środa 03 czerwca 2020 imieniny Leszka i Tamary 1924 - Zmarł Franz Kafka
Do końca roku pozostało: 0 dni
Geografia
Interaktywna mapa szkół
Język polski Historia WOS Sztuka (plastyka i muzyka) Języki obce Religia i etyka
Matematyka Fizyka i astronomia Chemia Biologia Przyroda Geografia Technika Informatyka
Przedmioty zawodowe WF Ścieżki edukacyjne Wychowanie przedszkolne Nauczanie zintegrowane Więcej
Plan nauczania geografii w I klasie gimnazjum

Plan nauczania geografii w klasie I gimnazjum - Część 2

 

Lp.

Temat

Cel ogólny

Cele szczegółowe

Metody, środki dydaktyczne

KONTYNENTY I WYBRANE PAŃSTWA

AFRYKA

1.

Położenie, linia brzegowa i ukształtowanie powierzchni Afryki.

Poznanie charakterystycznych cech położenia i ukształtowania powierzchni.

 • wskazuje na mapie świata Afrykę i opisuje jej położenie;
 • wskazuje na mapie oblewające ją oceany i morza, zatoki icieśniny oraz wyspy;
 • ocenia stopień rozwinięcia linii brzegowej i porównuje linię brzegową Afryki i Europy;
 • wymienia i wskazuje na mapie krańcowe punkty kontynentu oraz odczytuje ich współrzędne matematyczne;
 • oblicza rozciągłość południkową (w stopniach oraz kilometrach) i równoleżnikową w stopniach;
 • określić konsekwencje wynikające z położenia Afryki;
 • wymienia 3 cechy ukształtowania powierzchni wyróżniające Afrykę spośród innych kontynentów;
 • wskazuje na mapie główne krainy geograficzne: wyżyny (4), kotliny (7-8), góry Atlas, góry Przylądkowe, góry Smocze, góry wulkaniczne (3),
 • wyjaśnia konsekwencje położenia Afryki na dwóch krach kontynentalnych;
 • wskazuje na zależności między położeniem a klimatem.

Strategia:
operacyjna,
problemowa.

Metody:
operacyjna (praca z mapą, opis, pogadanka heurystyczna), problemowa,
ćwiczenia.

Środki dyd.
mapa Afryki, atlas, zeszyt ćwiczeń, plansze, ilustracje.

2.

Strefy klimatyczno-roślinne i glebowe Afryki.

Wykazanie związków między klimatem, roślinnością i glebami Afryki.

 • wymienia czynniki kształtujące klimat Afryki: położenie geograficzne i związaną z nim cyrkulację powietrza, układ prądów morskich, wysokość n.p.m.;
 • na podstawie diagramu klimatycznego charakteryzuje klimat danego obszaru,
 • wskazuje na mapie zasięg stref klimatycznych i roślinnych;
 • zna współzależności zachodzące między klimatem, roślinnością i podłożem skalnym a glebami;
 • na poziomie elementarnym ocenia możliwości rozwoju rolnictwa w poszczególnych strefach klimatycznych;
 • rozumie znaczenie terminów: lateryt, wilgotny las równikowy, sawanna, step, pustynia (kamienista, żwirowa, piaszczysta), roślinność śródziemnomorska;
 • czyta mapę w zakresie dotyczącym rozpatrywanej problematyki;
 • kreśli diagramy klimatyczne.

Strategia:
operacyjna, emocjonalna,
problemowa.

Metody:
operacyjna (praca z mapą, opis, pogadanka heurystyczna, analiza diagramów klimatycznych, ćwiczenia)
problemowa.

Środki dyd.
mapa Afryki, atlas - mapy klimatyczne, zeszyt ćwiczeń, dane statystyczne, karty pracy.

3.

Wody powierzchniowe i podziemne Afryki.

Zapoznanie z problematyką hydrologiczną kontynentu oraz oswojenie z terminologią odnosząca się do tej dziedziny nauki.

