rozumie terminy: gwiazda, planeta, naturalny i sztuczny satelita, układ słoneczny, meteoroid, kometa, galaktyka, wszechświat;
 • wymienia nazwy i kolejność planet krążących wokół Słońca;
 • dzieli planety Układu Słonecznego na dwie grupy: grupa ziemska i planety olbrzymy;
 • wie, że średnia odległość od Słońca wynosi 150 mln km;
 • wie, że Księżyc jest naturalnym satelitą Ziemi;
 • wie, że Układ Słoneczny jest częścią jednej z galaktyk (Drogi Mlecznej);
 • wymienia jedną charakterystyczną cechę planet Układu Słonecznego;
 • wyjaśnia, czym wyróżnia się Ziemia wśród planet Układu Słonecznego.

Strategia:
operacyjna, emocjonalna,
problemowa.

Metody:
opis, pokaz, metaplan, pogadanka.

Środki dyd. zeszyt ćwiczeń, plansza "Układ Słoneczny", film wideo.

 

3.

Ruchy obrotowy Ziemi i jego następstwa.

Zaznajomienie z ruchem Ziemi wokół własnej osi.

 • wie, że Ziemia wraz z atmosferą wykonuje ruch obrotowy, zna jego kierunek i czas trwania;
 • rozumie, że w wyniku tego ruchu nastąpiło spłaszczenie Ziemi przy biegunach;
 • wymienia następstwa ruchu obrotowego;
 • wyjaśnia przyczyny różnic czasu na Ziemi;
 • wyjaśnia czym różnią się: czas miejscowy, strefowy i urzędowy;
 • odczytuje z mapy stref czasu w jakich strefach znajdują się dane obiekty geograficzne;
 • oblicza czas słoneczny danej miejscowości;
 • wyjaśnia dlaczego wprowadzany jest czas letni i zimowy;
 • demonstruje na globusie kierunek ruchu obrotowego Ziemi;
 • określa prędkość kątową i liniową obrotu Ziemi w ciągu doby i godziny na równiku.

Strategia: operacyjna, problemowa.

Metody:
opis, pokaz, pogadanka, ćwiczenia.

Środki dyd. globus, atlas, zeszyt ćwiczeń, plansza: "Ruch obrotowy Ziemi", film wideo.

 

4.

Ruchy obiegowy Ziemi i jego następstwa.

Zaznajomienie z ruchem Ziemi wokół Słońca.

 • wyjaśnia terminy: orbita, płaszczyzna orbity, oś ziemska;
 • opisuje ruch obiegowy;
 • wie, ile wynosi czas obiegu Ziemi wokół Słońca;
 • wymienia następstwa tego ruchu;
 • wyjaśnia przyczyny zmian miejsca wschodu i zachodu Słońca oraz długości dnia i nocy wciągu roku;
 • wie, że stałe nachylenie osi ziemskiej do płaszczyzny orbity (66o33') powoduje zmiany oświetlenia w ciągu roku;
 • wie co to jest dzień polarny i noc polarna;
 • podaje daty rozpoczęcia astronomicznych pór roku;
 • opisuje oświetlenie Ziemi w ciągu roku w pierwszych dniach kalendarzowych pór roku;
 • wskazuje na mapie świata strefy oświetlenia Ziemi;
 • charakteryzuje poszczególne strefy oświetleniowe;
 • oblicza wysokość Słońca w południe w pierwszych dniach kalendarzowych pór roku.

Strategia:
operacyjna, problemowa.

Metody:
opis, pokaz, pogadanka, ćwiczenia.

Środki dyd. mapa fizyczna świata, globus, atlas, zeszyt ćwiczeń, plansza: "Ruch obiegowy Ziemi" i "Oświetlenie Ziemi", film wideo.

 

5.

Sfery Ziemi i zachodzące miedzy nimi współzależności.

Poznanie sfer Ziemi i ich współzależności.

