Plan wynikowy nauczania matematyki w klasie V

Dział II: Ułamki zwykłe

Nr lekcji Temat zajęć edukacyjnych Osiągnięcia podstawowe ucznia Osiągnięcia ponadpodstawowe ucznia Uwagi
II. UŁAMKI ZWYKŁE – 34 GODZINY
21. Ułamki zwykłe wskazuje elementy   ułamka zwykłego
wyjaśnia znaczenie   licznika i mianownika   ułamka
prawidłowo interpretuje   wskazaną część całości
zapisuje dzielenie dwóch   liczb za pomocą ułamka i   odwrotnie
   
22-23. Rozszerzanie i skracanie ułamków znajduje wspólne dzielniki   licznika i mianownika i   skraca kolejno ułamek
rozszerza ułamek,   mnożąc jego licznik i   mianownik przez liczbę   różną od 0
rozszerza i skraca ułamek do
  podanego licznika lub   mianownika
sprowadza ułamki do   wspólnego mianownika
skraca ułamki przez NWD
 
24. Ułamki właściwe i niewłaściwe wskazuje ułamek   właściwy i niewłaściwy
zamienia ułamek   niewłaściwy na ułamek   mieszany i odwrotnie
zaznacza na osi liczbowej   ułamki mieszane
rozwiązuje zadania tekstowe   z zastosowaniem pojęcia   ułamków właściwych i   mieszanych
 
25-26. Porównywanie ułamków umie porównać ułamki o   jednakowych licznikach   lub mianownikach
porządkuje rosnąco lub   malejąco skończony zbiór   ułamków
sprowadza ułamki do   wspólnego mianownika   (niekoniecznie   najmniejszego) i   porównuje je
sprawnie porównuje i   porządkuje ułamki zwykłe o   jednakowych licznikach lub   mianownikach (w tym ułamki   mieszane)
porządkuje rosnąco lub   malejąco skończony zbiór   ułamków o różnych   mianownikach, sprowadzając   je do najmniejszego   wspólnego mianownika
rozwiązuje zadania tekstowe   związane z porównywaniem   ułamków
 
27. Dodawanie ułamków o jednakowych mianownikach dodaje i odejmuje ułamki   (również ułamki   mieszane) o jednakowych   mianownikach
umie odjąć ułamek od   liczb naturalnych
stosuje pojęcie sumy i   różnicy
sprawnie dodaje i odejmuje   ułamki zwykłe o   jednakowych mianownikach   przedstawiając wynik w   najprostszej postaci
przedstawia dodawanie i   odejmowanie ułamków na osi
  liczbowej
rozwiązuje zadania tekstowe
stosuje litery do zapisu praw   działań
 
28-29. Odejmowanie ułamków o jednakowych mianownikach  
30-31. Dodawanie i odejmowanie ułamków o jednakowych mianownikach  
32. Dodawanie ułamków o różnych mianownikach sprowadza ułamki do   wspólnego mianownika, a   następnie oblicza ich   sumę lub różnicę dodaje i odejmuje ułamki   zwykłe (również mieszane)   po sprowadzeniu ich do   najmniejszego wspólnego   mianownika
przedstawia dodawanie i   odejmowanie ułamków na osi
  liczbowej
uzupełnia liczby w dodawaniu
  i odejmowaniu ułamków tak,
  aby otrzymać żądany wynik
rozwiązuje zadania tekstowe
 
33-34. Odejmowanie ułamków o różnych mianownikach  
35. Dodawanie i odejmowanie ułamków – zadania  
36-37. Mnożenie ułamków przez liczby naturalne zamienia ułamek   mieszany na niewłaściwy
mnoży ułamek właściwe   lub mieszany przez liczbę   naturalną
oblicza ułamek danej   liczby
mnoży ułamki właściwe   lub mieszane przez siebie
skraca iloczyn
oblicza kwadrat i sześcian   dowolnego ułamka
stosuje potęgę ułamka o   wykładniku 0 i 1
biegle mnoży każdy ułamek   zwykły przez liczbę naturalną
  stosując skracanie
swobodnie mnoży dowolną   ilość ułamków przez siebie   stosując skracanie
rozwiązuje zadania tekstowe   na obliczanie ułamka danej   liczby
oblicza wartość wyrażenia z   nawiasami
stosuje prawa rozdzielności   mnożenia względem   dodawania i odejmowania
stosuje litery do zapisu praw   działań
rozwiązuje zadania tekstowe   z zastosowaniem mnożenia   ułamków
 
38-39. Obliczanie ułamka danej liczby  
40-41. Mnożenie ułamków  
42. Potęgi ułamków  
43. Mnożenie ułamków – ćwiczenia  
44. Odwrotności liczb podaje odwrotności liczb   różnych od 0 rozwiązuje proste równania,   korzystając z określenia   odwrotności liczby
stosuje litery do zapisu   poznanych praw
 
45. Dzielenie ułamków przez liczby naturalne przedstawia dzielenie   ułamków jako ich   mnożenie przez   odwrotność dzielnika
zamienia ułamek   mieszany na niewłaściwy
sprowadza wynik do   najprostszej postaci
sprawnie objaśnia algorytm i   wykonuje dzielenie ułamków   zwykłych stosując skracanie   przy mnożeniu przez   odwrotność dzielnika
potrafi obliczyć liczbę z   danego jej ułamka
rozwiązuje równania
rozwiązuje zadania tekstowe
układa zadanie do podanego   równania
oblicza wartość wyrażenia   stosując właściwą kolejność   działań
 
46-47. Dzielenie ułamka przez ułamek  
48. Mnożenie i dzielenie ułamków  
49. Ułamki zwykłe – kolejność wykonywania działań  
50-51. Ułamki zwykłe – zadania tekstowe i utrwalające  
52. Powtórzenie wiadomości o ułamkach zwykłych stosuje posiadane   wiadomości i umiejętności   dotyczące ułamków   zwykłych w sytuacjach   typowych stosuje posiadane   wiadomości i umiejętności   dotyczące ułamków zwykłych
  w sytuacjach problemowych
 
53. Praca klasowa nr 2 – ułamki zwykłe Zawiera zadania z uwzględnieniem stopniowania trudności    
54. Poprawa pracy klasowej – ułamki zwykłe Omówienie poprawności rozwiązań    
Autor: Ewa Szamrej
nauczycielka matematyki w Świebodzinie