Plan wynikowy nauczania matematyki w klasie V

Dział IV: Figury geometryczne

Nr lekcji Temat zajęć edukacyjnych Osiągnięcia podstawowe ucznia Osiągnięcia ponadpodstawowe ucznia Uwagi
IV. FIGURY GEOMETRYCZNE - 30 GODZIN
78. Figury geometryczne podaje określenie figury   geometrycznej
rysuje prostą, półprostą,
  odcinek
wyjaśnia, ile prostych   przechodzi przez dwa   punkty
oznacza podstawowe   figury geometryczne
rozumie treść zadania   dotyczącego podstawowych   figur geometrycznych i   potrafi samodzielnie   przedstawić na rysunku   opisaną w nim sytuację
wypisuje widoczne na   rysunku proste, półproste,   odcinki stosując właściwe   oznaczenia figur
 
79. Mierzenie odcinków określa odcinek   jednostkowy
podaje określenie miary   odcinka
wskazuje odcinki   przystające
podaje określenie   odległości dwóch punktów   na osi liczbowej przy   współrzędnych wymiernych  
80-81. Kąty wskazuje kąty   utworzone przez dwie   półproste o wspólnym   początku
nazywa elementy kąta
wskazuje kąt prosty,   ostry, rozwarty,   półpełny, pełny
kreśli i prawidłowo   oznacza nazwami   literowymi określony kąt
mierzy kąty   kątomierzem
podaje określenie kąta
kreśli dowolne kąty   wypukłe i wklęsłe
rysuje za pomocą   kątomierza kąt o mierze   będącej sumą lub różnicą   miar danych kątów
 
82. Położenie prostych na płaszczyźnie rozpoznaje na rysunku i   w otaczającej go   rzeczywistości odcinki   równoległe lub   prostopadłe
rysuje proste   prostopadłe i proste   równoległe, używając   różnych przyrządów
podaje określenie prostych   prostopadłych i prostych   równoległych
potrafi sprawdzić   równoległość lub   prostopadłość danych   prostych
znajduje odległość punktu   od prostej
znajduje odległość między   prostymi równoległymi
 
83. Kąty wierzchołkowe i kąty przyległe rozpoznaje kąty   wierzchołkowe i   przyległe
podaje własności tych   kątów
podaje określenie kątów   wierzchołkowych i   przyległych
stosuje własności tych   kątów w zadaniach
 
84. Kąty odpowiadające i naprzemianległe wskazuje kąty   odpowiadające i   naprzemianległe przy   dwóch prostych   przeciętych sieczną
podaje własności tych   kątów
wykorzystuje własności   kątów odpowiadających i   naprzemianległych do   określenia miar tych kątów   na rysunku  
85. Łamana rozpoznaje łamaną na   rysunku
wskazuje jej boki i   wierzchołki
rysuje łamaną o   określonych bokach
oblicza długość łamanej
podaje określenie łamanej
rozpoznaje rysuje różne   rodzaje łamanych
 
86. Wielokąty rozpoznaje wielokąty na   rysunku
rysuje i nazywa   wielokąty o określonej   ilości boków
wskazuje boki,   wierzchołki, kąty   wewnętrzne, przekątne
oblicza obwód wielokąta
podaje określenie   wielokąta
odróżnia wielokąt wypukły   od wklęsłego
podaje określenie   przekątnej wielokąta
oblicza liczbę przekątnych   w dowolnym wielokącie
 
87-88. Trójkąt rozpoznaje trójkąty   wśród narysowanych   wielokątów
kreśli trójkąt o danych   bokach, posługując się   cyrklem i linijką
oblicza obwód trójkąta
podaje warunek budowania   trójkąta z trzech danych   odcinków (nierówność   trójkąta)  
89. Rodzaje trójkątów rozpoznaje i potrafi   wykreślić trójkąty   różnoboczne,   równoramienne,   równoboczne
rozpoznaje i potrafi   wykreślić trójkąty   prostokątne, ostrokątne   i rozwartokątne
zna własności boków i   kątów w poszczególnych   rodzajach trójkątów
buduje konstrukcyjnie   trójkąt różnoboczny,   równoramienny i   równoboczny
rysuje trójkąt o danych   bokach i kątach z użyciem   kątomierza
 
90. Wysokość w trójkącie rysuje wysokości w   dowolnym trójkącie podaje określenie   wysokości w trójkącie
rysuje środkowe w   trójkącie
kreśli trójkąty o danych   wysokościach
 