 • wie, że powłokę ziemską stanowią sfery: atmosfera, hydrosfera, litosfera i biosfera;
 • zna skład i budowę poszczególnych sfer
 • wie, że sfery powłoki ziemskiej wzajemnie na siebie oddziałują;
 • podaje przykłady wzajemnego oddziaływania sfer;
 • opisuje kilka krajobrazów stanowiących efekt wzajemnego oddziaływania sfer;
 • uświadamia sobie, że współcześnie człowiek jest czynnikiem wpływającym na poszczególne sfery.

Strategia:
operacyjna, problemowa.

Metody: problemowa, drzewo decyzyjne, opis

Środki dyd. ilustracje, karton, mazaki, podręcznik

6.

Dzieje Ziemi.

Zaznajomienie z dziejami geologicznymi Ziemi.

 • wie, że skały i skamieniałości są dokumentami dziejów Ziemi;
 • zna podział dziejów Ziemi na ery i okresy;
 • podaje przykłady ważniejszych wydarzeń z przeszłości geologicznej (ruchy górotwórcze, zlodowacenie, podział kontynentów);
 • wyjaśnia znaczenie terminów: stratygrafia, skamieniałości, skamieniałości przewodnie;
 • wyjaśnia, w jakich warunkach powstawały niektóre wapienie, węgiel kamienny, sól kamienna;
 • opisuje przeszłość Ziemi na podstawie prostych przekrojów geologicznych;
 • czyta uproszczone mapy geologiczne.

Strategia: operacyjna.

Metody:
opis, dyskusja.

Środki dyd.
komputery, prezentacja "Dzieje geologiczne Ziemi", mapa fizyczna świata, atlas.

7.

Procesy wewnętrzne wpływające na ukształtowanie powierzchni Ziemi.

Zapoznanie uczniów z procesami wewnętrznymi powodującymi zróżnicowanie rzeźby powierzchni Ziemi.

 • wie, że rzeźba powierzchni Ziemi jest wynikiem działania sił zewnętrznych i wewnętrznych;
 • wie, że powstawanie gór to wynik procesów zachodzących wewnątrz Ziemi;
 • wymienia nazwy orogenez i przykłady gór w nich wypiętrzonych;
 • wie, co to jest wulkanizm;
 • wymienia produkty wybuchu wulkanu;
 • wie, co to jest trzęsienie ziemi oraz podaje przykłady form powstałych w wyniku tego procesu;
 • wskazuje na mapie obszary gór fałdowych, czynnego wulkanizmu i trzęsień ziemi;
 • wie, co to są ruchy lądotwórcze i podaje przykłady wybrzeży podnoszących się i zanurzających się;
 • rozumie, że procesom niszczenia towarzyszy gromadzenie się materiału .

Strategia: operacyjna,
problemowa.

Metody: operacyjna (opis, pogadanka heurystyczna), problemowa.

Środki dyd. komputery, prezentacja "Procesy wewnętrzne", mapa fizyczna świata, atlas, zeszyt ćwiczeń.

 

8.

Współczesne procesy geologiczne (procesy zewnętrzne).

Zaznajomienie z czynnikami i procesami zewnętrznymi kształtującymi rzeźbę powierzchni Ziemi.

Uświadomienie roli wietrzenia, erozji i ruchów masowych w modelowaniu powierzchni Ziemi.

 • wie, że czynnikami modelującymi powierzchnię Ziemi są: woda, wiatr oraz zmienność temperatur;
 • zna i rozumie terminy: erozja, wietrzenie, ruchy masowe;
 • wie, co to jest wietrzenie i potrafi wymienić jego rodzaje;
 • opisuje rolę wody, zmienność temperatur w wietrzeniu mechanicznym na przykładzie Łysogór (gołoborza) i obszarów pustynnych (rola dużych amplitud dobowych);
 • wie, że wietrzenie chemiczne prowadzi do zmiany składu chemicznego skały, a następnie do jej rozpadu;
 • wie, co to jest proces krasowy;
 • wymienia formy krasowe;
 • opisuje rzeźbotwórczą działalność wody płynącej: erozja, transport, akumulacja;
 • podaje przykłady form erozji i akumulacji wodnej;
 • opisuje rzeźbotwórczą działalność lądolodu;
 • podaje przykłady form erozji i akumulacji lodowcowej;
 • opisuje działalność rzeźbotwórczą wiatru w obszarach półpustynnych i pustynnych;
 • wymienia rodzaje ruchów masowych i wyjaśnia na czym one polegają.

