Przedmiotowy system oceniania z matematyki w szkole ponadgimnazjalnej

Część 1

Kryteria oceniania w zakresie obowiązkowym treści nauczania.

Przedmiotowy system oceniania z matematyki w szkole ponadgimnazjalnej

LICZBY RZECZYWISTE

Stopień

Wiadomości i miejętności

Dopuszczający

- Wykonywanie działań na liczbach wymiernych i prostych wyrażeniach
  algebraicznych, rozumienie pojęcia wykonalności działania w danym
  zbiorze liczbowym.
- Wyznaczanie podzbiorów zbiorów skończonych.
- Znajomość podzbiorów zbioru liczb rzeczywistych i relacji między nimi.
- Znajdowanie sumy, różnicy i części wspólnej zbiorów skończonych i
  przedziałów.
- Zaznaczanie i odczytywanie przedziałów na osi liczbowej. Znajomość
  konwencji zapisu przedziałów (otwartość, domkniętość)
- Wykonywanie działań na pierwiastkach stopnia drugiego
  zzastosowaniem wzorów skróconego mnożenia.
- Rozwiązywanie równań i nierówności postaci |x|=a, |x|<a (|x| jako
  odległość od zera).
- Rozróżnianie koniunkcji i alternatywy warunków (bez nazywania).

Dostateczny

- Wykonywanie działań na pierwiastkach stopnia n (n>2). Uwalnianie od
  niewymierności w mianowniku wyrażeń typu
- Znajomość określania wartości bezwzględnej.
- Rozwiązywanie równań postaci |ax+b|=c oraz nierówności typu
  |ax+b|>c, |ax+b|<c
- Znajomość związku między koniunkcją i częścią wspólną oraz
  alternatywą i sumą zbiorów.
- Wykonywanie działań na dowolnych zbiorach.
- Posługiwanie się kalkulatorem.

Dobry

- Ilustrowanie ogólnych własności działań na zbiorach przy pomocy
  grafów Venne’a.
- Konstruowanie odcinka o długości .
- Rozwiązywanie równań i nierówności z wartością bezwzględną postaci
  ax+b+|cx+d|0
- Wykonywanie działań na wyrażeniach zawierających pierwiastki.
- Rozpoznanie zbiorów ograniczonych i nieograniczonych.
- Dowodzenie niewymierności liczb, np. , , , 2

Bardzo dobry

- Dokonywanie różnego rodzaju zapisów zbioru.
- Wykonywanie działań na zbiorach nietypowych określonych za pomocą
  form zdaniowych dwu zmiennych.
- Uzasadnienie ogólnych własności działań na zbiorach.
- Rozwiązywanie równań i nierówności z wartością bezwzględną
  występująca co najmniej dwa razy (dyskusja przypadków).
- Dowodzenie niektórych własności wartości bezwzględnej.
- Formułowanie i dowodzenie twierdzeń dotyczących działań na liczbach
  niewymiernych.

Celujący

- Rozwiązywanie nowych problemów, analiza i przewidywanie wyników.
- Rozwiązywanie nietypowych zadań z działań na pierwiastkach stopnia 
  n.
- Szkicowanie figur w układzie współrzędnych, danych formą zdaniową z
  wartością bezwzględną.
- Stawianie problemów i hipotez.

Autor: mgr Małgorzata Kowalczyk
nauczyciel matematyki w liceum w Sędziszowie

Początek publikacji: 2006-06-20