środa 28 października 2020 imieniny Szymona i Tadeusza 1922 - Marsz na Rzym
Do końca roku pozostało: 0 dni
Geografia
Interaktywna mapa szkół
Język polski Historia WOS Sztuka (plastyka i muzyka) Języki obce Religia i etyka
Matematyka Fizyka i astronomia Chemia Biologia Przyroda Geografia Technika Informatyka
Przedmioty zawodowe WF Ścieżki edukacyjne Wychowanie przedszkolne Nauczanie zintegrowane Więcej
Przedmiotowy system oceniania z geografii dla szkół średnich

Zakres wymagań programowych (8)

GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA ŚWIATA

ZIEMIA PLANETĄ LUDZI, ŚRODOWISKO JAKO PODSTAWA DZIAŁALNOŚCI CZŁOWIEKA


 1. Na ocenę dopuszczającą uczeń (zna terminy, potrafi):
  1. zna terminy: środowisko geograficzne, środowisko przyrodnicze, składniki środowiska geograficznego, degradacja środowiska,
  2. zna zasoby naturalne Ziemi łącznie z podziałem na odnawialne i nieodnawialne,
  3. poda przykłady wpływu środowiska na życie i działalność gospodarczą człowieka,
  4. zna obszary silnie przekształconego środowiska.

 2. Na ocenę dostateczną uczeń (potrafi, rozumie):
  1. zna i rozumie pojęcia determinizm, nihilizm geograficzny, racjonalizm geograficzny,
  2. potrafi wyjaśnić rolę środowiska geograficznego jako środowiska życia i działalności człowieka,
  3. umie wymienić nieodwracalne zmiany w środowisku naturalnym (zanieczyszczenie powietrza, degradacja gleb, zmiany rzeźby terenu, zmiany warunków wodnych).

 3. Na ocenę dobrą uczeń (potrafi, rozumie):
  1. wskaże wzajemne relacje między elementami środowiska,
  2. omówi konsekwencje naruszenia równowagi naturalnej w środowisku pod wpływem działalności człowieka,
  3. omówi rolę środowiska geograficznego jako źródła zasobów naturalnych,
  4. wykaże istnienie prawidłowości zróżnicowania środowiska naturalnego i jego zmian (strefowość, rytmiczność).

 4. Na ocenę bardzo dobrą uczeń (rozumie, potrafi):
  1. oceni walory środowiska geograficznego z punktu widzenia różnorodnej działalności człowieka,
  2. przedstawi ciągłość przemian środowiska geograficznego postępującą wraz z rozwojem cywilizacji,
  3. omówi narastanie problemów globalnych, których rozwiązanie wymaga współpracy wszystkich krajów,
  4. omówi sposoby przeciwdziałania negatywnym przekształceniom środowiska,
  5. oceni globalne lub regionalne straty gospodarcze, społeczne i kulturowe powstające w wyniku degradacji środowiska.

 5. Na ocenę celującą uczeń (rozumie, potrafi):
  1. dokona szacunkowej oceny dyspozycyjnych zasobów najważniejszych surowców mineralnych świata,
  2. wskaże na podstawie aktualnych doniesień prasowych miejsca katastrof ekologicznych.

LUDNOŚĆ ŚWIATA I PROCESY URBANIZACYJNE

 1. Na ocenę dopuszczającą uczeń (zna terminy, potrafi):
  1. zna pojęcia: przyrost naturalny, przyrost rzeczywisty, piramida wieku, społeczeństwo młode, starzejące się, eksplozja demograficzna, urbanizacja, gęstość zaludnienia, rasa,
  2. zna liczbę ludności świata i kraje o największej liczbie ludności,
  3. zna obszary objęte eksplozją demograficzną,
  4. wskaże obszary najgęściej i najsłabiej zaludnione,
  5. zna podstawowe rasy ludzkie,
  6. pokaże na mapie największe miasta świata.

 2. Na ocenę dostateczną uczeń (potrafi, rozumie):
  1. rozumie pojęcia: ekumena, subekumena, anekumena, religia, grupa etniczna, aglomeracja i jej rodzaje,
  2. omówi przebieg zmian liczby ludności w czasach historycznych i prognozy jej wzrostu,
  3. omówi przyczyny i konsekwencje eksplozji demograficznej,
  4. omówi wpływ czynników przyrodniczych i pozaprzyrodniczych na zróżnicowanie rozmieszczenia ludności na Ziemi,
  5. przedstawi, korzystając z map, zróżnicowanie rasowe, językowe i religijne ludności świata,
  6. wskaże na mapie państwa o największej liczbie ludności oraz o największej i najmniejszej urbanizacji.

 3. Na ocenę dobrą uczeń (potrafi, rozumie):
  1. rozumie przyczyny i konsekwencje niskiego lub ujemnego przyrostu naturalnego,
  2. scharakteryzuje na podstawie danych statystycznych zmiany poziomu urbanizacji różnych regionów,
  3. rozumie problemy wielkich miast,
  4. potrafi analizować dane statystyczne, wykresy i mapy pod kątem demograficznym oraz wyciągać z tego wnioski,
  5. scharakteryzuje przestrzenne zróżnicowanie poziomu i tempa urbanizacji (cztery modele urbanizacji),
  6. scharakteryzuje zróżnicowanie rasowe, religijne i językowe ludności świata,
  7. scharakteryzuje konurbację, megalopolis i wskaże przykłady.