Strategia:
operacyjna,
problemowa.

Metody:
operacyjna (opis, pogadanka heurystyczna), problemowa, dyskusja.

Środki dyd.
komputery, prezentacja "Procesy zewnętrzne", mapa fizyczna świata, atlas, zeszyt ćwiczeń, ilustracje, karty pracy.

9.

Interakcja Ziemia - człowiek.

Zapoznanie z relacjami zachodzącymi między środowiskiem a człowiekiem oraz  między człowiekiem a środowiskiem.

Zapoznanie z zagrożeniami środowiska przyrodniczego spowodowanych działalnością człowieka.

 • wie, że środowisko wpływa w dużym stopniu na warunki życia człowieka;
 • wie, że wraz z rozwojem cywilizacji zależność człowieka od środowiska maleje, ale też wzrasta jego wpływ na środowisko;
 • zna relacje zachodzące między środowiskiem a człowiekiem oraz między człowiekiem a środowiskiem;
 • podaje kilka przykładów wzajemnych relacji Ziemia - człowiek - Ziemia;
 • wyjaśnia wpływ człowieka na roślinność i zwierzęta;
 • zdaje sobie sprawę z zagrożeń środowiska przyrodniczego spowodowanych działalnością człowieka;
 • podaje przyczyny nierównomiernego rozmieszczenia ludności na świecie.

Strategia:
operacyjna, emocjonalna, problemowa.

Metody:
operacyjna (praca z mapą, opis, pogadanka heurystyczna, analiza danych statystycznych), problemowa,
mapa mentalna.

Środki dyd.
atlas, zeszyt ćwiczeń, karty pracy.

Uczniowie na informatyce wykonują zespołowe projekty dotyczące tematów 2-8.

10.

Źródła informacji geograficznej.

Zapoznanie z różnymi źródłami wiedzy geograficznej.

Zdobywanie umiejętności posługiwania się nimi.

 • zna źródła informacji geograficznej;
 • umie wyszukiwać informacje z różnych źródeł wiedzy geograficznej: atlasów, tablic statystycznych, podręczników, diagramów, komputerowych baz danych, internetu;
 • odczytuje i porównuje dane zawarte w różnych źródłach informacji;
 • interpretuje informacje zawarte w tabelach statystycznych, diagramach.

Strategia:
operacyjna, emocjonalna, problemowa.

Metody: operacyjna (praca z mapą, opis, pogadanka heurystyczna, analiza danych statystycznych), problemowa.

Środki dyd.
atlas, podręcznik, niezbędnik, diagramy, encyklopedia, czasopisma geograficzne, programy multimedialne.

11.

Sprawdzian wiadomości i umiejętności.

Ocena wiadomości i umiejętności.

Sprawdzenie stopnia opanowania wiadomości i umiejętności dotyczących naszej planety.

Test


Autor: Ewa Libiszewska
Komentarze + Dodaj komentarz
 • OPINIA, Piotr (odpowiedzi: 0)
 • BARDZO KORZYSTNA STRONA
 
Nasi partnerzy:
MEN SchoolNet eTwinning Związek Powiatów Polskich PCSS
Cisco OFEK Przyjazna Szkoła Fundacja Junior FIO CEO
Parafiada net PR Orange IMAX Cinema City WSP TWP
IMAGE PPI-ETC ArcaVir Master Solution Device


Projekt Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa
powstał i był realizowany w latach 2000-2011 dzięki wsparciu
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Prywatności".


Pytania i uwagi: portal@interklasa.pl

Regulamin portalu /  Polityka prywatności /  Ochrona własności intelektualnej /  Zasady korzystania / 
Wyłączenie odpowiedzialności /  Biuro prasowe /  Zasady współpracy /  Redakcja /  Kontakt

Przejdź na stronę ucznia Przejdź na stronę nauczyciela Przejdź na stronę rodzica Certyfikat sieciaki.pl Przyjazna strona kidprotect.pl