• Program wychowawczy na lekcjach matematyki
Program wychowawczy na lekcjach matematyki

Program wychowawczy na lekcjach matematyki


Zadania wychowawcze
Cele główne
Cele szczegółowe (operacyjne)

  Kultura osobista i   szacunek dla drugiego   człowieka.

  Uczeń potrafi właściwie   zachować się w różnych   sytuacjach życiowych

 • dba o estetykę, staranność zapisu w zeszycie przedmiotowym,
 • szanuje kolegów, dorosłych,
 • dba o właściwy sposób wysławiania się,
 • szanuje mienie szkolne i własne.

  Wspomaganie ucznia w   jego rozwoju   psychospołecznym

  Uczeń wie, jak   komunikować się z   rówieśnikami i dorosłymi

 • umie wyrażać swoje myśli, dyskutować,
 • umie słuchać innych,
 • jest spostrzegawczy,
 • ma krytyczny stosunek do poglądów innych osób,
 • jest samokrytyczny,
 • potrafi oceniać swoje postępy w nauce.

  Uczeń potrafi w   konstruktywny sposób   rozwiązywać konflikty

 • unika konfliktów,
 • odróżnia dobro od zła,
 • nie stosuje przemocy.

  Uczeń jest otwarty

 • potrafi współpracować, współdziałać w grupie,
 • potrafi zdobywać informacje,
 • umiejętnie wiąże fakty i wyszukuje analogie,
 • jest stanowczy w obronie własnych przekonań, np. w dyskusji nad rozwiązaniem zadania,
 • ma poczucie odpowiedzialności za jakość i wynik pracy,
 • jest uczciwy, wytrwały, wierzy we własne siły w pokonaniu trudności,
 • jest przyzwyczajany do rzetelnej, systematycznej i efektywnej pracy,
 • rozwijana jest jego aktywność.
Autor: Katarzyna Gandorska
nauczycielka matematyki w Czechowicach-Dziedzicach