 4. Na ocenę bardzo dobrą uczeń (rozumie, potrafi):
  1. wyciąga wnioski dotyczące wpływu różnych czynników na rozmieszczenie ludności z analizy porównawczej map rozmieszczenia ludności i map tematycznych (przyrodniczych, gospodarczych),
  2. wskaże przykłady wpływu różnych religii świata na postawy społeczne i działalność gospodarczą,
  3. wskaże przykłady konfliktów na tle religijnym lub narodowościowo-religijnym na podstawie aktualnych doniesień prasowych i literatury,
  4. porówna przebieg procesów urbanizacyjnych w różnych regionach świata i wskaże ich przyczyny,
  5. potrafi dostrzec pozytywne i negatywne przyczyny urbanizacji.

 5. Na ocenę celującą uczeń (rozumie, potrafi):
  1. wyjaśni, na czym polega reurbanizacja, suburbanizacja, dezurbanizacja,
  2. przedstawi swoją wizję modelu miasta XXI wieku.

PROBLEMY WYŻYWIENIA LUDNOŚCI ŚWIATA, LEŚNICTWO ŚWIATA

 1. Na ocenę dopuszczającą uczeń (zna terminy, potrafi):
  1. zna pojęcia: gospodarka żywnościowa, produkcja roślinna, zwierzęca, użytkowanie ziemi, użytki rolne, użytki zielone, grunty orne, hodowla, gospodarka intensywna, ekstensywna, plony, zbiory, rybołówstwo, rybactwo, akwakultura, głód ilościowy, głód jakościowy,
  2. zna funkcje rolnictwa,
  3. wymieni czynniki rozwoju rolnictwa,
  4. zna podstawowe rośliny zbożowe, przemysłowe, korzeniowe i używki,
  5. zna kierunki chowu bydła,
  6. wskaże strefy głodu,
  7. zna rozmieszczenie głównych obszarów leśnych świata.

 2. Na ocenę dostateczną uczeń (potrafi, rozumie):
  1. scharakteryzuje przyrodnicze i pozaprzyrodnicze warunki rozwoju rolnictwa,
  2. w oparciu o mapy tematyczne przedstawi obszary upraw zbożowych, przemysłowych, korzeniowych i używek oraz ich wymagania klimatyczne,
  3. omówi rozmieszczenie chowu zwierząt,
  4. w oparciu o dane statystyczne (struktura żywienia) scharakteryzuje poziom wyżywienia ludności krajów świata o różnym poziomie gospodarczym,
  5. wymieni i wskaże na mapie kraje o największych połowach,
  6. scharakteryzuje strukturę drzewostanu lasów świata.

 3. Na ocenę dobrą uczeń (potrafi, rozumie):
  1. wskaże na mapie i scharakteryzuje obszary o najkorzystniejszych dla rolnictwa warunkach naturalnych,
  2. poda i wskaże na mapie głównych producentów i eksporterów zbóż, mięsa i mleka,
  3. przedstawi obszary hodowli zwierzęcej w powiązaniu z warunkami naturalnymi,
  4. przedstawi znaczenie ryb w żywieniu ludności,
  5. wskaże główne regiony rolnicze świata,
  6. scharakteryzuje rolnictwo intensywne i ekstensywne,
  7. omówi założenia „zielonej rewolucji”,
  8. rozumie przydatność gospodarczą lasów i rodzaje gospodarki leśnej,
  9. rozumie wpływ rabunkowej gospodarki leśnej człowieka na zmiany klimatyczne i degradację środowiska.

 4. Na ocenę bardzo dobrą uczeń (rozumie, potrafi):
  1. omówi możliwości wzrostu produkcji rolnej na obszarach, gdzie ludność cierpi głód i jest niedożywiona,
  2. rozumie znaczenie rolnictwa ekologicznego,
  3. rozumie znaczenie rybołówstwa i akwakultur w zaspakajaniu potrzeb żywnościowych,
  4. omówi cechy i problemy gospodarki rolnej krajów wysoko rozwiniętych gospodarczo w porównaniu z krajami rozwijającymi się,
  5. oceni znaczenie chowu bydła i trzody chlewnej w gospodarce żywieniowej,
  6. omówi przykłady negatywnego wpływu rolnictwa na środowisko naturalne,
  7. określi znaczenie zasobów morza w gospodarce żywieniowej ludności świata,
  8. porówna dwa dowolnie wybrane regiony rolnicze, uwzględniając przyrodnicze i pozaprzyrodnicze warunki rozwoju rolnictwa,
  9. uzasadni konieczność racjonalnej gospodarki zasobami leśnymi, uwzględniając różnorodne funkcje lasów.

 5. Na ocenę celującą uczeń (rozumie, potrafi):
  1. omówi znaczenie choroby wściekłych krów dla chowu bydła na świecie,
  2. na podstawie wiadomości ze środków masowego przekazu przedstawi problemy i kierunki współczesnego rolnictwa.


Autor: mgr Magdalena Matuszak
mgr Ewa Makulska
ZSZ w Koninie

Komentarze + Dodaj komentarz
 
Nasi partnerzy:
MEN SchoolNet eTwinning Związek Powiatów Polskich PCSS
Cisco OFEK Przyjazna Szkoła Fundacja Junior FIO CEO
Parafiada net PR Orange IMAX Cinema City WSP TWP
IMAGE PPI-ETC ArcaVir Master Solution Device


Projekt Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa
powstał i był realizowany w latach 2000-2011 dzięki wsparciu
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Prywatności".


Pytania i uwagi: portal@interklasa.pl

Regulamin portalu /  Polityka prywatności /  Ochrona własności intelektualnej /  Zasady korzystania / 
Wyłączenie odpowiedzialności /  Biuro prasowe /  Zasady współpracy /  Redakcja /  Kontakt

Przejdź na stronę ucznia Przejdź na stronę nauczyciela Przejdź na stronę rodzica Certyfikat sieciaki.pl Przyjazna strona kidprotect.pl