 • wymienia i wskazuje na mapie rzeki: Nil, Niger, Kongo, Zambezi, Limpopo, Oranje;
 • wymienia i wskazuje na mapie jeziora: Czad, Wiktorii, Tanganika, Niasa, Alberta, Rudolfa;
 • rozpoznaje jeziora tektoniczne;
 • przypomina sobie znaczenie terminów: rzeka główna, dopływ, system rzeczny, zlewisko, dział wód;
 • wyjaśnia znaczenie terminów: szott, ued (wadi), rzeka epizodyczna, rzeka okresowa, obszar bezodpływowy;
 • wyróżnia obszary bezodpływowe i wyjaśnić ich występowanie;
 • wyjaśnia występowanie rzek okresowych i słonych jezior;
 • wykazuje związek między wodami powierzchniowymi i podziemnymi a ukształtowaniem powierzchni i warunkami klimatycznymi;
 • kreśli diagramy liniowe i prostokątne (powierzchniowe).

Strategia:
operacyjna, emocjonalna,
problemowa.

Metody:
problemowa, praca z mapą, opis, pogadanka heurystyczna, analiza danych statystycznych.

Środki dyd.
mapa Afryki, atlas, zeszyt ćwiczeń, dane statystyczne, karty pracy.

4.

Problemy ludnościowe Afryki. Przegląd państw na mapie Afryki.

Zapoznanie z problematyką demograficzną Afryki. Kształtowanie poszanowania dla innych narodów, systemów wartości i sposobów życia.

 • wskazuje na mapie obszary o największej i najmniejszej gęstości zaludnienia;
 • ocenia wpływ warunków naturalnych i społeczno-gospodarczych na rozmieszczenie ludności;
 • podaje przyczyny eksplozji demograficznej i wysokiego wskaźnika zgonów;
 • wymienia rejony głodu i podaje przyczyny tego zjawiska;
 • wymienia główne rasy ludności Afryki i ich występowanie;
 • przedstawia w ogólnym zarysie historię demograficzną tego kontynentu;
 • analizuje diagram przedstawiający rozwój liczby ludności kontynentu oraz interpretuje dane statystyczne;
 • kreśli diagram kołowy;
 • klasyfikuje państwa ze względu na wielkość ich obszaru, liczbę ludności, jej skład rasowy i etniczny oraz poziom rozwoju gospodarczego.

Strategia:
operacyjna, emocjonalna, problemowa.

Metody:
problemowa, mapa mentalna, praca z mapą, opis, pogadanka heurystyczna, analiza danych statystycznych.

Środki dyd.
mapa Afryki, atlas, zeszyt ćwiczeń, dane statystyczne, karty pracy.

Uczniowie na informatyce wykonują ćwiczenie w arkuszu kalkulacyjnym klasyfikując państwa przy zastosowaniu filtru standardowego.

5.

Nigeria - najludniejszy  kraj Afryki.

Zapoznanie z krajem wyróżniającym się największą liczbą ludności i ogromnym zróżnicowaniem etnicznym.

 • określa położenie Nigerii na mapie Afryki;
 • wskazuje na mapie Nigerię, Niger, Lagos, Abudżę, wyż. Jos;
 • zna liczbę ludności Nigerii;
 • charakteryzuje na podstawie map i danych statystycznych rozmieszczenie ludności, zróżnicowanie etniczne, ruch naturalny i stopień urbanizacji;
 • wyjaśnia pojęcie eksplozji demograficznej i rozumie jej skutki;
 • wyjaśnia przyczyny zróżnicowania etnicznego i ocenia jego wpływ na rozwój kraju;
 • charakteryzuje na podstawie map tematycznych warunki przyrodnicze Nigerii;
 • wykazuje strefowość upraw uzasadniając zróżnicowaniem klimatu;
 • wyjaśnia przyczyny dużego udziału surowców rolnych i ropy naftowej w eksporcie;
 • rozumie terminy: rozwój wyspowy, strefowość upraw;
 • wylicza przewodnie cechy Nigerii: ropa naftowa podstawą rozwoju gospodarczego państwa, strefowość upraw związana z warunkami naturalnymi, wielkie zróżnicowanie etniczne, najbardziej zaludniony kraj Afryki.

