Zastosowanie instrukcji warunkowej w rozwiązywaniu układu równań liniowych metodą wyznaczników

Konspekt lekcji

Lekcja informatyki w klasie II
profil matematyczno – fizyczny
(2 godziny tygodniowo przez dwa lata)


Cele lekcji:

-Wprowadzanie integracji wiedzy z różnych dziedzin przedmiotowych (informatyka - matematyka).
-Usystematyzowanie wiadomości z matematyki w zakresie metod rozwiązywania układów równań liniowych.
-Utrwalenie i rozszerzenie wiadomości z arkusza kalkulacyjnego poprzez praktyczne działanie.
-Poznanie składni instrukcji warunkowej zagnieżdżonej i umiejętność jej zapisywania w określonych sytuacjach.

Czas wykonania: - 90 minut
Metody nauczania: - problemowa, ćwiczenia, elementy wykładu
Środki dydaktyczne: - komputer i oprogramowanie – arkusz kalkulacyjny Excel, , tablica, materiały pomocnicze zawierające teorię i przykłady do ćwiczeń .

Tok lekcji:

 1. Sprawdzenie pracy domowej w formie zadawania pytań dotyczących:

 2. -metod rozwiązywania układów równań liniowych
  -składni funkcji warunkowej
  Zapisanie kluczowych słów i instrukcji na tablicy
 3. Podanie celu zajęć – rozwiązywania układów równań liniowych
 4. Rozstrzygnięcie na forum klasy wyboru metody rozwiązywania układów równań liniowych i wspólne określenie tematu lekcji.
 5. Rozdanie przygotowanych materiałów i zadań zawierających przykłady oznaczonych układów równań.
 6. Ustalenie wspólnego sposobu wprowadzania danych do arkusza.
 7. Zapisanie tablic wyznaczników poprzez wprowadzenie formuł pobierających współczynniki układu nr 1 (patrz: zadania do lekcji)
 8. Samodzielne napisanie przez uczniów formuł obliczających wartości:

 9. - wyznaczników: W, Wx, Wy, Wz
  - niewiadomych x, y, z
  Sprawdzenie uzyskanych wyników poprzez wzajemne ich porównanie. Zapisanie arkusza.
 10. Sprawdzenie wyników i efektów pracy na układzie nr 2. Dyskusja uzyskanego rozwiązania, rozdanie zadań zawierających układy równań sprzecznych (nr 3 i 4) i nieoznaczonych (nr 5 i 6). Uczniowie otrzymują kilka minut czasu na samodzielne poprawienie formuł tak by rozwiązania tego typu układów dawały czytelne komunikaty dla użytkownika arkusza. Samodzielnie wpisują instrukcje warunkowe w polach wyliczających niewiadome x, y, z, testują wyniki swojej pracy, porównują je i stwierdzają, że wprowadzone przez nich instrukcje działają prawidłowo, ale tylko w stosunku do układów oznaczonych i sprzecznych.
 11. Nawiązanie przez nauczyciela do powstałej sytuacji i omówienie nowego materiału dotyczącego instrukcji warunkowej zagnieżdżonej. Zapisanie na tablicy składni różnych postaci funkcji zagnieżdżonych i zachęcenie uczniów do ich graficznego zilustrowania. Sprawdzenie rozumienia określonego problemu.
 12. Uczniowie poprawiają formuły, zagnieżdżając instrukcje warunkowe. Sprawdzenie poprawności działania arkusza na trzech różnych układach: oznaczonym, nieoznaczonym i sprzecznym.
 13. Podsumowanie wspólnej pracy i zadanie pracy domowej.
Autor: Bożenna Sapińska