91. Figury przystające rozpoznaje figury   przystające podaje określenie figury   przystającej do danej
podaje cechę - bbb -   przystawania trójkątów
 
92. Suma miar kątów w trójkącie sprawdza   doświadczalnie i podaje   wartość sumy miar   kątów wewnętrznych w   trójkącie formułuje twierdzenie o   sumie miar kątów   wewnętrznych trójkąta
oblicza brakujące miary   kątów w trójkątach z   wykorzystaniem miar kątów
  przyległych
rozwiązuje zadania   tekstowe związane z   miarami kątów trójkąta
 
93. Własności trójkątów. Zadania wykorzystuje własności   trójkątów w zadaniach wykorzystuje własności   trójkątów w zadaniach   tekstowych o   podwyższonym stopniu   trudności  
94-95. Prostokąt i kwadrat rysuje prostokąt i   kwadrat
podaje ich własności
rysuje przekątne i zna   ich własności
oblicza obwód   prostokąta i kwadratu
podaje określenie   prostokąta i kwadratu
opisuje symbolicznie   własności prostokąta i   kwadratu
rysuje prostokąt i kwadrat   o danej przekątnej
rozwiązuje zadania   dotyczące obwodu   prostokąta i kwadratu   wymagające dodatkowych   obliczeń
 
96-97. Równoległobok i romb wyróżnia równoległoboki
  spośród innych
  czworokątów
podaje ich własności
potrafi narysować   równoległobok i romb
rysuje przekątne i zna   ich własności
oblicza obwód   równoległoboku i rombu
rysuje wysokości tych   figur
podaje określenie   równoległoboku i rombu
opisuje symbolicznie   własności równoległoboku i   rombu
rysuje równoległobok i   romb mając dane długości   przekątnych
rozwiązuje zadania z   wykorzystaniem własności   boków, przekątnych oraz   kątów równoległoboku i   rombu
 
98-99. Trapez i deltoid wyróżnia trapezy i   deltoidy spośród innych   czworokątów
wskazuje rodzaje   trapezów
potrafi narysować   dowolny trapez i deltoid
zna własności trapezu   równoramiennego,   trapezu prostokątnego i   deltoidu
oblicza obwód trapezu
podaje określenie trapezu i   deltoidu
opisuje symbolicznie   własności trapezu i deltoidu
kreśli trapezy o danej   własności przekątnych
kreśli deltoid o określonych   własnościach
rozwiązuje zadania z   wykorzystaniem własności   boków, przekątnych oraz   kątów trapezu i deltoidu
 
100. Suma miar kątów czworokąta sprawdza   doświadczalnie i podaje   wartość sumy miar   kątów wewnętrznych   czworokąta umie sformułować   twierdzenie o sumie miar   kątów wewnętrznych   czworokąta
oblicza brakujące miary   kątów w czworokątach z   wykorzystaniem tego   twierdzenia
rozwiązuje zadania   tekstowe związane z   miarami kątów czworokąta
 
101. Klasyfikacja czworokątów wyróżnia spośród innych
  i nazywa dany czworokąt
  na podstawie   rysunku
rysuje czworokąt o   podanych własnościach
wyróżnia spośród innych i   nazywa dany czworokąt na   podstawie opisu własności
klasyfikuje czworokąty ze   względu na własności   boków i kątów
 
102-103. Wielokąty. Zadania wykorzystuje własności   wielokątów w zadaniach wykorzystuje własności   wielokątów w zadaniach o   podwyższonym stopniu   trudności  
104. Przykłady wielokątów foremnych umie podać przykłady i   wskazać na rysunku   wielokąt foremny podaje określenie wielokąta
  foremnego
potrafi skonstruować   wielokąty foremne   (kwadrat, trójkąt   równoboczny, sześciokąt   foremny)
zna podstawowe własności   tych wielokątów
 
105. Powtórzenie wiadomości - własności figur płaskich stosuje posiadane   wiadomości i   umiejętności dotyczące   figur płaskich w   sytuacjach typowych stosuje posiadane   wiadomości i umiejętności   dotyczące figur płaskich w   sytuacjach problemowych  
106. Praca klasowa nr 4 – własności figur płaskich Zawiera zadania z uwzględnieniem stopniowania trudności    
107. Poprawa pracy klasowej - własności figur płaskich Omówienie poprawności rozwiązań    
Autor: Ewa Szamrej
nauczycielka matematyki w Świebodzinie