Strategia:
operacyjna, emocjonalna,
problemowa.

Metody:
problemowa, mapa mentalna,
praca z mapą, opis, pogadanka heurystyczna, analiza danych statystycznych.

Środki dyd.
mapa Afryki, atlas, zeszyt ćwiczeń, dane statystyczne, karty pracy.

6.

Republika Południowej Afryki - potęgą gospodarczą kontynentu.

Poznanie charakterystycznych cech przyrodniczych i społeczno-gospodarczych Republiki Południowej Afryki.

 • określa położenie RPA na mapie Afryki;
 • opisuje na podstawie mapy układ krain geograficznych i ich wpływ na rozwój rolnictwa;
 • opisuje na podstawie map tematycznych warunki przyrodnicze RPA;
 • charakteryzuje na podstawie map i danych statystycznych rozmieszczenie ludności i stopień urbanizacji;
 • wymienia i wskazuje na mapie główne obszary występowania surowców mineralnych;
 • wymienia korzystne warunki rozwoju rolnictwa i przemysłu;
 • wyjaśnia na czym polegała polityka apartheidu;
 • porównuje poziom rozwoju przemysłu, rolnictwa, transportu i innych dziedzin gospodarki z rozwojem tych dziedzin w Polsce.

Strategia:
operacyjna, emocjonalna,
problemowa.

Metody:
problemowa, śnieżna kula, praca z mapą, opis, pogadanka heurystyczna, analiza danych statystycznych.

Środki dyd.
mapa Afryki, atlas, zeszyt ćwiczeń, dane statystyczne, karty pracy.

7.

Sprawdzian wiadomości i umiejętności.

 

Sprawdzenie stopnia opanowania wiadomości i umiejętności z Afryki.

Test

AMERYKA PÓŁNOCNA I POŁUDNIOWA

8.

Położenie i linia brzegowa Ameryki Północnej i Południowej.

Zapoznanie z położeniem geograficznym kontynentów.

 • wskazuje na mapie świata Amerykę Północną i Południową i opisuje ich położenie;
 • zna przebieg granicy z Ameryką Południową;
 • wskazuje na mapie oblewające ją oceany i morza, zatoki icieśniny oraz półwyspy (4) i wyspy (6-8);
 • ocenia stopień rozwinięcia linii brzegowej Ameryki Północnej i Południowej;
 • wymienia i wskazuje na mapie krańcowe punkty kontynentu oraz określa ich współrzędne matematyczne;
 • oblicza rozciągłość południkową (w stopniach oraz kilometrach) i równoleżnikową (wstopniach);
 • określa konsekwencje wynikające z położenia Ameryki;
 • wskazuje na zależności między położeniem a klimatem.

Strategia:
operacyjna,
problemowa.

Metody:
operacyjna (praca z mapą, opis, pogadanka heurystyczna, ćwiczenia), problemowa.

Środki dyd.
atlas, mapa -Półkula Zachodnia, zeszyt ćwiczeń, podręcznik.

9.

Ukształtowanie powierzchni Ameryki Północnej i Południowej.

Opanowanie wiadomości dotyczących ukształtowania powierzchni.

Nabywanie umiejętności posługiwania się mapą.

 • wymienia charakterystyczne cechy budowy geologicznej (tarcze prekambryjskie, stare i młode góry fałdowe) oraz niziny;
 • wymienia główne cechy ukształtowania powierzchni (bariera gór na zachodzie, otwartość kontynentu na północ i południe);
 • wymienia i wskazuje na mapie główne krainy geograficzne: góry (4), wyżyny (4-5), niziny (5), kotlinę śródgórską;
 • rozumie, że układ krain geograficznych ma związek z budową geologiczną kontynentów;
 • wie, że następstwem wsuwania się płyt oceanicznych pod płytę kontynentalną jest występowanie trzęsień ziemi i wulkanizmu.

