czwartek 26 kwietnia 2018 imieniny Klaudiusza i Marzeny 1986 - Awaria elektrowni atomowej w Czarnobylu
Do końca roku pozostało: 0 dni
Nauczyciel
Interaktywna mapa szkół
Język polski Historia WOS Sztuka (plastyka i muzyka) Języki obce Religia i etyka
Matematyka Fizyka i astronomia Chemia Biologia Przyroda Geografia Technika Informatyka
Przedmioty zawodowe WF Ścieżki edukacyjne Wychowanie przedszkolne Nauczanie zintegrowane Więcej
Dyrektor jako przedstawiciel administracji publicznej

Przykładowe zadania dyrektora szkoły z zakresu petent - urzędnik

Najwięcej zadań, a zarazem zobowiązań dyrektora szkoły dotyczących współpracy z petentami, jest zapisanych wprost w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
Pierwszy kontakt dyrektora z najczęstszym klientem, jakim jest uczeń oraz jego rodzice, dotyczy treści zapisu art. 16 ust. 2 wspominanej ustawy, mówiącej o tym, że dyrektor szkoły może podjąć decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej. Decyzję taką podejmuje dyrektor na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka, które przed 1 września danego roku ukończyło sześć lat, a ponadto wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej. W celu stwierdzenia stopnia dojrzałości szkolnej dziecka wymagana jest opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej. Tak więc podjęcie decyzji wymaga pisemnego wniosku rodziców, najlepiej zaopatrzonego w pisemną opinię poradni.


wcześniejsze przyjęcie dziecka do szkoły
Inny przykład postępowania administracyjnego dyrektora szkoły to wynikające z art. 16 ust. 4 przywołanej ustawy prawo dyrektora do odraczania obowiązku szkolnego dziecka zamieszkującego w obwodzie danej szkoły. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami i popartych odpowiednią opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej rozpoczęcie obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o rok. W przypadku dzieci zakwalifikowanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną do kształcenia specjalnego rozpoczęcie spełnienia obowiązku szkolnego może być odroczone do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy dziesięć lat (art. 16 ust. 3 ustawy).
odroczenie obowiązku szkolnego
Do decyzji dyrektora szkoły należy również wyrażanie zgody na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą (art. 16 ust. 8 ustawy). Decyzja powyższa dotyczyć może jedynie dziecka zamieszkującego na terenie danego obwodu szkolnego, wymaga pisemnego wniosku rodziców oraz musi określać warunki spełnienia obowiązku szkolnego. Dziecko spełniające obowiązek szkolny w tej formie może otrzymać świadectwo ukończenia poszczególnych klas szkoły podstawowej lub gimnazjum albo świadectwo ukończenia odpowiedniej szkoły na podstawie zdanego egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzonego przez szkołę, której dyrektor zezwolił na formę spełnienia obowiązku poza szkołą. spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą
Uwaga!
Dyrektorzy publicznych szkół podstawowych i gimnazjów zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o systemie oświaty mają prawo, a nawet obowiązek, kontroli spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci oraz młodzież zamieszkujących na terenie obwodu danej szkoły. Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o systemie oświaty obowiązek szkolny rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko ukończyło siedem lat. Trwa zaś do ukończenia 18. roku życia.
W ramach prawa kontroli spełnienia obowiązku szkolnego dyrektorzy szkół powinni poddawać kontroli:
  1. dopełnienie przez rodziców czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;
  2. zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
  3. powiadomienie organów gminy o formie spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat i zmianach w tym zakresie (zgodnie z ustawą zasadniczą, a także art. 15 ust. 1 ustawy o systemie oświaty nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18. roku życia, zaś art. 19 ust. 1 nakłada obowiązek kontroli spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat na gminy).
Kontroli obowiązku szkolnego służy również prowadzenie przez dyrektora szkoły podstawowej i gimnazjum ewidencji spełniania obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki przez dzieci oraz młodzież zamieszkujących obwód danej szkoły.


