Praca z uczniem zdolnym

Wstęp

Praca z uczniem zdolnym

Wszyscy nauczyciele doskonale zdają sobie sprawę z tego, jak trudno pracuje się w klasach, w których różnice w zachowaniu uczniów, ich cechach charakteru, temperamencie, a także pod względem zdolności młodzieży, są bardzo duże. (Najłatwiej pracowałoby się w klasach, w których wszyscy uczniowie są grzeczni i zdolni - :) ). A przecież w każdej klasie znajdują się zarówno tacy uczniowie, którzy mają problemy z opanowaniem podstawowych treści programowych, jak i tacy, którzy w lot opanowują każdy materiał. I tu jest zadanie dla nauczyciela – indywidualizować pracę na lekcji tak, aby młodzież odniosła korzyść. Nauczyciel ma obowiązek kształcić i rozwijać zainteresowania uczniów zdolnych, wdrażać ich do samodzielnej pracy, ale musi też poświęcać wiele uwagi uczniom słabszym.

Praca z uczniami słabszymi różni się od pracy z uczniami zdolniejszymi i każdy nauczyciel musi sobie zdawać z tego sprawę. Poniżej przedstawione są zasady pracy z uczniami zdolnymi na lekcjach matematyki.


Cele pracy z uczniem uzdolnionym matematycznie
 1. Cele poznawcze

  Są to wskazania, jakie merytoryczne treści powinien uczeń posiąść w trakcie nauki. Praca z uczniem uzdolnionym matematycznie powinna iść, przede wszystkim, w kierunku poszerzania i pogłębiania jego wiedzy z tematów realizowanych na lekcjach. Warto też zająć się innymi działami matematyki i sięgnąć do historii tej nauki. Ukazanie, jak rozwijała się myśl matematyczna od bardzo prymitywnych prób matematyzowania do tak obecnie skomplikowanego kształtu nauki, daje możliwość przedstawienia jej roli, metod badawczych, powiązań z innymi dyscyplinami.


 2. Cele kształcące

  Obejmują umiejętności, sprawności i nawyki, które uczeń ma opanować i wykorzystywać podczas nauki matematyki, a którymi także może posługiwać się poza tym przedmiotem. Są to m.in.:
  1. Umiejętność zapisywania treści zadań, twierdzeń za pomocą symboliki.
  2. Sprawność manualna - bardzo przydatna uczniowi jest wyrobiona umiejętność posługiwania się przyborami geometrycznymi, a także sprawność w konstruowaniu modeli.
  3. Samodzielność w formułowaniu definicji i twierdzeń.
  4. Matematyzowanie sytuacji z otaczającej rzeczywistości.
  5. Systematyzacja i porządkowanie posiadanych informacji.


 3. Cele wychowawcze

  1. Rozwijanie tendencji do stałego zwiększania posiadanego zasobu wiedzy, do poznawania świata.
  2. Rozwijanie zdolności poznawczych.
  3. Korzystanie z posiadanej wiedzy w sposób twórczy.
  4. Kształtowanie umiejętności organizowania pracy.
  5. Kształtowanie pozytywnego stosunku do pracy: przestrzeganie porządku, dokładność pracy, wytrwałość w dążeniu do celu itp.
Autor: Katarzyna Gandorska
nauczycielka matematyki w Czechowicach-Dziedzicach