Strategia:
operacyjna,
problemowa.

Metody:
operacyjna (praca z mapą, opis, pogadanka heurystyczna), problemowa.

Środki dyd.
mapa Ameryka Północna, Ameryka Południowa, atlas, zeszyt ćwiczeń.

10.

Klimat, roślinność i wody Ameryk.

Zapoznanie z warunkami klimatycznymi, roślinnością i wodami Ameryk.

Kształtowanie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych między różnymi zjawiskami przyrodniczymi.

 • wymienia czynniki kształtujące klimat Ameryk: położenie geograficzne i związaną z nim cyrkulację powietrza, południkowy układ krain geograficznych, wysokość n.p.m., układ prądów morskich;
 • zna rozmieszczenie i cechy stref klimatyczno-roślinnych;
 • czyta mapę w zakresie dotyczącym rozpatrywanej problematyki;
 • kreśli diagramy klimatyczne;
 • zna współzależności występujące między klimatem, roślinnością, podłożem skalnym i glebami;
 • potrafi na poziomie elementarnym ocenić możliwości rozwoju gospodarki w poszczególnych strefach klimatycznych;
 • rozumie znaczenie terminów: selva, epifity, campos, llanos, caatinga;
 • zna nazwy głównych rzek i jezior oraz ich rozmieszczenie;
 • wie, że jeziora Ameryk są pochodzenia polodowcowego i tektonicznego; podaje przykłady nazw typów jezior;
 • kreśli diagramy liniowe i prostokątne;
 • wykazuje związki jakie zachodzą między wodami powierzchniowymi a ukształtowaniem powierzchni i warunkami klimatycznymi;
 • wyjaśnia wpływ klimatu i ukształtowanie powierzchni na wielkość przepływu wód rzecznych.

Strategia:
operacyjna, problemowa.

Metody:
operacyjna (praca z mapą, opis, pogadanka heurystyczna, analiza diagramów klimatycznych), problemowa.

Środki dyd.
mapa - Ameryka Północna i Ameryka Południowa, atlas, zeszyt ćwiczeń, diagramy  klimatyczne, film.

11.

Problemy ludnościowe. Przegląd państw na mapie politycznej.

Zapoznanie z problematyką demograficzną.

Kształtowanie umiejętności czytania map tematycznych.

 • przyswaja podstawowe informacje dotyczące pochodzenia ludności Ameryk (ludność autochtoniczna i napływowa);
 • wymienia główne grupy etniczne Ameryk i używane tam języki posługując się tabelami statystycznymi i diagramami;
 • wymienia i wskazuje na mapie obszary najgęściej i najrzadziej zaludnione posługując się mapami demograficznymi,;
 • wyjaśnia rozmieszczenie ludności wskazując na warunki klimatyczne i rzeźbę terenu;
 • wie, że w Ameryce Łacińskiej zachodzą intensywne procesy urbanizacyjne;
 • rozumie znaczenie terminów: Indianie, Eskimosi, Aztekowie, Majowie, Inkowie, Kreole, metysi, mulaci, zambosi, interior;
 • wie, że w USA, Brazylii, Kanadzie i Argentynie są skupiska ludności polskiego pochodzenia;
 • kształtowanie poszanowania dla innych narodów, systemów wartości i sposobów życia;
 • zna nazwy i położenie kilku państw i ich stolic (6-8);
 • klasyfikuje państwa ze względu na wielkość ich obszaru, liczbę ludności, jej skład rasowy i etniczny oraz poziom rozwoju gospodarczego;
 • rozumie znaczenie terminów: Ameryka Łacińska, Ameryka Anglosaska;
 • kreśli diagramy.

Strategia:
operacyjna, emocjonalna,
problemowa.

Metody: operacyjna (praca z mapą, opis, pogadanka heurystyczna, analiza danych statystycznych), problemowa.

Środki dyd.
mapa Ameryka Północna, atlas, zeszyt ćwiczeń, dane statystyczne,
karty pracy.