kontrola obowiązku szkolnego
W celu prawidłowego rejestrowania dzieci oraz młodzieży podlegających obowiązkowi szkolnemu oraz obowiązkowi nauki każdy dyrektor powinien założyć, a następnie konsekwentnie prowadzić księgę ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu. W księdze powyższej należy rokrocznie odnotowywać informacje, których źródłem mogą być:
  1. przygotowane przez gminy w ramach swych zadań własnych i przekazywane dyrektorom szkół informacje o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci w wieku od 3 do 15 lat;
  2. informacje od dyrektorów szkół publicznych i niepublicznych, którzy przyjęli dziecko spoza obwodu szkolnego;
  3. decyzje dotyczące przyjęcia, odroczenia lub zwolnienia dziecka z obowiązku szkolnego, a także informacje o wyrażeniu zgody na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą;
  4. wpisy w księdze uczniów, które potwierdzają przyjęcie i uczęszczanie dziecka do danej szkoły.
księga ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi nauki
Niespełnienie obowiązku szkolnego podlega - zgodnie z art. 20 ustawy o systemie oświaty - egzekucji w trybie postępowania administracyjnego w trybie ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Oznacza to, że w celu przymuszenia rodziców (prawnych opiekunów) do spełnienia ustawowego obowiązku zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne wynikającego z zapisów zawartych w art. 18 pkt. 2 ustawy o systemie oświaty, może być na nich nałożona grzywna. Zgodnie z art. 5 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji dyrektor szkoły jest stroną uprawnioną do żądania wykonania obowiązku szkolnego w drodze egzekucji administracyjnej. Stwierdziwszy niespełnienie przez ucznia obowiązku szkolnego, dyrektor szkoły, w której obwodzie zamieszkuje dziecko, wysyła do jego rodziców (opiekunów prawnych) upomnienie (za potwierdzeniem odbioru), zawierające stwierdzenie informujące w sposób jednoznaczny, że obowiązek szkolny nie jest realizowany oraz wzywające rodziców (opiekunów prawnych) do posyłania dziecka do szkoły.

niespełnienie obowiązku szkolnego
Zapamiętaj!
Pismo powyższe powinno zawierać termin realizacji obowiązku szkolnego oraz zapis mówiący o tym, że brak reakcji na upomnienie w konsekwencji doprowadzi do wystąpienia dyrektora szkoły na drogę postępowania egzekucyjnego.
Kolejnym krokiem jest przygotowanie wniosku o wszczęcie egzekucji administracyjnej do odpowiedniego organu egzekucyjnego, którym w przypadku szkół podstawowych i gimnazjów publicznych jest gmina prowadząca te szkoły. Do wniosku należy dołączyć sporządzony w dwu egzemplarzach tzw. tytuł wykonawczy, przygotowany zgodnie z art. 27 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, oraz kopie upomnienia wraz z dowodem jego doręczenia. wniosek o wszczęcie egzekucji


Wzory pism dotyczących decyzji dyrektora szkoły w sprawach
z zakresu stosowania prawa administracyjnego
 
WZÓR DECYZJI DYREKTORA SZKOŁY
W SPRAWIE WCZEŚNIEJSZEGO PRZYJĘCIA DZIECKA DO SZKOŁY

WZÓR DECYZJI DYREKTORA SZKOŁY DOTYCZĄCEJ ODMOWY
WCZEŚNIEJSZEGO PRZYJĘCIA DZIECKA DO SZKOŁY

WZÓR DECYZJI DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W SPRAWIE ODROCZENIA SPEŁNIANIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO

WZÓR DECYZJI DYREKTORA SZKOŁY W SPRAWIE ODROCZENIA SPEŁNIANIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO PRZEZ DZIECKO ZAKWALIFIKOWANE DO KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

WZÓR PISMA UPOMINAJĄCEGO RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) DZIECKA
ODNOŚNIE DO NIESPEŁNIENIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO

 

Więcej informacji w publikacji Skuteczne zarządzanie szkołą podstawową i gimnazjum.

Komentarze + Dodaj komentarz
Zapraszamy do wyrażania opinii, redakcja portalu Interklasa.
 
Nasi partnerzy:
MEN SchoolNet eTwinning Związek Powiatów Polskich PCSS
Cisco OFEK Przyjazna Szkoła Fundacja Junior FIO CEO
Parafiada net PR Orange IMAX Cinema City WSP TWP
IMAGE PPI-ETC ArcaVir Master Solution Device


Projekt Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa
powstał i był realizowany w latach 2000-2011 dzięki wsparciu
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Prywatności".


Pytania i uwagi: portal@interklasa.pl

Regulamin portalu /  Polityka prywatności /  Ochrona własności intelektualnej /  Zasady korzystania / 
Wyłączenie odpowiedzialności /  Biuro prasowe /  Zasady współpracy /  Redakcja /  Kontakt

Przejdź na stronę ucznia Przejdź na stronę nauczyciela Przejdź na stronę rodzica Certyfikat sieciaki.pl Przyjazna strona kidprotect.pl