Uczniowie na informatyce wykonują
ćwiczenie w arkuszu kalkulacyjnym klasyfikując państwa przy zastosowaniu filtru
standardowego oraz wykonują diagramy.

12.

Stany Zjednoczone Ameryki Północnej.

Zapoznanie z warunkami środowiska przyrodniczego Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

 • potrafi określić położenie geograficzne USA na mapie fizycznej świata;
 • zna nazwy i rozmieszczenie głównych regionów fizycznogeograficznych i miast;
 • opisuje warunki środowiska przyrodniczego: klimat, gleby, ukształtowanie powierzchni;
 • wymienia najważniejsze surowce mineralne i ich występowanie;
 • wyjaśnia wpływ warunków naturalnych i poziomu rozwoju gospodarki na rozmieszczenie ludności;
 • wskazuje na mapie obszary najrzadziej i najgęściej zaludnione; uzasadnia przyczyny takiego rozmieszczenia ludności;
 • ocenia wpływ środowiska przyrodniczego na rozwój gospodarczy USA;

Strategia:
operacyjna, emocjonalna, problemowa.

Metody: problemowa, burza mózgów, mapa myślowa.

Środki dyd.
mapa Ameryka Północna, atlas, zeszyt ćwiczeń, dane statystyczne.

13.

Stany Zjednoczone - potęgą gospodarczą świata.

Poznanie największej potęgi gospodarczej świata.

 • opisuje warunki naturalne sprzyjające rozwojowi gospodarczemu USA;
 • odczytuje z tabel statystycznych wielkość wydobycia wybranych surowców mineralnych oraz udział procentowy w produkcji ważniejszych wyrobów przemysłowych;
 • wymienia czynniki, które zdecydowały o dużym udziale USA w światowej produkcji;
 • wyjaśnia znaczenie terminów: gospodarka towarowa, monopole, standaryzacja produkcji, system taśmowy, produkcja masowa, nieprodukcyjne działy gospodarki;
 • wyjaśnia, dlaczego Stany Zjednoczone są potęgą gospodarczą świata;
 • charakteryzuje czynniki, które decydują o nowoczesności produkcji przemysłowej;
 • opisuje rozmieszczenie przemysłu w Stanach Zjednoczonych; wskazuje główne ośrodki przemysłowe;
 • na podstawie danych statystycznych porównuje wartość PKB przypadającą na 1 mieszkańca w USA i w innych krajach.

Strategia: problemowa, emocjonalna, operacyjna.

Metody:
problemowa, burza mózgów, mapa myślowa.

Środki dyd.
mapa Ameryka Północna, atlas, zeszyt ćwiczeń, dane statystyczne.

14.

Sprawdzian wiadomości i umiejętności.

Ocena wiadomości i umiejętności.

Sprawdzenie stopnia opanowania wiadomości i umiejętności dotyczących Ameryki Północnej i Ameryki Południowej.

Test

Autor: Ewa Libiszewska
Komentarze + Dodaj komentarz
 • OPINIA, Piotr (odpowiedzi: 0)
 • BARDZO KORZYSTNA STRONA
 
Nasi partnerzy:
MEN SchoolNet eTwinning Związek Powiatów Polskich PCSS
Cisco OFEK Przyjazna Szkoła Fundacja Junior FIO CEO
Parafiada net PR Orange IMAX Cinema City WSP TWP
IMAGE PPI-ETC ArcaVir Master Solution Device


Projekt Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa
powstał i był realizowany w latach 2000-2011 dzięki wsparciu
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Prywatności".


Pytania i uwagi: portal@interklasa.pl

Regulamin portalu /  Polityka prywatności /  Ochrona własności intelektualnej /  Zasady korzystania / 
Wyłączenie odpowiedzialności /  Biuro prasowe /  Zasady współpracy /  Redakcja /  Kontakt

Przejdź na stronę ucznia Przejdź na stronę nauczyciela Przejdź na stronę rodzica Certyfikat sieciaki.pl Przyjazna strona kidprotect.pl